งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้น เรียนให้ตรงเวลาโดยใช้วิธีการเสริมแรง ด้วยการให้คะแนนเพิ่มในรายวิชาการขาย เบื้องต้น 2 ผู้วิจัย นายสุทธิวัฒน์ บุษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้น เรียนให้ตรงเวลาโดยใช้วิธีการเสริมแรง ด้วยการให้คะแนนเพิ่มในรายวิชาการขาย เบื้องต้น 2 ผู้วิจัย นายสุทธิวัฒน์ บุษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้น เรียนให้ตรงเวลาโดยใช้วิธีการเสริมแรง ด้วยการให้คะแนนเพิ่มในรายวิชาการขาย เบื้องต้น 2 ผู้วิจัย นายสุทธิวัฒน์ บุษ บิล

3 ปัญหาการวิจัย ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรง ต่อเวลา เป็นปัญหามาจากพฤติกรรมของนักศึกษา ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหานี้ต้องหา วิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง และนำมาปรับปรุง พฤติกรรม อันไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาในชั้ว โมงเรียน จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ ครูผู้สอนทุกคน ที่จะแก้ไขปัญหานี้ เพราะเป็น ปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในชั้นเรียน

4 เช่น ทำให้เกิดการหยุดการสอนในช่วงหนึ่ง เมื่อ นักศึกษาที่มาสายเดินเข้าในชั้นเรียนในขณะที่ทุก คนกำลังเรียน และเมื่อเข้าไปนั่งเรียนแล้ว ก็จะ สอบถามเพื่อนที่นั่งเรียนว่า อาจารย์สอนอะไรบ้าง ทำให้เกิดการพูดคุยในเวลาเรียน บางครั้งครูผู้สอน ต้องเริ่มสอนใหม่ ทำให้ศึกษาที่ตั้งใจเรียนอยู่ก่อน เกิดความเบื่อหน่าย

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับพฤติกรรมของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมให้เข้าชั้นเรียนตรงเวลา มากขึ้น

6 กรอบแนวความคิดในการวิจัย การเสริมแรง ทางบวกด้วยการ ให้คะแนนเพิ่มพิเศษ พฤติกรรมการ เข้าชั้นเรียนตรง เวลา ตัวแปร ต้น ตัวแปร ตาม

7 ลำดับ ชื่อ – สกุล ก่อนการปรับพฤติกรรมหลังการปรับพฤติกรรม รวมร้อยละรวมร้อยละ /*/*/*/* 1 นาย เกียรติศักดิ์ ชูสุวรรณ 123802013286.6713.33 2 นาย สิทธิชัย เกลี้ยงเกลา 11473.3326.671501000 3 นาย สินธนา จุลราช 13286.6713.3313286.6713.33 4 น. ส. กีรตยา กระจงกลาง 123802013286.6713.33 5 น. ส. สุรีย์พร รุ่งสว่าง 123802013286.6713.33 6 น. ส. มณฑารัตน์ สวัสดี 13286.6713.331501000 7 น. ส. จารุวรรณ จันทร์เขียว 12380201501000 8 น. ส. นุชนารถ บัวน้อย 13286.6713.331501000 9 น. ส. ณัฐติกา ชูอำไพ 123802013286.6713.33 10 น. ส. บุษยา สุขโสภณ 10566.6733.331501000 หมายเหตุ / หมายถึง เข้าชั้นเรียนตรงเวลา * หมายถึง เข้าชั้นเรียนสาย

8 สรุปผลการวิจัย จากการวิจัยผลการปรับพฤติกรรมของนักศึกษาใน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาสามารถปรับปรุงตนเองได้เมื่อ ทราบข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าชั้นเรียนที่ตรงเวลากับ ครูผู้สอน ซึ่งจากข้อมูลที่บันทึกไว้ นักศึกษาสามารถ ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง โดยการเข้าชั้นเรียนในวิชา การขายเบื้องต้น 2 พบว่ามีความกระตือรือร้นในการเข้า เรียนมากขึ้น โดยนักศึกษาพยายามปรับตัวโดยมาเข้า เรียนตรงเวลา รวมทั้งพยายามถามย้ำถึงการบันทึกการ บวกคะแนนเพิ่ม ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในทุก ๆ ครั้งที่มีการ เรียนการสอน

9 ข้อเสนอแนะ 1. ครูผู้สอนควรให้ความสนใจในเรื่องการเขาชั้น เรียนตรงเวลาของนักศึกษา เพราะจะเป็นการปลูกฝังให้ นักศึกษามีความรับชอบในเรื่องของเวลา และเป็นผู้ตรง ต่อเวลาเพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการ ทำงานในอนาคต เพราะการซื่อสัตย์ในเรื่องของเวลาถือ เป็นคุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการ ดำเนินชีวิต 2. การศึกษาในครั้งต่อไปควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมถึง สาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนสาย 3. ควรมีการศึกษาเป็นกรณีศึกษารายบุคคลกับ ผู้เรียนที่มาเรียนสายเป็นประจำ 4. ควรร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาบัน ครอบครัว เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบในด้านของการตรงต่อเวลา ชี้ให้เห็นถึง ข้อดี – ข้อเสียของการตรงต่อเวลาและเป็นตัวอย่างที่ดี

10


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้น เรียนให้ตรงเวลาโดยใช้วิธีการเสริมแรง ด้วยการให้คะแนนเพิ่มในรายวิชาการขาย เบื้องต้น 2 ผู้วิจัย นายสุทธิวัฒน์ บุษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google