งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการข้อมูลเพื่อประมวลผลงานตามตัวชี้วัดปี58

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการข้อมูลเพื่อประมวลผลงานตามตัวชี้วัดปี58"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการข้อมูลเพื่อประมวลผลงานตามตัวชี้วัดปี58
ด้านทันตกรรม กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 1.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ90 icd10tm= 2.เด็กต่ำกว่า3ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ80 icd10tm= 3.เด็กต่ำกว่า3ปี ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันไม่น้อยกว่าร้อยละ80 icd10tm= (สอนวิธีทำความสะอาดฟันและช่องปาก) 4.เด็กต่ำกว่า3ปี ได้รับฟลูออไรด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 icd10tm= ,

2 กลุ่มเด็กประถมศึกษา 1.เด็กป.1ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ90 icd10tm = 2.เด็กชั้นป.1ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันไม่น้อยกว่าร้อยละ50 icd10tm= 3.เด็กป.1-6(อายุ6-12ปี)ได้รับบริการทันตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ20 icd10tm รักษาทุกรายการยกเว้น การตรวจ และให้สุขศึกษา , , กลุ่มเป้าหมาย คือเด็กนักเรียนที่ลงทะเบียนในบัญชี5

3 กลุ่มประชาชน ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป
1.ประชาชนทั่วไปได้รับบริการทันตกรรม(คน)ไม่น้อยกว่าร้อยละ20 2. ประชาชนทั่วไปได้รับบริการทันตกรรม(ครั้ง)ไม่น้อยกว่าร้อยละ20 ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป 1.ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ50 2.ผู้สูงอายุที่มีภาวะการเกิดโรคเบาหวานและความดันได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ50

4 1.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ90 icd10tm=2330011

5

6 ลงบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ

7 บันทึกข้อมูลdental care เพื่อส่งออกแฟ้มdental

8 กรณีตรวจที่โรงพยาบาลให้นำข้อมูลมาบันทึกที่บัญชี2

9

10 2.เด็กต่ำกว่า3ปี เป็นกิจกรรมส่งเสริมป้องกันทางทันตกรรม

11

12 -การตรวจและการประเมินสภาพช่องปากทั้งปาก และวางแผนการรักษา
-การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ในเด็ก -สอนวิธีทำความสะอาดฟันและช่องปาก

13

14 วิธีตรวจสอบรหัสหัตถการที่บันทึกให้ตรงกับkpi

15

16

17 กระบวนการบันทึกทำเช่นเดียวกันกับการบันทึกในเด็กต่ำกว่า3ปี

18

19 ตัวอย่างหัตถการกรณีให้บริการรักษาทางทันตกรรม

20 4.กลุ่มประชาชน เป็นกิจกรรมส่งเสริมป้องกันและรักษาทางทันตกรรม
วิธีการบันทึกข้อมูลการให้บริการทันตกรรมในOnestop service หัตถการทันตกรรมเลือกตามรายการของกิจกรรมที่ดำเนินงาน

21

22 5.ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่มีรายชื่อในระบบบัญชี1 ประเภทtype area = 1,3

23

24

25 บันทึกผลการตรวจฟันที่เมนู ทันตกรรม >>ตรวจสุขภาพฟัน

26 กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเบาหวาน และความดัน
ผู้สูงอายุที่มีภาวการณ์เกิดโรคเบาหวานและความดันได้รับการคัดกรอง สุขภาพช่องปาก กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเบาหวาน และความดัน รายชื่ออยู่ในทะเบียนคลินิกพิเศษเบาหวาน/ความดันสถานะยังรักษาอยู่ ส่งต่อ บันทึกข้อมูลทำเช่นเดียวกับผู้สูงอายุทั่วไป แต่ในช่องวินิจฉัยต้องเพิ่มรหัสโรคเรื้อรังด้วย

27 รพ.สต.ให้บริการสุขภาพช่องปากคุณภาพ 200ครั้ง /1,000ประชากร
รพ.สต.ให้บริการสุขภาพช่องปากคุณภาพ 200ครั้ง /1,000ประชากร รพสต.ที่ไม่มีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข(ทันตาภิบาล)ประจำ แต่ให้บริการโดยการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหรือรพสต.ในอำเภอเดียวกันออกให้บริการ จะต้องดำเนินการเพิ่มชื่อเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข(ทันตาภิบาล)ผู้ให้บริการที่โปรแกรมHOSXP_PCU

28 การตรวจสอบผลงานตัวชี้วัดด้านทันตกรรมปี2558

29 ผู้สูงอายุสามารถดูรายงานได้ที่เมนู รายงานของขวัญผู้สูงอายุปี2558

30 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการข้อมูลเพื่อประมวลผลงานตามตัวชี้วัดปี58

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google