งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ 5 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์(8) เรื่อง แนวคิดพัฒนาการด้านวัฒนธรรม สมัยโบราณ-สมัยใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ครูจงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ ด้านวัฒนธรรม โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

3 แนวคิดพัฒนาการด้านวัฒนธรรมไทย - สมัยโบราณ - สมัยใหม่
3 สาระการเรียนรู้ แนวคิดพัฒนาการด้านวัฒนธรรมไทย - สมัยโบราณ - สมัยใหม่

4 1.จากภาพสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรม ไทยในเรื่องใด.......................
4 1.จากภาพสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรม ไทยในเรื่องใด

5 2.วัฒนธรรมไทยในภาพข้างล่าง มีคุณค่าต่อสังคมอย่างไร...........
5 2.วัฒนธรรมไทยในภาพข้างล่าง มีคุณค่าต่อสังคมอย่างไร

6 ในภาพนี้มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่อย่างไร........................
6 3. ปัจจุบันวัฒนธรรมไทย ในภาพนี้มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่อย่างไร

7 4.ประเพณีไทยข้อใดเกี่ยวกับพุทธศาสนา ประเพณีสงกรานต์ การเต้นกำรำเคียว
6 4.ประเพณีไทยข้อใดเกี่ยวกับพุทธศาสนา ประเพณีสงกรานต์ การเต้นกำรำเคียว ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีการทอดผ้ามัดหมี่

8 เริ่มในระดับประชาชนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
8 5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านประเพณีและวัฒนธรรมของไทยสมัยรับอิทธิพลของชาติตะวันตก เริ่มในระดับประชาชนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข. เริ่มในราชสำนักก่อนและเปลี่ยนแปลง ค่อยเป็นค่อยไป

9 ค. เริ่มในระดับประชาชน ตามหัวเมืองอย่างรวดเร็ว
6 ค. เริ่มในระดับประชาชน ตามหัวเมืองอย่างรวดเร็ว ง. เริ่มในโรงเรียนและขยายสู่ชุมชน

10 วัฒนธรรมไทยสมัยโบราณ
10 วัฒนธรรมไทยสมัยโบราณ 1.ศาสนาและความเชื่อ 2.ภาษาและวรรณกรรม 3.ศิลปกรรม 4.ประเพณี

11 สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์
11 สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ 1.พระพุทธศาสนา 2.ศิลปกรรม

12 1.ช่วงปรับตัวเข้าสู่ความ ทันสมัย
12 วัฒนธรรมสมัยใหม่ 1.ช่วงปรับตัวเข้าสู่ความ ทันสมัย

13 2.2 ยุคการฟื้นฟูพระราชประเพณี
13 2.1 ยุคการสร้างชาติ 2.2 ยุคการฟื้นฟูพระราชประเพณี

14 2.3 ยุคการฟื้นฟูวัฒนธรรม
14 2.3 ยุคการฟื้นฟูวัฒนธรรม

15 เรื่อง พัฒนาการด้านความ สัมพันธ์กับต่างประเทศ
15 พบกันใหม่ เรื่อง พัฒนาการด้านความ สัมพันธ์กับต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google