งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา น. 765 กฎหมาย ประกันภัยทางทะเล โดย ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา น. 765 กฎหมาย ประกันภัยทางทะเล โดย ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา น. 765 กฎหมาย ประกันภัยทางทะเล โดย ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

2 ประวัติย่ออาจารย์กำชัย ประวัติการศึกษา - นิติศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับสอง ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา -LL.M. in International Business Law (with Merit) University College London (UCL) University of London -Ph.D. King’s College London (KCL) University of London © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

3 ประสบการณ์การทำงาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ( ประเภทผู้แทน ผู้บริหาร ) ฯลฯ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

4 ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( ก. ก. ต.) รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิ Pearl S. Buck ( ประเทศไทย ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก. ล. ต.) © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

5 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการปฏิรูปกฎหมาย ( ประเภทบางเวลา ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัย อุทธรณ์ ( คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้า เกษตรล่วงหน้า ) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย อนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ ป. ป. ช. อนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ก. ส. ม. © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

6 การประกันภัยทางทะเล – เป็นธุรกรรมสำคัญอย่างหนึ่งในการค้าระหว่าง ประเทศ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

7 ซื้อขาย ประกันภัย การเงินและ การชำระราคา สัญญาว่าด้วยการรับขนของ ทางทะเล (Contract of Affreightment) © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

8 - เป็นธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง ประเทศ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

9 ธุรกรรมประกันภัยทางทะเล เป็นธุรกรรมที่ ได้รับการกำกับ ดูแล สนับสนุน ส่งเสริมและ ควบคุม แทรกแซงโดยรัฐ อาทิ – มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจใช้บริการจากบริษัทประกันภัยใน ประเทศ - แนะนำให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใช้ บริการจากบริษัทประกันภัยในประเทศ - การจัดตั้งหน่วยงาน คณะกรรมกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ ) © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

10 มาตรการทางกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ป. พ. พ. ม. 868 “ อันสัญญาประกันภัยทางทะเล ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ทะเล ” © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

11 ป. พ. พ. มาตรา 4 บัญญัติว่า “ กฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้อง ด้วยบทบัญญัติใด ๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดี อาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัย ตามหลักกฎหมายทั่วไป ” © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

12 กฎหมายประกันภัยทางทะเล เป็นกฎหมาย การค้าระหว่างประเทศภาคเอกชน และภาค มหาชน มหาช น พ. ร. บ. ประกัน วินาศ ภัย เอกช น (MIA 1906) © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

13 การอุดช่องว่างของกฎหมายโดย ศาล แนวที่ 1 : คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 999/2496 และที่ 7350/2537 แนวที่ 2 : คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6649/2537 © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

14 กฎหมายประกันภัยทางทะเลของประเทศ อังกฤษ : The Marine Insurance Act 1906 ( พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค. ศ. 1906) - กฎหมายภายใน / ไม่ใช่อนุสัญญาระหว่าง ประเทศ -Codifying Case Law - เป็นไปตามความต้องการของพ่อค้า ไม่ใช่ นักกฎหมาย © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

15 กฎหมายประกันภัยทางทะเลของประเทศอังกฤษ : The Marine Insurance Act 1906 ประกอบด้วย 3 ส่วน 1. บทมาตราต่าง ๆ ( มาตรา 1-94) 2. ตารางแนบท้ายพระราชบัญญัติ 1 (Schedule 1) – ตอนต้น คือตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยที่ เรียกว่า Lloyd’s S & G Policy – ตอนท้าย คือกฎหรือหลักในการตีความ กรมธรรม์ประกันภัย (Rules for Construction of Policy 3. ตารางแนบท้ายพระราชบัญญัติ 2 (Schedule 2) คือรายชื่อพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่ถูกยกเลิกไป โดย The Marine Insurance Act 1906 © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

16 กฎหมายประกันภัยทางทะเลของ อังกฤษ : The Marine Insurance Act 1906 - กฎหมายภายใน / ไม่ใช่ อนุสัญญาระหว่างประเทศ -Codifying case law - ความมีผลใช้บังคับ / ความเป็น สากล -Form of policy -Rules for construction of policy © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

17 องค์กรที่สำคัญในการ ประกันภัยทางทะเล - Lloyd ’ s of London - Institute of London Underwriters - Mutual Insurance Associations © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

18 กรมธรรม์ประกันภัย และข้อ สัญญามาตรฐาน - Old S.&G. Policy - New Standard Policy (MAR Forms) และ Institute Clauses © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

19 - หลักส่วนได้เสีย (Insurable Interest) - หลักสุจริตอย่างยิ่ง (Principle of Utmost Good Faith) หลักกฎหมายประกันภัยทาง ทะเลที่สำคัญ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์


ดาวน์โหลด ppt วิชา น. 765 กฎหมาย ประกันภัยทางทะเล โดย ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google