งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาโดยใช้วิธีการเสริมแรงด้วยการให้คะแนนเพิ่มในรายวิชาการขายเบื้องต้น 2 ผู้วิจัย นายสุทธิวัฒน์ บุษบิล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาโดยใช้วิธีการเสริมแรงด้วยการให้คะแนนเพิ่มในรายวิชาการขายเบื้องต้น 2 ผู้วิจัย นายสุทธิวัฒน์ บุษบิล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาโดยใช้วิธีการเสริมแรงด้วยการให้คะแนนเพิ่มในรายวิชาการขายเบื้องต้น 2 ผู้วิจัย นายสุทธิวัฒน์ บุษบิล

3 ปัญหาการวิจัย ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลา เป็นปัญหามาจากพฤติกรรมของนักศึกษา ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหานี้ต้องหาวิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง และนำมาปรับปรุงพฤติกรรม อันไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาในชั้วโมงเรียน จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของครูผู้สอนทุกคน ที่จะแก้ไขปัญหานี้ เพราะเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในชั้นเรียน

4 เช่น ทำให้เกิดการหยุดการสอนในช่วงหนึ่ง เมื่อนักศึกษาที่มาสายเดินเข้าในชั้นเรียนในขณะที่ทุกคนกำลังเรียน และเมื่อเข้าไปนั่งเรียนแล้ว ก็จะสอบถามเพื่อนที่นั่งเรียนว่า อาจารย์สอนอะไรบ้าง ทำให้เกิดการพูดคุยในเวลาเรียน บางครั้งครูผู้สอนต้องเริ่มสอนใหม่ ทำให้ศึกษาที่ตั้งใจเรียนอยู่ก่อนเกิดความเบื่อหน่าย

5 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อปรับพฤติกรรมของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาพาณิชยกรรมให้เข้าชั้นเรียนตรงเวลามากขึ้น

6 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การเสริมแรงทางบวกด้วยการ ให้คะแนนเพิ่มพิเศษ พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา

7 หมายเหตุ / หมายถึง เข้าชั้นเรียนตรงเวลา * หมายถึง เข้าชั้นเรียนสาย
ลำดับ ชื่อ – สกุล ก่อนการปรับพฤติกรรม หลังการปรับพฤติกรรม รวม ร้อยละ / * 1 นาย เกียรติศักดิ์ ชูสุวรรณ 12 3 80 20 13 2 86.67 13.33 นาย สิทธิชัย เกลี้ยงเกลา 11 4 73.33 26.67 15 100 นาย สินธนา จุลราช น.ส.กีรตยา กระจงกลาง 5 น.ส.สุรีย์พร รุ่งสว่าง 6 น.ส.มณฑารัตน์ สวัสดี 7 น.ส.จารุวรรณ จันทร์เขียว 8 น.ส.นุชนารถ บัวน้อย 9 น.ส.ณัฐติกา ชูอำไพ 10 น.ส.บุษยา สุขโสภณ 66.67 33.33 หมายเหตุ / หมายถึง เข้าชั้นเรียนตรงเวลา * หมายถึง เข้าชั้นเรียนสาย

8 สรุปผลการวิจัย จากการวิจัยผลการปรับพฤติกรรมของนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาสามารถปรับปรุงตนเองได้เมื่อทราบข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าชั้นเรียนที่ตรงเวลากับครูผู้สอน ซึ่งจากข้อมูลที่บันทึกไว้ นักศึกษาสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง โดยการเข้าชั้นเรียนในวิชา การขายเบื้องต้น 2 พบว่ามีความกระตือรือร้นในการเข้าเรียนมากขึ้น โดยนักศึกษาพยายามปรับตัวโดยมาเข้าเรียนตรงเวลา รวมทั้งพยายามถามย้ำถึงการบันทึกการบวกคะแนนเพิ่ม ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในทุก ๆ ครั้งที่มีการเรียนการสอน

9 ข้อเสนอแนะ 1. ครูผู้สอนควรให้ความสนใจในเรื่องการเขาชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา เพราะจะเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับชอบในเรื่องของเวลา และเป็นผู้ตรงต่อเวลาเพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการทำงานในอนาคต เพราะการซื่อสัตย์ในเรื่องของเวลาถือเป็นคุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการดำเนินชีวิต 2. การศึกษาในครั้งต่อไปควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนสาย 3. ควรมีการศึกษาเป็นกรณีศึกษารายบุคคลกับผู้เรียนที่มาเรียนสายเป็นประจำ 4. ควรร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบในด้านของการตรงต่อเวลาชี้ให้เห็นถึง ข้อดี – ข้อเสียของการตรงต่อเวลาและเป็นตัวอย่างที่ดี

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาโดยใช้วิธีการเสริมแรงด้วยการให้คะแนนเพิ่มในรายวิชาการขายเบื้องต้น 2 ผู้วิจัย นายสุทธิวัฒน์ บุษบิล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google