งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาที่พบ คือ การขาดความรับผิดชอบ ของนักศึกษา สาเหตุของปัญหา 1. ลักษณะนิสัยส่วนตัวของนักศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น 2. การมีสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน ร่วมงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาที่พบ คือ การขาดความรับผิดชอบ ของนักศึกษา สาเหตุของปัญหา 1. ลักษณะนิสัยส่วนตัวของนักศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น 2. การมีสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน ร่วมงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัญหาที่พบ คือ การขาดความรับผิดชอบ ของนักศึกษา สาเหตุของปัญหา 1. ลักษณะนิสัยส่วนตัวของนักศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น 2. การมีสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน ร่วมงาน 3. การเชื่อมั่นในความถูกต้องของ เหตุผลส่วนตัว ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้หากได้รับการแก้ปัญหา อย่างถูกต้อง จะทำให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มี คุณภาพ สามารถปฏิบัติงานต่างๆ ได้ รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองเป็นนัก ออกแบบงานกราฟิกที่มีศักยภาพ มี ความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ ของงาน กราฟิก และสามารถนำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้จริง

3 เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้มี ความรับผิดชอบต่อการทำงานใน ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการทำงานของ สถานประกอบการด้านงานกราฟิก มาใช้กับการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม ของนักศึกษา

4 การปฐมนิเทศ ผู้เรียน แบ่งกลุ่มผู้เรียน และผู้สอนชี้แจง รายละเอียด / ข้อปฏิบัติ การปฏิบัติงานกลุ่มของนักศึกษา -> ทุกกลุ่มรับข้อมูล - > การวางแผนงาน -> การนำเสนอรูปแบบผลงาน -> จัดทำผลงาน -> ตรวจสอบและจัดส่ง -> ประเมินผลงาน การปฏิบัติงานกลุ่มของนักศึกษา -> ทุกกลุ่มรับข้อมูล - > การวางแผนงาน -> การนำเสนอรูปแบบผลงาน -> จัดทำผลงาน -> ตรวจสอบและจัดส่ง -> ประเมินผลงาน การทดสอบ / ประเมินผล

5 การหาสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การ รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินรายบุคคล คำนวณด้วยสูตรการหาค่าเฉลี่ย (Mean)

6 จากนักศึกษาทั้งหมด 121 คน มีการ ประเมินตนเอง 84 คน คิดเป็นร้อยละ 69.42 จำแนกได้ดังนี้

7

8

9

10 จากตารางเปรียบเทียบ สามารถสรุป ได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ นักศึกษาจากภาคเรียนที่ 1/2555 กับภาค เรียนที่ 2/2555 มีการพัฒนาขึ้น โดย คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทั้งหมดจาก รายงานประเมินผลการเรียนประจำปี การศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555 มีคะแนน เฉลี่ย 58.00 ภาคเรียนที่ 2/2555 มีคะแนน เฉลี่ย 63.00 ค่าคะแนนเฉลี่ยมีผลต่างที่ 5.00 ซึ่งหมายความว่านักศึกษามีการ พัฒนาความรับผิดชอบในการทำงานและ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ นักศึกษามีการพัฒนาตามไปด้วย


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาที่พบ คือ การขาดความรับผิดชอบ ของนักศึกษา สาเหตุของปัญหา 1. ลักษณะนิสัยส่วนตัวของนักศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น 2. การมีสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน ร่วมงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google