งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย การศึกษาพฤติกรรมกล้า แสดงออกในการพูดนำเสนอหน้า ชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรมฝึก พฤติกรรมกล้าแสดงออก ระดับ ปวช. 1 สาขาการท่องเที่ยว นางสาวชลธิดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย การศึกษาพฤติกรรมกล้า แสดงออกในการพูดนำเสนอหน้า ชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรมฝึก พฤติกรรมกล้าแสดงออก ระดับ ปวช. 1 สาขาการท่องเที่ยว นางสาวชลธิดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย การศึกษาพฤติกรรมกล้า แสดงออกในการพูดนำเสนอหน้า ชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรมฝึก พฤติกรรมกล้าแสดงออก ระดับ ปวช. 1 สาขาการท่องเที่ยว นางสาวชลธิดา รักยุทธ์

3 ปัญหาการวิจัย พฤติกรรมกล้าแสดงออกเป็นสิ่ง สําคัญยิ่ง สําหรับผู้เรียนด้านการ ท่องเที่ยว เพราะต้องนําไปใช้ในชีวิต และการทํางาน ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียน ขาดความมั่นใจ ในการพูดนำเสนอ หน้าชั้นเรียนซึ่งส่งผลกระทบต่อ ความรู้เนื้อหาวิชาที่กำลังเรียน จึงควร มีการพัฒนาให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม กล้าแสดงออกมากขึ้น

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมกล้า แสดงออกในการพูดนำเสนอหน้าชั้น เรียนโดยใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรม กล้าแสดงออก วิชาทรัพยากรการ ท่องเที่ยวภาคกลางและภาค ตะวันออก 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม กล้าแสดงออกก่อนและหลังการใช้ กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก ในการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียน

5 1. กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก ในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน สำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 ( ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคณะ 2520:136- 142) 2. หลังใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้า แสดงออก นักเรียนมีพฤติกรรมการกล้า แสดงออกมากขึ้นกว่าก่อนการใช้กิจกรรม ฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก สมมติฐานของการวิจัย

6 ขอบเขตของการวิจัย ประชากร นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 สาขาการท่องเที่ยว ที่เรียนวิชา ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคกลางและภาค ตะวันออก จำนวนทั้งหมด 19 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 12 คน ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ 3.1 ตัวแปรต้น - กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้า แสดงออกของนักเรียน 3.2 ตัวแปรตาม - พฤติกรรมการกล้าแสดงออก ของนักเรียน

7 1. กิจกรรมการเรียนรู้ 1. กิจกรรมฝึกการเรียนรู้เรื่องทรัพยากร ท่องเที่ยวภาคกลาง และภาคตะวันออก 2. เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรม กล้าแสดงออกในการพูดนำเสนอหน้า ชั้นเรียน ( เป็นรายบุคคล ) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

8 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมฝึก พฤติกรรมกล้าแสดงออกในการพูดนำเสนอหน้าชั้น เรียน สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 ( ชัยยงค์ พรหม วงศ์และคณะ 2520:136-142) - คะแนนก่อนใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้า แสดงออกในการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 63.16 ส่วนคะแนนหลังใช้กิจกรรมฝึก พฤติกรรมกล้าแสดงออกในการพูดนำเสนอหน้าชั้น เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 89.47 ซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกที่มี ประสิทธิภาพดีมาก - ผลคะแนนหลังการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก นักเรียน มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น กว่า ก่อนการใช้ กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกในการพูด นำเสนอหน้าชั้นเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01

9 กิจกรรมฝึกพฤติกรรม กล้าแสดงออกในการ นำเสนอหน้าชั้นเรียน เกณฑ์การให้คะแนน พฤติกรรมกล้าแสดงออกใน การพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียน

10


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย การศึกษาพฤติกรรมกล้า แสดงออกในการพูดนำเสนอหน้า ชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรมฝึก พฤติกรรมกล้าแสดงออก ระดับ ปวช. 1 สาขาการท่องเที่ยว นางสาวชลธิดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google