งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 ครูชำนาญ ยันต์ทอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อสมการ เฉลยแบบฝึกหัด ชุด 1.2

3 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 2.2) -2x - 10 > 5x + 4 -7x > 14 ข้ อ 2 จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมเขียนกราฟ แสดงคำตอบ วิธีทำ จาก -2x - 10 > 5x + 4 จะได้ จาก -2x – 5x > 4 + 10

4 ครูชำนาญ ยันต์ทอง นำ - คูณทั้งสองข้าง ของอสมการ ( เครื่องหมายของ อสมการเปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม ) 1 7 (- ) 1 7 (-7x) < 14 (- ) 1 7 ดังนั้ น x < -2 นั่น คือ คำตอบของอสมการนี้คือ จำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่า -2 -2-4 2 04-66

5 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 2.3) 2 ( x -15 ) ≤ - (3x + 5) วิธีทำ 2x-30 ≤ -(3x + 5) จาก 2 ( x -15 ) ≤ -(3x + 5) จะได้ 2x+30 ≤ -3x + 5 2x+3x ≤ -5 + 30 5x ≤ 25

6 ครูชำนาญ ยันต์ทอง นำ คูณทั้งสองข้างของอสมการ 1 1 5 5 1 1 5 5 (5x) ≤ 1 1 5 5 (25) ดังนั้น x ≤ 5 นั่นคือ คำตอบของอสมการนี้ คือ จำนวน จริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5

7 ครูชำนาญ ยันต์ทอง วิธีทำ - x ≥ x + 5 2 2 3 3 2.4) จาก 2 2 3 3 - - x ≥ x + 5 จะได้ 2 2 3 3 - - x - x ≥ 5 2x – 3x 3 3 - - ≥5≥5 ≥5≥5

8 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ดังนั้น x ≤ -3 คำตอบ ของอสมการนี้ คือ จำนวนจริง ทุกจำนวนที่น้อย กว่าหรือเท่ากับ -3 5x5x 5x5x 3 3 - - ≥5≥5 ≥5≥5 นำ คูณทั้งสองข้างของอสมการ 3 3 5 5 - 3 3 -5x ≤ 3 3 5 5 (- ) ( ) 3 3 5 5 (- ) 5

9 ครูชำนาญ ยันต์ทอง วิธีทำ x + 2 ≠ x + 5 3 3 8 8 2.6) จากโจทย์ แก้ในรูปสมการ จะได้ 3x –12x 8 8 = 3 3 3 2 2 3 3 8 8 x + 2 = x + 5 3 3 2 2 3 3 8 8 x - x = 5 - 2 3 3 2 2

10 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 9x9x 9x9x 8 8 - - =3=3 =3=3 นำ 8 คูณทั้งสองข้างของอสมการ ( ) 8 8 -9x 8 8 = 8  3 -9x = 24 จะได้ x = = 24 9 9 - - 8 8 3 3 - -

11 ครูชำนาญ ยันต์ทอง นั้นคือ คำตอบของอสมการ คือจำนวนจริงทุกจำนวน ยกเว้น 8 8 3 3 - - 8 8 3 3 x + 2 ≠ x + 5 3 3 2 2 ดังนั้น 8 8 3 3 - - เป็นคำตอบของอสมการ 8 8 3 3 x + 2 = x + 5 3 3 2 2

12 ครูชำนาญ ยันต์ทอง วิธีทำ 2.8) จาก จะได้ ( 2x + 1) ≤ ( 10x – 3) 2 2 3 3 1 1 6 6 2 2 3 3 (2x + 1) ≤ (10x -3 ) 1 1 6 6 6 6 4x+2 3 3 ≤ ≤ 10x -3 คูณไขว้ได้ 6(4x + 2) ≤ 3(10x -3 ) 24x + 12 ≤ 30x -9

13 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 24x – 30x ≤ -9 - 12 -6x ≤ -21 นำ คูณทั้งสองข้างของอสมการ 1 1 6 6 - - ได้ ( )(-6x) ≥ ( )(-21) 1 6 - 1 6 - 2 x ≥ 7 ( เครื่องหมายของอสมการเปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม )

14 ครูชำนาญ ยันต์ทอง นั่นคือ คำตอบของ อสมการนี้คือ จำนวนจริง ทุกจำนวนที่ มากกว่า หรือเท่ากับ นั่นคือ คำตอบของ อสมการนี้คือ จำนวนจริง ทุกจำนวนที่ มากกว่า หรือเท่ากับ 2 7

15 ครูชำนาญ ยันต์ทอง วิธีทำ 2.9) จากโจทย์จะได้ คูณไขว้หรือคูณทะแยงได้ 3 3 3m-21 2 2 ≤ ≤ -2m-12 6 6 m-7 2 2 3 3 ≤ ≤ m + 6 ( ( ) ) -2 ( ( ) )

16 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 3(3m-21) ≤ 2(-2m-12) 9m+4m ≤ -24+63 9m-63 ≤ -4m-24 13m ≤ 39 m≤m≤ m≤m≤ 39 13 ดังนั้น m ≤ 3

17 ครูชำนาญ ยันต์ทอง นั่นคือ คำตอบของ อสมการนี้คือ จำนวนจริง ทุกจำนวนที่ น้อยกว่า หรือเท่ากับ 3

18 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ข้อ 2.11) 2x + 3x ≠ 4x + 5x -7 ≠ x - 8 3x + 2 2 2 ข้อ 2.12) ทั้ง 2 ข้อนี้ ให้นักเรียนไปลองคิดทำเอง

19 ครูชำนาญ ยันต์ทอง โจทย์น่าคิด บอกหน่อยซิ คำตอบของอสมการ ต่อไปนี้คือจำนวนใด 1) x-2 < x-3 2) 2a > 2a-1 3) 2 y > y

20 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เฉลย ข้อ.1 ไม่มีคำตอบของอสมการ นี้ x-2 < x-3 ข้อ.2 จำนวนจริงทุก จำนวนเป็น คำตอบของ อสมการ นี้ 2a > 2a-1 ข้อ.3 จำนวนจริงทุกจำนวนที่ มากกว่า 0 เป็น คำตอบของอสมการ นี้ 2 y > y


ดาวน์โหลด ppt ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google