งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการคัดกรอง และส่งต่อ ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ โรงพยาบาลศรีสะเกษ พญ. สถาพร จันทร์ส่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการคัดกรอง และส่งต่อ ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ โรงพยาบาลศรีสะเกษ พญ. สถาพร จันทร์ส่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการคัดกรอง และส่งต่อ ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ โรงพยาบาลศรีสะเกษ พญ. สถาพร จันทร์ส่อง

2 การคัดกรองผู้ป่วยเด็ก โรคหัวใจ  การคัดกรองในเด็ก นักเรียน  การคัดกรองในทารกแรก เกิด

3 การคัดกรองในเด็ก นักเรียน เจ้าหน้าที่ รพ. สต./ เวชกรรมสังคม รพช. รพ. ศรี สะเกษ

4 การคัดกรองในเด็ก นักเรียน เจ้าหน้าที่รพ. สต. ตรวจร่างกายพบความผิดปกติ แพทย์รพช. ส่ง CXR, EKG ก่อน ส่งต่อ แพทย์รพ. ศรีสะเกษ (OPD case ได้ทุกวัน ) กรณีผป. อาการไม่ stable พิจารณา refer รพ. สปส. ปกติ D/C, advice ผิดปกติ Clinical stable

5 การคัดกรองในเด็ก นักเรียน ปรึกษาแพทย์โรคหัวใจเด็ก / พิจารณาส่งต่อ แพทย์รพ. ศรีสะเกษ นัดตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจ อาการไม่คงที่อาการคงที่ ติดตาม / ตรวจรักษา

6 การคัดกรองในทารก แรกเกิด ทารกแรกเกิดทุกรายอายุ >24 ชม. จับ O2 Sat. ที่มือขวาและเท้าขวา O2 Sat.<90% ที่มือหรือเท้า O2 Sat.<95% ที่มือและเท้า หรือมีความแตกต่างระหว่างมือและเท้า >3% O2 Sat. ≥ 95% ที่มือหรือเท้า และมีความแตกต่างระหว่างมือและเท้า <3% ผลผิดปกติ (positive) ผลปกติ (negative) Normal NB care จับ O2 Sat. ซ้ำที่มือหรือเท้าอีก 1 ชม. ถัดมา Yes

7 Summary discharge healthy NB in SSKH Mother G…P…L…GA…wks Underlying or complication Date of birth….time……ANC…normal…abn ormal BlGr…. …ND…C/S due to………… …V/E Abgar…….BW….HC…Ht… Vaccination BCGdate…HBVdate….HBIGdate…. other…… Screening TSH date…PKU date…OAE date…..result…… O2Sat date……Rt hand….% foot…% …advice….refer echo D/Cdate…BW…..Hct….MB… F/U date…..plan………………………….. HM………………………………………… ……………………….signature……… ………..

8


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการคัดกรอง และส่งต่อ ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ โรงพยาบาลศรีสะเกษ พญ. สถาพร จันทร์ส่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google