งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต R-phenylacetylcarbinol จากกาก ของแข็งที่เหลือจากกระบวนการผลิต ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง อ. ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ อ. สุภเวท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต R-phenylacetylcarbinol จากกาก ของแข็งที่เหลือจากกระบวนการผลิต ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง อ. ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ อ. สุภเวท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต R-phenylacetylcarbinol จากกาก ของแข็งที่เหลือจากกระบวนการผลิต ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง อ. ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ อ. สุภเวท มานิยม ภาควิชาวิศวกรรมอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ทีมงานวิจัย นักศึกษานายวรายุทธ เนติกานต์ นักศึกษานายวรายุทธ เนติกานต์ นางสาวธาริณี ทิมาบุตร อาจารย์พี่เลี้ยงอ. ดร. นพพล เล็ก สวัสดิ์ อาจารย์พี่เลี้ยงอ. ดร. นพพล เล็ก สวัสดิ์ อ. สุภเวท มานิยม โรงงานบริษัทลำปางฟู้ดส์ โรงงานบริษัทลำปางฟู้ดส์

3 บทนำและวัตถุประสงค์ บริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน (sweet corn) มากถึง 800 ตู้ในปี พ. ศ. 2549 มีกากของแข็งในรูปของเศษเมล็ดและซัง ข้าวโพดเป็นจำนวนมาก บริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน (sweet corn) มากถึง 800 ตู้ในปี พ. ศ. 2549 มีกากของแข็งในรูปของเศษเมล็ดและซัง ข้าวโพดเป็นจำนวนมาก เป้าหมายโครงการ เพื่อศึกษาระดับความ เข้มข้นของกากข้าวโพดและแหล่งเอนไซม์ที่ เหมาะสมสำหรับการเตรียม glucose hydrolysate เป้าหมายโครงการ เพื่อศึกษาระดับความ เข้มข้นของกากข้าวโพดและแหล่งเอนไซม์ที่ เหมาะสมสำหรับการเตรียม glucose hydrolysate เพื่อศึกษาเวลาในการ inoculate หัว เชื้อจุลินทรีย์และศึกษาประสิทธิภาพการผลิต R-phenylacetylcarbinol (PAC) จากหัว เชื้อจุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์ที่มีความสามารถใน การผลิตเอทานอลจากอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี แหล่งอาหารคาร์บอนเป็นกากของแข็งที่ผ่าน กระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์อะไมเลสจาก การศึกษาขั้นแรก เพื่อศึกษาเวลาในการ inoculate หัว เชื้อจุลินทรีย์และศึกษาประสิทธิภาพการผลิต R-phenylacetylcarbinol (PAC) จากหัว เชื้อจุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์ที่มีความสามารถใน การผลิตเอทานอลจากอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี แหล่งอาหารคาร์บอนเป็นกากของแข็งที่ผ่าน กระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์อะไมเลสจาก การศึกษาขั้นแรก

4 การวิเคราะห์ผล น้ำตาลกลูโคส, ฟรุกโตส, ซูโครส (BIORAD Aminex@HPX-87H), เอทานอล (Graves et al., 2006), น้ำตาลกลูโคส, ฟรุกโตส, ซูโครส (BIORAD Aminex@HPX-87H), เอทานอล (Graves et al., 2006), กรดอะซิติก กรดซิตริก (NREL, 1998) และกรดซัคซินิค ด้วย HPLC คอลัมน์ (BIORAD Aminex@HPX-87H) กรดอะซิติก กรดซิตริก (NREL, 1998) และกรดซัคซินิค ด้วย HPLC คอลัมน์ (BIORAD Aminex@HPX-87H) ค่า pH ด้วย pH meter ค่ากิจกรรมการ ทำงานของ PDC ด้วย spectrophotometric decarboxylase assay (Leksawasdi, 2004) ค่า pH ด้วย pH meter ค่ากิจกรรมการ ทำงานของ PDC ด้วย spectrophotometric decarboxylase assay (Leksawasdi, 2004) มวลแห้งทั้งหมดของเชื้อจุลินทรีย์ (Leksawasdi, 2004) มวลแห้งทั้งหมดของเชื้อจุลินทรีย์ (Leksawasdi, 2004) ปริมาณโปรตีนทั้งหมดด้วย Coomassie Blue (Rosche et al., 2002) ปริมาณโปรตีนทั้งหมดด้วย Coomassie Blue (Rosche et al., 2002) ปริมาณน้ำตาลทั้งหมดด้วย phenol (Dubois et al., 1956) ปริมาณน้ำตาลทั้งหมดด้วย phenol (Dubois et al., 1956) TSS ในหน่วยองศาบริกซ์ ด้วย hand refractometer TSS ในหน่วยองศาบริกซ์ ด้วย hand refractometer

5 การวิเคราะห์ผล ไพรูเวต ( ปรับปรุงจาก Czok & Lamprecht, 1974) ไพรูเวต ( ปรับปรุงจาก Czok & Lamprecht, 1974) เบนซาลดีไฮด์, เบนซิลแอลกอฮอล์ และ PAC (Rosche et al., 2001) เบนซาลดีไฮด์, เบนซิลแอลกอฮอล์ และ PAC (Rosche et al., 2001) อะเซตาลดีไฮด์ ( ปรับปรุงจาก Bernt and Bergmeyer 1974) อะเซตาลดีไฮด์ ( ปรับปรุงจาก Bernt and Bergmeyer 1974) อะเซโตอิน ด้วย HPLC อะเซโตอิน ด้วย HPLC

6 ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว เก็บตัวอย่างกากของแข็งจากบริษัท ลำปางฟู้ดส์ เก็บตัวอย่างกากของแข็งจากบริษัท ลำปางฟู้ดส์ ทำแห้งกากของแข็งที่ 65 O C เป็นเวลา 6 h และบดด้วย Hammer Mill ใช้ ตะแกรงคัดขนาด 1 mm ทำแห้งกากของแข็งที่ 65 O C เป็นเวลา 6 h และบดด้วย Hammer Mill ใช้ ตะแกรงคัดขนาด 1 mm สร้างเส้นโค้งมาตรฐานสำหรับการ วิเคราะห์ สร้างเส้นโค้งมาตรฐานสำหรับการ วิเคราะห์ - น้ำตาลกลูโคส, กรดอินทรีย์ ( กรดซิ ตริก, กรดอะซิติก ), เอทา นอล, ไพรูเวต, อะเซตาลดีไฮด์, อะเซ โตอิน, เบน ซาลดีไฮด์ และกรดเบนโซอิก - ความเข้มข้นโปรตีน Bradford assay, PDC activity assay

7 ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว ปริมาตร Conc. H 2 SO 4 ที่เหมาะสมใน การหยุดกิจกรรมการทำงานของ เอนไซม์อะไมเลส ปริมาตร Conc. H 2 SO 4 ที่เหมาะสมใน การหยุดกิจกรรมการทำงานของ เอนไซม์อะไมเลส แหล่งของเอนไซม์อะไมเลสและ สัดส่วนผงกากของแข็งที่เหมาะสมใน การผลิตน้ำตาลกลูโคส ( เปรียบเทียบ ผลวิเคราะห์น้ำตาลทั้งหมดจาก phenol assay และ HPLC เพื่อ คัดเลือกวิธีวิเคราะห์ที่ดีที่สุด ) แหล่งของเอนไซม์อะไมเลสและ สัดส่วนผงกากของแข็งที่เหมาะสมใน การผลิตน้ำตาลกลูโคส ( เปรียบเทียบ ผลวิเคราะห์น้ำตาลทั้งหมดจาก phenol assay และ HPLC เพื่อ คัดเลือกวิธีวิเคราะห์ที่ดีที่สุด ) กล้าเชื้อ 10 ml ที่ตั้งนิ่งไว้และมีกลูโคส เป็นแหล่งอาหารคาร์บอนสำหรับ จุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์จะพร้อม inoculate ที่ 48 h ( ผลจากการ ทดสอบที่เวลา 24, 48 และ 72 h) กล้าเชื้อ 10 ml ที่ตั้งนิ่งไว้และมีกลูโคส เป็นแหล่งอาหารคาร์บอนสำหรับ จุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์จะพร้อม inoculate ที่ 48 h ( ผลจากการ ทดสอบที่เวลา 24, 48 และ 72 h)

8 ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว ผลการเลี้ยงที่ระดับ 100 ml โดยการ ใช้น้ำตาลกลูโคสเป็นแหล่งอาหาร คาร์บอนเท่านั้น ผลการเลี้ยงที่ระดับ 100 ml โดยการ ใช้น้ำตาลกลูโคสเป็นแหล่งอาหาร คาร์บอนเท่านั้น การคัดเลือกสภาวะการทำไบโอทรานส์ ฟอร์เมชั่นในสภาวะตั้งนิ่งหรือสภาวะ เขย่าสำหรับจุลินทรีย์ผลิตเอทานอล บางสายพันธุ์ การคัดเลือกสภาวะการทำไบโอทรานส์ ฟอร์เมชั่นในสภาวะตั้งนิ่งหรือสภาวะ เขย่าสำหรับจุลินทรีย์ผลิตเอทานอล บางสายพันธุ์

9 ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว

10 ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว

11 ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว  -amylase Glucoamylase

12 ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว

13 ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว

14 ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว

15 ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว

16 ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว แผนการทดลองการตรวจสอบเวลาเพาะกล้า เชื้อจุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์ ณ เวลา 24, 48 และ 72 h โดยมีกลูโคสบริสุทธิ์เป็นแหล่ง อาหารคาร์บอน

17

18

19

20 ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว ผลทดลองสำหรับ control กรณีที่แหล่ง อาหารคาร์บอนเป็นกลูโคสบริสุทธิ์ สำหรับเลี้ยงจุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์ เพื่อ เปรียบเทียบกับกรณีที่ใช้น้ำตาลกลูโคส ที่ได้จากกากของแข็งโดยเอนไซม์อะ ไมเลส ผลทดลองสำหรับ control กรณีที่แหล่ง อาหารคาร์บอนเป็นกลูโคสบริสุทธิ์ สำหรับเลี้ยงจุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์ เพื่อ เปรียบเทียบกับกรณีที่ใช้น้ำตาลกลูโคส ที่ได้จากกากของแข็งโดยเอนไซม์อะ ไมเลส

21 ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว การทดลองเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ปริมาตร 100 ml โดยมีกลูโคสบริสุทธิ์เป็นแหล่งอาหารคาร์บอน (control) เป็นเวลา 48 h ( ใช้กล้าเชื้อ 10 ml อายุ 48 h)

22 ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว

23 ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว

24 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป ใช้สัดส่วนของกากข้าวโพดต่อน้ำกลั่น ( หรืออาจต้องใช้บัฟเฟอร์ ) ให้มากขึ้น ( อัตราส่วนสูงสุดของกากข้าวโพดต่อ น้ำกลั่น (g:ml) คือ 27.5:100 ถ้าสูง กว่านั้นของผสมจะกลายเป็นของแข็ง ) ใช้สัดส่วนของกากข้าวโพดต่อน้ำกลั่น ( หรืออาจต้องใช้บัฟเฟอร์ ) ให้มากขึ้น ( อัตราส่วนสูงสุดของกากข้าวโพดต่อ น้ำกลั่น (g:ml) คือ 27.5:100 ถ้าสูง กว่านั้นของผสมจะกลายเป็นของแข็ง )

25

26

27 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป หากย่อยกากข้าวโพดได้น้ำตาลเพียง เล็กน้อย ต้องมีการเพิ่มน้ำตาลลงไปใน ระบบ อาจใช้กลูโคสบริสุทธิ์หรือโม ลาซ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิต เอนไซม์ PDC สำหรับผลิต PAC หากย่อยกากข้าวโพดได้น้ำตาลเพียง เล็กน้อย ต้องมีการเพิ่มน้ำตาลลงไปใน ระบบ อาจใช้กลูโคสบริสุทธิ์หรือโม ลาซ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิต เอนไซม์ PDC สำหรับผลิต PAC นำจุลินทรีย์แต่ละสายพันธุ์ไปทำการ ทดลองไบโอทรานส์ฟอร์ - เมชั่นใน สภาวะเขย่า 200 rpm เนื่องจากผล การทดลองในสภาวะตั้งนิ่งได้ความ เข้มข้น PAC เพียงเล็กน้อยเท่านั้น นำจุลินทรีย์แต่ละสายพันธุ์ไปทำการ ทดลองไบโอทรานส์ฟอร์ - เมชั่นใน สภาวะเขย่า 200 rpm เนื่องจากผล การทดลองในสภาวะตั้งนิ่งได้ความ เข้มข้น PAC เพียงเล็กน้อยเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต R-phenylacetylcarbinol จากกาก ของแข็งที่เหลือจากกระบวนการผลิต ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง อ. ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ อ. สุภเวท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google