งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ch 9 Second-Order Circuits ศึกษาวงจรที่มีอิลิเมนท์ที่สะสมพลังงานได้ สองตัวในวงจรเดียวกัน สมการที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของวงจรคือ สมการอนุพันธ์ลำดับที่สอง (Second-Order.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ch 9 Second-Order Circuits ศึกษาวงจรที่มีอิลิเมนท์ที่สะสมพลังงานได้ สองตัวในวงจรเดียวกัน สมการที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของวงจรคือ สมการอนุพันธ์ลำดับที่สอง (Second-Order."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ch 9 Second-Order Circuits ศึกษาวงจรที่มีอิลิเมนท์ที่สะสมพลังงานได้ สองตัวในวงจรเดียวกัน สมการที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของวงจรคือ สมการอนุพันธ์ลำดับที่สอง (Second-Order Differential Equation)

2 Natural Response Characteristic Equation Natural Frequency

3 Types of Natural Frequencies Overdamped, ค่า real ค่าแตกต่าง Underdamped, ค่าเป็นเลขเชิงซ้อน (Complex number) Critically Damped, ค่า real ค่าเท่ากัน

4 Natural Response ลักษณะของ Natural Response Overdamped Underdamped Critically Damped

5 and, Find natural frequencies for and is the response.

6 The Forced Response การหาผลตอบสนองบังคับจะใช้วิธีสมมติ คำตอบแล้วแทนค่าเพื่อหารูปแบบที่ถูกต้อง ของคำตอบ คำตอบที่สมมติขึ้นจะได้จาก รูปแบบของ และอนุพันธ์ของ

7

8 Find in the form of general solution.

9 The Complete Response Complete Response ได้จาก Natural Response + Forced Response โดยที่ ค่าคงที่ของ Natural Response มีค่า ซึ่ง หาได้จาก Initial Conditions ie. และ

10 Find x(t) for t > 0, which satisfies the system of equations.

11 The Parallel RLC Circuit Overdamped Underdamped Critically Damped Resonant Frequency Damping Coefficient Damped Frequency

12 The Series RLC Circuit Overdamped Critically Damped Underdamped Resonant Frequency Damping Coefficient Damped Frequency


ดาวน์โหลด ppt Ch 9 Second-Order Circuits ศึกษาวงจรที่มีอิลิเมนท์ที่สะสมพลังงานได้ สองตัวในวงจรเดียวกัน สมการที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของวงจรคือ สมการอนุพันธ์ลำดับที่สอง (Second-Order.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google