งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน. ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน. ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน

2 ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8

3 ครูปพิชญา คนยืน กี่ตัวกันแน่

4 เลี้ยงหมูและเป็ด ไว้จำนวนหนึ่ง จำนวนเป็ด มากกว่าจำนวนหมู อยู่ 7 ตัว ถ้าขา ของหมูและขาของ เป็ด เลี้ยงหมูและเป็ด ไว้จำนวนหนึ่ง จำนวนเป็ด มากกว่าจำนวนหมู อยู่ 7 ตัว ถ้าขา ของหมูและขาของ เป็ด ตัวอย่าง ที่ 1

5 ครูปพิชญา คนยืน นับรวมกันได้ มากกว่า 32 ขา ไม่ถึง 44 ขา จงหาว่าเลี้ยงหมู และเป็ดไว้อย่าง ละกี่ตัว

6 ครูปพิชญา คนยืน วิธีที่ 1 ( คิดโดยวิธี ลองผิดลองถูก ) เป็ดมากกว่าหมูอยู่ 7 ตัว อย่างน้อยที่สุด มี หมู 1 ตัว จะมีเป็ด 1 +7 = 8 ตัว อย่างน้อยที่สุด มี หมู 1 ตัว จะมีเป็ด 1 +7 = 8 ตัว

7 ครูปพิชญา คนยืน ทดลองหาจำนวน ขารวมกัน เมื่อมี หมูตั้งแต่ 1 ตัวขึ้น ไป

8 ครูปพิชญา คนยืน ปรากฏว่า จำนวนขารวมกัน 38 เป็นจำนวนที่ มากกว่า 32 แต่ ไม่ถึง 44 ปรากฏว่า จำนวนขารวมกัน 38 เป็นจำนวนที่ มากกว่า 32 แต่ ไม่ถึง 44 แสดงว่า เลี้ยงหมู 4 ตัว เลี้ยงเป็ด 11 ตัว แสดงว่า เลี้ยงหมู 4 ตัว เลี้ยงเป็ด 11 ตัว

9 ครูปพิชญา คนยืน วิธีที่ 2 ( คิดโดยวิธี สมมุติตัวไม่ทราบ ) ให้หมูมี x ตัว เป็ดมี x+1 ตัว เป็ดมี x+1 ตัว จำนวนขาของ หมู = 4x ขา จำนวนขาของ หมู = 4x ขา จำนวนขาของ เป็ด = จำนวนขาของ เป็ด = = 2x+14 ขา = 2x+14 ขา

10 ครูปพิชญา คนยืน จำนวนขารวมกัน = 4x+(2x+14) จำนวนขารวมกัน = 4x+(2x+14) = 6x+14 = 6x+14 ซึ่งมากกว่า 32 แต่ไม่ถึง 44 ซึ่งมากกว่า 32 แต่ไม่ถึง 44 32 < 6x+14 < 44 32 < 6x+14 < 44 18 < 6x < 30 18 < 6x < 30 3 < x < 5 3 < x < 5

11 ครูปพิชญา คนยืน x เป็นจำนวน หมูจึงเป็นจำนวน เต็มที่มากกว่า 3 น้อยกว่า 5 คือ 4 x เป็นจำนวน หมูจึงเป็นจำนวน เต็มที่มากกว่า 3 น้อยกว่า 5 คือ 4 เลี้ยงหมู 4 ตัวเลี้ยง เป็ด 4+7=11 ตัว วิธีที่ 2 ( คิดโดยวิธี สมมุติตัวไม่ทราบ )

12 ครูปพิชญา คนยืน จำนวนขารวมกัน = 4x+(2x+14) จำนวนขารวมกัน = 4x+(2x+14) = 6x+14 = 6x+14 ซึ่งมากกว่า 32 แต่ไม่ถึง 44 ซึ่งมากกว่า 32 แต่ไม่ถึง 44 32 < 6x+14 < 44 32 < 6x+14 < 44 18 < 6x < 30 18 < 6x < 30 3 < x < 5 3 < x < 5

13 ครูปพิชญา คนยืน ตัวอย่า งที่ 2 เลี้ยงหมูและเป็ด ไว้จำนวนหนึ่ง จำนวนเป็ดน้อย กว่าจำนวนหมูอยู่ 5 ตัว ถ้าจำนวนขา หมูของหมูและ เป็ดรวมกันได้ เลี้ยงหมูและเป็ด ไว้จำนวนหนึ่ง จำนวนเป็ดน้อย กว่าจำนวนหมูอยู่ 5 ตัว ถ้าจำนวนขา หมูของหมูและ เป็ดรวมกันได้

14 ครูปพิชญา คนยืน มากกว่า 32 ขา แต่ไม่ถึง 44 ขา จงหาว่าเลี้ยงหมู และเป็ดอย่างละกี่ ตัว ( เลือกวิธีคิด ตามที่เห็นว่า เหมาะสม )

15 ครูปพิชญา คนยืน วิธี ทำ ให้เป็ดมี x ตัว หมูมี x+5 ตัว จำนวนขาเป็ด = 2x ขา จำนวนขาหมู = 4(x+5) ขา = 4x+20 ขา

16 ครูปพิชญา คนยืน รวมจำนวนขา ทั้งหมด 2x+4x+20 = 6x+20 ซึ่งมากกว่า 32 แต่ ไม่ถึง 44 32 < 6x+20 < 44 12 < 6x < 24

17 ครูปพิชญา คนยืน 2 < x < 4 X เป็นจำนวน เต็ม X = 3 เป็ดมี 3 ตัว หมูมี 3+5 = 8 ตัว

18 ครูปพิชญา คนยืน พบกันใหม่วัน อังคาร เรื่อง ทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน. ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google