งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ (ค33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สอนโดย ครูปพิชญา คนยืน

2 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3 กี่ตัวกันแน่

4 ตัวอย่างที่ 1 เลี้ยงหมูและเป็ดไว้จำนวนหนึ่ง จำนวนเป็ดมากกว่าจำนวนหมูอยู่ 7 ตัว ถ้าขาของหมูและขาของเป็ด

5 นับรวมกันได้มากกว่า 32 ขาไม่ถึง 44 ขา จงหาว่าเลี้ยงหมูและเป็ดไว้อย่างละกี่ตัว

6 วิธีที่ 1 (คิดโดยวิธีลองผิดลองถูก)
เป็ดมากกว่าหมูอยู่ 7 ตัว อย่างน้อยที่สุด มีหมู 1 ตัว จะมีเป็ด 1 +7 = 8 ตัว

7 ทดลองหาจำนวนขารวมกัน เมื่อมีหมูตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป

8 ปรากฏว่า จำนวนขารวมกัน 38 เป็นจำนวนที่มากกว่า 32 แต่ไม่ถึง 44
แสดงว่า เลี้ยงหมู 4 ตัว เลี้ยงเป็ด 11 ตัว

9 วิธีที่ 2 (คิดโดยวิธีสมมุติตัวไม่ทราบ)
ให้หมูมี x ตัว เป็ดมี x+1 ตัว จำนวนขาของหมู = 4x ขา จำนวนขาของเป็ด = = 2x+14 ขา

10 จำนวนขารวมกัน = 4x+(2x+14)
ซึ่งมากกว่า 32 แต่ไม่ถึง 44 32 < 6x+14 < 44 18 < 6x < 30 3 < x < 5

11 วิธีที่ 2 (คิดโดยวิธีสมมุติตัวไม่ทราบ)
x เป็นจำนวนหมูจึงเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 3 น้อยกว่า 5 คือ 4 เลี้ยงหมู4 ตัวเลี้ยงเป็ด4+7=11 ตัว

12 จำนวนขารวมกัน = 4x+(2x+14)
ซึ่งมากกว่า 32 แต่ไม่ถึง 44 32 < 6x+14 < 44 18 < 6x < 30 3 < x < 5

13 เลี้ยงหมูและเป็ดไว้จำนวนหนึ่ง จำนวนเป็ดน้อยกว่าจำนวนหมูอยู่ 5 ตัว ถ้าจำนวนขาหมูของหมูและเป็ดรวมกันได้ ตัวอย่างที่ 2

14 มากกว่า 32 ขา แต่ไม่ถึง 44 ขา จงหาว่าเลี้ยงหมูและเป็ดอย่างละกี่ตัว (เลือกวิธีคิดตามที่เห็นว่าเหมาะสม)

15 วิธีทำ หมูมี x+5 ตัว จำนวนขาเป็ด = 2x ขา จำนวนขาหมู = 4(x+5) ขา

16 รวมจำนวนขาทั้งหมด 2x+4x+20 = 6x+20
ซึ่งมากกว่า 32 แต่ไม่ถึง 44 32 < 6x+20 < 44 12 < 6x < 24

17 2 < x < 4 X เป็นจำนวนเต็ม X = 3 เป็ดมี 3 ตัว หมูมี 3+5 = 8 ตัว

18 ทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ (ต่อ)
พบกันใหม่วันอังคาร เรื่อง ทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google