งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ ด้านวัฒนธรรม โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ ด้านวัฒนธรรม โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลาง ชล 1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ ด้านวัฒนธรรม โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

3 ครูจงกล กลาง ชล 3 แนวคิดพัฒนาการด้าน วัฒนธรรมไทย - สมัยโบราณ - สมัยใหม่

4 ครูจงกล กลาง ชล 4 1. จากภาพสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรม ไทยในเรื่องใด........................................................................

5 ครูจงกล กลาง ชล 5 2. วัฒนธรรมไทยในภาพข้างล่าง มีคุณค่าต่อสังคมอย่างไร..................................................................................................

6 ครูจงกล กลาง ชล 6 3. ปัจจุบัน วัฒนธรรมไทย ในภาพนี้มีการ เปลี่ยนแปลง หรือไม่อย่างไร..........................................................................

7 ครูจงกล กลาง ชล 6 4. ประเพณีไทยข้อใด เกี่ยวกับพุทธศาสนา ก.ประเพณีสงกรานต์ ข.การเต้นกำรำเคียว ค.ประเพณีตักบาตรเทโว ง.ประเพณีการทอดผ้า มัดหมี่

8 ครูจงกล กลาง ชล 8 5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ด้านประเพณีและ วัฒนธรรมของไทยสมัย รับอิทธิพลของชาติ ตะวันตก ก.เริ่มในระดับประชาชน และเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว ข. เริ่มในราชสำนักก่อน และเปลี่ยนแปลง ค่อยเป็นค่อยไป

9 ครูจงกล กลาง ชล 6 ค. เริ่มในระดับ ประชาชน ตามหัวเมืองอย่าง รวดเร็ว ง. เริ่มในโรงเรียน และขยายสู่ชุมชน

10 ครูจงกล กลาง ชล 10 1. ศาสนาและความเชื่อ 2. ภาษาและวรรณกรรม 3. ศิลปกรรม 4. ประเพณี

11 ครูจงกล กลาง ชล 11 1. พระพุทธศาสนา 2. ศิลปกรรม

12 ครูจงกล กลาง ชล 12 1. ช่วงปรับตัว เข้าสู่ความ ทันสมัย

13 ครูจงกล กลาง ชล 13

14 ครูจงกล กลาง ชล 14

15 ครูจงกล กลาง ชล 15 พบกัน ใหม่ เรื่อง พัฒนาการ ด้านความ สัมพันธ์กับ ต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ ด้านวัฒนธรรม โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google