งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์ (Softwarre)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์ (Softwarre)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์ (Softwarre)

2 ความจำเป็นของการใช้ ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์

3 ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง กลุ่ม ของชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ โปรแกรมที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ต้องการรวมไป ถึงการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ต่างๆ ผู้ที่เขียนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมมักเรียกว่า นักเขียนโปรแกรม (Programmer)

4

5 การที่เราเห็นคอมพิวเตอร์ทำงานให้กับเรา ได้มากมาย เพราะว่ามีผู้พัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ร้านค้าอาจใช้คอมพิวเตอร์ทำ บัญชี ที่ยุ่งยากซับซ้อน บริษัทขายตั๋วใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยในระบบการจองตั๋ว คอมพิวเตอร์ช่วยในเรื่องกิจการงานธนาคาร ที่มีข้อมูลต่างๆ มากมาย คอมพิวเตอร์ ช่วยงานพิมพ์เอกสารให้สวยงาม เป็นต้น

6

7 การที่คอมพิวเตอร์ดำเนินการให้ประโยชน์ ได้มากมายมหาศาล จะอยู่ที่ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จึงเป็นส่วน สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ หากขาด ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้ ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และมี ความสำคัญมากและเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ ทำให้ระบบสารสนเทศเป็นไปได้ตามที่ ต้องการ

8 ซอฟต์แวร์ภาษาคอมพิวเตอร์
เมื่อมนุษย์ต้องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ ทำงาน มนุษย์จะต้องบอกขั้นตอนวิธีการให้ คอมพิวเตอร์ทราบ การที่จะบอกสิ่งที่มนุษย์ เข้าใจให้คอมพิวเตอร์รับรู้และทำงานได้อย่าง ถูกต้อง จำเป็นต้องมีสื่อกลาง ถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันแล้ว เรามี ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกันเช่นเดียวกันถ้ามนุษย์ ต้องการจะถ่ายทอดความต้องการให้ คอมพิวเตอร์รับรู้และปฏิบัติตาม จะต้องมี สื่อกลางสำหรับการติดต่อเพื่อให้คอมพิวเตอร์ รับรู้ เราเรียกสื่อกลางนี้ว่าภาษาคอมพิวเตอร์

9 เนื่องจากคอมพิวเตอร์ทำงานด้วยสัญญาณ ทางไฟฟ้า ใช้แทนตัวเลข 0 และ 1 ได้ ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์ใช้ตัวเลข 0 และ 1 นี้เป็นรหัสแทนคำสั่งในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ รหัสแทนข้อมูลและคำสั่งโดยใช้ระบบ เลขฐานสองนี้ คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ เราเรียกเลขฐานสองที่ประกอบกันเป็นชุดคำสั่ง และใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ว่าภาษาเครื่อง

10 การใช้ภาษาเครื่องนี้ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะ เข้าใจได้ทันที แต่มนุษย์ผู้ใช้จะมีข้อยุ่งยากมาก เพราะเข้าใจและจดจำได้ยาก จึงมีผู้สร้างภาษาคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่เป็น ตัวอักษร เป็นประโยคข้อความ ภาษาใน ลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับสูง ภาษาระดับสูงมีอยู่มากมาย บางภาษามีความ เหมาะสมกับการใช้สั่งงานการคำนวณ ทาง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บางภาษามีความ เหมาะสมไว้ใช้สั่งงานทางด้านการจัดการข้อมูล

11 ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ จะแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง ดังนั้น จึงมีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับ แปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้เป็น ภาษาเครื่อง โปรแกรมที่ใช้แปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ให้เป็นภาษาเครื่องเรียกว่า คอมไพเลอร์ (Compiler) หรือ อินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter)

12 คอมไพเลอร์ จะทำการแปลโปรแกรมที่ เขียนในภาษาระดับสูงทั้งโปรแกรมให้เป็น ภาษาเครื่องก่อน แล้วจึงให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามภาษาเครื่องนั้น อินเทอร์พรีเตอร์ จะทำการแปลทีละคำสั่ง แล้วให้คอมพิวเตอร์ทำตามคำสั่งนั้น เมื่อทำ เสร็จแล้วจึงมาทำการแปลคำสั่งลำดับต่อไป ข้อแตกต่างระหว่างคอมไพเลอร์กับอินเทอร์ พรีเตอร์จึงอยู่ที่การแปลทั้งโปรแกรมหรือแปลที ละ

13 ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเป็น ส่วนสำคัญที่ควบคุมการทำงานของ คอมพิวเตอร์ให้ดำเนินการตามแนวความคิดที่ ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว คอมพิวเตอร์ต้อง ทำงานตามโปรแกรมเท่านั้น ไม่สามารถ ทำงานที่นอกเหนือจากกำหนดไว้ในโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์ (Softwarre)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google