งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะผู้นำ (Leadership) จัดเตรียมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิมลิน สุขถมยา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะผู้นำ (Leadership) จัดเตรียมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิมลิน สุขถมยา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะผู้นำ (Leadership) จัดเตรียมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิมลิน สุขถมยา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ภาวะผู้นำ (Leadership) ภาวะผู้นำหมายถึงความสามารถในการ จัดการกิจกรรมของกลุ่มให้เป็นไปตาม เป้าหมายเดียวกัน

3 ความแตกต่างของผู้นำจาก บุคคลทั่วไป 1. ความพยายาม (Drive) 2. ความปรารถนาที่จะนำ (Desire to lead) 3. ความซื่อสัตย์และมั่นคง (Honest and integrity) 4. ความมั่นใจในตัวเอง (Self- confidence) 5. ความฉลาด (Intelligence) 6. มีความรู้เกี่ยวกับงานนั้นๆ (Job- relevant knowledge)

4 ความเป็นผู้นำพื้นฐานสี่อย่าง ผู้นำแบบเผด็จการ (Autocratic Leader) ผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Participative Leader) ผู้นำแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) ผู้นำแบบเสรีนิยม (Laissez-Faire leader)

5 สไตล์ความเป็นผู้นำพื้นฐาน ผู้นำแบบ เผด็จการ ผู้นำแบบมี ส่วนร่วม ผู้นำแบบ ประชาธิปไ ตย ผู้นำแบบ เสรีนิยม ผู้นำบอกสิ่ง ที่ต้องการ แก่ผู้ที่อยู่ใต้ บังคับบัญชา ผู้นำเปิด โอกาสและ คาดหวังการ มีส่วนร่วม ของผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชา ผู้นำ แสวงหา หลักการที่ เห็นพ้อง ต้องกันเป็น ส่วนใหญ่ จากผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชา ผู้นำปล่อย ให้สมาชิก ของกลุ่ม ตัดสินใจทุก อย่าง ทฤษฎี X ของแมค เกรเกอร์ ทฤษฎี Y ของแมคเกร เกอร์ ผู้เชี่ยวชา ญเฉพาะ ด้าน

6 ทฤษฎีความเป็นผู้นำ 24032503251325232533 ทฤษฎีเชิง คุณลักษณะ ทฤษฎีเชิง พฤติกรรม ทฤษฎีเชิง สถานการณ์ ทฤษฎีเชิง ปฏิรูป

7 ทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ (Trait Theories) คุณลักษณะทางร่างกาย – อายุ รูปร่าง ส่วนสูง น้ำหนัก ภูมิหลังทางสังคม – การศึกษา สถานภาพทางสังคม ความคล่องตัว สติปัญญา – สติปัญญา ความสามารถ ดุลยพินิจ ความรู้ ความ เด็ดขาด การพูดคล่องแคล่ว บุคลิกภาพ – ความก้าวร้าว ความตื่นตัว การครอบงำ ความ กระตือรือร้น ความสนใจภายนอก ความเป็นตัวของ ตัวเอง ความคิดสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์ ความ เชื่อมั่นในตัวเอง คุณลักษณะทางงาน – ความต้องการความสำเร็จ ความต้องการความ รับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม ความพากเพียร ความใจ กล้า การมุ่งงาน คุณลักษณะทางสังคม – ความนิยมแพร่หลาย ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล ความดึงดูด ความร่วมมือ ความมีเกียรติ การ มีไหวพริบ การชอบสังคม การทูต

8 ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม 1. การศึกษาของโอไฮโอสเตท (Ohio state studies) 2. ระบบการบริหารของไลเคิร์ท (Likert’s system of Management) 3. แบบจำลองกริดของการบริหาร (Management grid model)

9 การศึกษาของโอไฮโอสเตท (Ohio state studies) เป็นการศึกษาพฤติกรรมแบบสองมิติ ได้แก่ – การมุ่งคน หมายถึงเน้นความใกล้ชิดทาง จิตใจระหว่างผู้นำและผู้ตาม – การมุ่งงาน หมายถึงการมุ่งการกำกับผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาอย่างกระตือรือร้นเพื่อที่จะ ทำงานให้สำเร็จ การมุ่งงานต่ำ การมุ่งคนสูง การมุ่งงานสูง การมุ่งคนสูง การมุ่งงานต่ำ การมุ่งคนต่ำ การมุ่งงานสูง การมุ่งคนต่ำ การมุ่ง คน การมุ่ง งาน สูง ต่ำ สูงต่ำ

10 ระบบการบริหารของไลเคิร์ท (Likert’s system of Management) แบ่งระบบการบริหารเป็นสี่ระบบ ระบบที่ 1 เผด็จการเต็มที่ (Exploitative Autocratic) ระบบที่ 2 เผด็จการอย่างเมตตา (Benevolent Autocratic) ระบบที่ 3 ปรึกษาหารือ (Consultative) ระบบที่ 4 มีส่วนร่วม (Participative)

11 แบบจำลองกริดของการบริหาร (Management grid model) โดยเบลค และมูตั้น (Blake and Mouton) ทำให้ เสื่อมสภาพ ภารกิจ หมู่คณะ เกินสาย กลาง สโมสร

12 แบบจำลองกริดของการบริหาร (Management grid model) ตำแหน่งสำคัญในกริดของการ บริหาร (1,1) ผู้นำแบบทำให้เสื่อมสภาพ (Impoverished) (9,1) ผู้นำแบบภารกิจ (Task) (1,9) ผู้นำแบบสโมสร (Country- club) (5,5) ผู้นำแบบเดินสายกลาง (Middle-of-the-road) เป็น (9,9) ผู้นำแบบหมู่คณะ (Team)

13 ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ ทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์ของ ฟีดเลอร์ ทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์ของ เฮอร์ชี่ย์และแบลนชาร์ด

14 ทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์ ของฟีดเลอร์ ประกอบด้วย 1. การแยกประเภทผู้นำ ใช้มาตราส่วน LPC (Least Preferred Coworker) ซึ่งวัดโดยใช้แบบสอบถาม – ผู้มี LCP ต่ำจะเน้นความสำเร็จของงานแม้จะ สูญเสียความสัมพันธ์ – ผู้มี LPC สูงจะได้รับความพอใจและ ความสำเร็จจากความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 2. การแยกประเภทสถานการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำ - สมาชิก (Leader- member relations) โครงสร้างของงาน (Task structure) อำนาจตามตำแหน่ง (Position power) 3. แบบจำลองที่ระบุว่าผู้นำประเภทไหนจะ เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์อะไร

15 ทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์ ของฟีดเลอร์ สถานการ ณ์ เอื้ออำนว ยมาก สถานการณ์ เอื้ออำนวย ปานกลาง สถานการ ณ์ เอื้ออำนว ยมาก

16 ทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์ของ เฮอร์ชี่ย์และแบลนชาร์ด แบ่งผู้ตามเป็นสี่กลุ่มตาม – วุฒิภาวะ (Maturity) ซึ่งหมายถึง ความสามารถ (ability) – สมัครใจ (willingness) ในการทำงาน

17 ทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์ของ เฮอร์ชี่ย์และแบลนชาร์ด แบ่งผู้นำเป็นสี่กลุ่มได้แก่ 1. สั่งงาน (Telling) 2. ชักจูง (Selling) 3. มีส่วนร่วม (Participating) 4. มอบหมายงาน (Delegating)

18 ทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์ของ เฮอร์ชี่ย์และแบลนชาร์ด

19 ทฤษฎีเชิงปฏิรูป ความเป็นผู้นำเชิงปฏิรูป 1. ผู้นำเชิงบารมี 2. การพิจารณาส่วนบุคคล 3. การกระตุ้นความคิดเห็น กระบวนการปฏิรูป 1. การสร้างวิสัยทัศน์ (Visioning) 2. การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ (Articulating) 3. การบันดาลใจ (Inspiring) 4. การกระจายอำนาจติดต่อสื่อสาร (Empowering and Communication)

20 Questions? Thank you NEXT WEEK: การบริหารเชิงกลยุทธ์ Strategic Management


ดาวน์โหลด ppt ภาวะผู้นำ (Leadership) จัดเตรียมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิมลิน สุขถมยา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google