งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรมฝึก พฤติกรรมกล้าแสดงออก ระดับ ปวช. 1 สาขาการท่องเที่ยว ผู้วิจัย นางสาวชลธิดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรมฝึก พฤติกรรมกล้าแสดงออก ระดับ ปวช. 1 สาขาการท่องเที่ยว ผู้วิจัย นางสาวชลธิดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรมฝึก พฤติกรรมกล้าแสดงออก ระดับ ปวช. 1 สาขาการท่องเที่ยว ผู้วิจัย นางสาวชลธิดา รักยุทธ์

3 ปัญหาการวิจัย พฤติกรรมกล้าแสดงออกเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง สําหรับผู้เรียนด้านการท่องเที่ยว เพราะต้องนําไปใช้ในชีวิตและการทํางาน ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนขาดความมั่นใจ ในการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้เนื้อหาวิชาที่กำลังเรียน จึงควรมีการพัฒนาให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกมากขึ้น

4 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก วิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกล้าแสดงออกก่อนและหลังการใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียน

5 สมมติฐานของการวิจัย 1.กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคณะ 2520: ) 2. หลังใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก นักเรียนมีพฤติกรรมการกล้าแสดงออกมากขึ้นกว่าก่อนการใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก

6 ขอบเขตของการวิจัย ประชากร นักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 สาขาการท่องเที่ยว ที่เรียนวิชาทรัพยากรท่องเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวนทั้งหมด 19 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 12 คน ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ 3.1 ตัวแปรต้น -กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียน 3.2 ตัวแปรตาม - พฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียน

7 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1. กิจกรรมการเรียนรู้ 1. กิจกรรมฝึกการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรท่องเที่ยวภาคกลาง และภาคตะวันออก 2. เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียน (เป็นรายบุคคล)

8 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียน สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคณะ 2520: ) -คะแนนก่อนใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ส่วนคะแนนหลังใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกที่มีประสิทธิภาพดีมาก -ผลคะแนนหลังการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น กว่า ก่อนการใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01

9 เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียน
กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรมฝึก พฤติกรรมกล้าแสดงออก ระดับ ปวช. 1 สาขาการท่องเที่ยว ผู้วิจัย นางสาวชลธิดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google