งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้น เรียนให้ตรงเวลาโดยใช้วิธีการเสริมแรง ด้วยการให้คะแนนเพิ่มในรายวิชาการขาย เบื้องต้น 2 ผู้วิจัย นายสุทธิวัฒน์ บุษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้น เรียนให้ตรงเวลาโดยใช้วิธีการเสริมแรง ด้วยการให้คะแนนเพิ่มในรายวิชาการขาย เบื้องต้น 2 ผู้วิจัย นายสุทธิวัฒน์ บุษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้น เรียนให้ตรงเวลาโดยใช้วิธีการเสริมแรง ด้วยการให้คะแนนเพิ่มในรายวิชาการขาย เบื้องต้น 2 ผู้วิจัย นายสุทธิวัฒน์ บุษ บิล

3 ปัญหาการวิจัย ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรง ต่อเวลา เป็นปัญหามาจากพฤติกรรมของนักศึกษา ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหานี้ต้องหา วิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง และนำมาปรับปรุง พฤติกรรม อันไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาในชั้ว โมงเรียน จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ ครูผู้สอนทุกคน ที่จะแก้ไขปัญหานี้ เพราะเป็น ปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในชั้นเรียน

4 เช่น ทำให้เกิดการหยุดการสอนในช่วงหนึ่ง เมื่อ นักศึกษาที่มาสายเดินเข้าในชั้นเรียนในขณะที่ทุก คนกำลังเรียน และเมื่อเข้าไปนั่งเรียนแล้ว ก็จะ สอบถามเพื่อนที่นั่งเรียนว่า อาจารย์สอนอะไรบ้าง ทำให้เกิดการพูดคุยในเวลาเรียน บางครั้งครูผู้สอน ต้องเริ่มสอนใหม่ ทำให้ศึกษาที่ตั้งใจเรียนอยู่ก่อน เกิดความเบื่อหน่าย

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับพฤติกรรมของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมให้เข้าชั้นเรียนตรงเวลา มากขึ้น

6 กรอบแนวความคิดในการวิจัย การเสริมแรง ทางบวกด้วยการ ให้คะแนนเพิ่มพิเศษ พฤติกรรมการ เข้าชั้นเรียนตรง เวลา ตัวแปร ต้น ตัวแปร ตาม

7 ลำดับ ชื่อ – สกุล ก่อนการปรับพฤติกรรมหลังการปรับพฤติกรรม รวมร้อยละรวมร้อยละ /*/*/*/* 1 นาย เกียรติศักดิ์ ชูสุวรรณ นาย สิทธิชัย เกลี้ยงเกลา นาย สินธนา จุลราช น. ส. กีรตยา กระจงกลาง น. ส. สุรีย์พร รุ่งสว่าง น. ส. มณฑารัตน์ สวัสดี น. ส. จารุวรรณ จันทร์เขียว น. ส. นุชนารถ บัวน้อย น. ส. ณัฐติกา ชูอำไพ น. ส. บุษยา สุขโสภณ หมายเหตุ / หมายถึง เข้าชั้นเรียนตรงเวลา * หมายถึง เข้าชั้นเรียนสาย

8 สรุปผลการวิจัย จากการวิจัยผลการปรับพฤติกรรมของนักศึกษาใน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาสามารถปรับปรุงตนเองได้เมื่อ ทราบข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าชั้นเรียนที่ตรงเวลากับ ครูผู้สอน ซึ่งจากข้อมูลที่บันทึกไว้ นักศึกษาสามารถ ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง โดยการเข้าชั้นเรียนในวิชา การขายเบื้องต้น 2 พบว่ามีความกระตือรือร้นในการเข้า เรียนมากขึ้น โดยนักศึกษาพยายามปรับตัวโดยมาเข้า เรียนตรงเวลา รวมทั้งพยายามถามย้ำถึงการบันทึกการ บวกคะแนนเพิ่ม ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในทุก ๆ ครั้งที่มีการ เรียนการสอน

9 ข้อเสนอแนะ 1. ครูผู้สอนควรให้ความสนใจในเรื่องการเขาชั้น เรียนตรงเวลาของนักศึกษา เพราะจะเป็นการปลูกฝังให้ นักศึกษามีความรับชอบในเรื่องของเวลา และเป็นผู้ตรง ต่อเวลาเพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการ ทำงานในอนาคต เพราะการซื่อสัตย์ในเรื่องของเวลาถือ เป็นคุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการ ดำเนินชีวิต 2. การศึกษาในครั้งต่อไปควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมถึง สาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนสาย 3. ควรมีการศึกษาเป็นกรณีศึกษารายบุคคลกับ ผู้เรียนที่มาเรียนสายเป็นประจำ 4. ควรร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาบัน ครอบครัว เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบในด้านของการตรงต่อเวลา ชี้ให้เห็นถึง ข้อดี – ข้อเสียของการตรงต่อเวลาและเป็นตัวอย่างที่ดี

10


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้น เรียนให้ตรงเวลาโดยใช้วิธีการเสริมแรง ด้วยการให้คะแนนเพิ่มในรายวิชาการขาย เบื้องต้น 2 ผู้วิจัย นายสุทธิวัฒน์ บุษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google