งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการข้อมูลเพื่อประมวลผล งานตามตัวชี้วัดปี 58 ด้านทันตกรรม การจัดการข้อมูลเพื่อประมวลผล งานตามตัวชี้วัดปี 58 ด้านทันตกรรม กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการข้อมูลเพื่อประมวลผล งานตามตัวชี้วัดปี 58 ด้านทันตกรรม การจัดการข้อมูลเพื่อประมวลผล งานตามตัวชี้วัดปี 58 ด้านทันตกรรม กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการข้อมูลเพื่อประมวลผล งานตามตัวชี้วัดปี 58 ด้านทันตกรรม การจัดการข้อมูลเพื่อประมวลผล งานตามตัวชี้วัดปี 58 ด้านทันตกรรม กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็ก ปฐมวัย 1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง ปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 icd10tm=2330011 2. เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 icd10tm=2330011 2. เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 icd10tm=2330011 3. เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 icd10tm= 2338610( สอนวิธีทำความสะอาดฟันและช่องปาก ) 3. เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 icd10tm= 2338610( สอนวิธีทำความสะอาดฟันและช่องปาก ) 4. เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับฟลูออไรด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 icd10tm= 2377020,2377021 4. เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับฟลูออไรด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 icd10tm= 2377020,2377021

2 กลุ่มเด็ก ประถมศึกษา 1. เด็กป.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 icd10tm =2330011 2. เด็กชั้นป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 icd10tm= 2387030 3. เด็กป.1-6( อายุ 6-12 ปี ) ได้รับบริการทันตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 icd10tm รักษาทุกรายการยกเว้น การตรวจ และให้สุขศึกษา 2330010,2330011,2338610 3. เด็กป.1-6( อายุ 6-12 ปี ) ได้รับบริการทันตกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 icd10tm รักษาทุกรายการยกเว้น การตรวจ และให้สุขศึกษา 2330010,2330011,2338610 กลุ่มเป้าหมาย คือเด็กนักเรียนที่ลงทะเบียนในบัญชี 5

3 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 1. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2. ผู้สูงอายุที่มีภาวะการเกิดโรคเบาหวานและ ความดันได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปากไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 กลุ่มประชาชน 1. ประชาชนทั่วไปได้รับบริการทันตกรรม ( คน ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 2. ประชาชนทั่วไปได้รับบริการทันตกรรม ( ครั้ง ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

4 1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากไม่ น้อยกว่าร้อยละ 90 icd10tm=2330011

5

6 ลงบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ

7 บันทึกข้อมูล dental care เพื่อส่งออก แฟ้ม dental

8 กรณีตรวจที่โรงพยาบาลให้นำข้อมูล มาบันทึกที่บัญชี 2

9

10 2. เด็กต่ำกว่า 3 ปี เป็นกิจกรรมส่งเสริมป้องกันทางทันตกรรม

11

12 - การตรวจและการประเมินสภาพช่องปากทั้งปาก และวางแผนการรักษา - การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ในเด็ก - สอนวิธีทำความสะอาดฟันและช่องปาก - การตรวจและการประเมินสภาพช่องปากทั้งปาก และวางแผนการรักษา - การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ในเด็ก - สอนวิธีทำความสะอาดฟันและช่องปาก

13

14 วิธีตรวจสอบรหัสหัตถการที่บันทึก ให้ตรงกับ kpi

15

16

17 กระบวนการบันทึกทำเช่นเดียวกันกับการ บันทึกในเด็กต่ำกว่า 3 ปี

18

19 ตัวอย่างหัตถการกรณีให้บริการรักษา ทางทันตกรรม

20 4. กลุ่มประชาชน เป็นกิจกรรมส่งเสริมป้องกันและรักษา ทางทันตกรรม วิธีการบันทึกข้อมูลการให้บริการทันตกรรมใน Onestop service หัตถการทันตกรรมเลือกตาม รายการของกิจกรรมที่ดำเนินงาน

21

22 5. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่มีรายชื่อในระบบบัญชี 1 ประเภท type area = 1,3

23

24

25 บันทึกผลการตรวจฟันที่เมนู ทันตกรรม >> ตรวจสุขภาพฟัน

26 ผู้สูงอายุที่มีภาวการณ์เกิดโรคเบาหวานและ ความดันได้รับการคัดกรอง สุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุที่มีภาวการณ์เกิดโรคเบาหวานและ ความดันได้รับการคัดกรอง สุขภาพช่องปาก กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่มีโรค ประจำตัวเบาหวาน และความดัน รายชื่ออยู่ในทะเบียนคลินิกพิเศษเบาหวาน / ความดันสถานะยังรักษาอยู่ ส่งต่อ บันทึกข้อมูลทำเช่นเดียวกับผู้สูงอายุทั่วไป แต่ในช่องวินิจฉัยต้องเพิ่มรหัสโรคเรื้อรังด้วย

27 รพ. สต. ให้บริการสุขภาพช่องปากคุณภาพ 200 ครั้ง /1,000 ประชากร รพสต. ที่ไม่มีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ( ทันตาภิบาล ) ประจำ แต่ให้บริการโดยการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลหรือรพสต. ในอำเภอเดียวกันออกให้บริการ จะต้องดำเนินการเพิ่มชื่อเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ( ทันตาภิบาล ) ผู้ให้บริการที่โปรแกรม HOSXP_PCU

28 การตรวจสอบผลงานตัวชี้วัดด้านทัน ตกรรมปี 2558 http://122.154.131.240/pcu_audit/index.php

29 ผู้สูงอายุสามารถดูรายงานได้ที่เมนู รายงาน ของขวัญผู้สูงอายุปี 2558

30 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการข้อมูลเพื่อประมวลผล งานตามตัวชี้วัดปี 58 ด้านทันตกรรม การจัดการข้อมูลเพื่อประมวลผล งานตามตัวชี้วัดปี 58 ด้านทันตกรรม กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google