งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการลด ความแออัดของ ผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการลด ความแออัดของ ผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการลด ความแออัดของ ผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ชลบุรี

2 โรงพยาบา ลชลบุรี ขนาด 825 เตียง โรงพยาบาลศูนย์ประจำ ภาคตะวันออก

3 พันธกิจของ โรงพยาบาลชลบุรี 1. ให้บริการสาธารณสุขโดยองค์รวม ทั้ง 4 มิติ แก่ประชาชนทั่วไป ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล 2. เป็นศูนย์รับผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อใน ระดับ ทุติยภูมิและตติยภูมิ 3. มีการร่วมผลิตและฝึกอบรมบุคลากร ทางการแพทย์ และสาธารณสุข 4. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น และ ชุมชน ในการแก้ปัญหา และยกระดับ สถานะสุขภาพของประชาชน ในภูมิภาค ตะวันออก

4

5

6

7

8 โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี มีผู้มารับบริการวันละ 1,800 – 2,000 คน ทั้งผู้ป่วยปฐมภูมิ, ทุติย ภูมิ และ ตติยภูมิ

9

10

11

12 แนวทางแก้ไข 1. มีการแยกส่วน บริการ เป็น ระดับบริการ ปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิตอนต้น โรงพยาบาล ชุมชนอำเภอเมือง หลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า 2. ส่วนบริการทุติย ภูมิ ตอน ปลาย และตติย ภูมิ โรงเรียน แพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ Excellent Centre

13

14

15 เปิดบริการ 1 ธันวาคม 2547 1 ธันวาคม 2547

16

17 1. จัดบริการผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาล เมืองชลบุรี รวมทั้งคลินิกพิเศษ เช่น Well Baby Clinic : ANC : Life-Style Clinic 2. งานส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ งานอนามัย แม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน และ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3. งานควบคุมป้องกันโรค และระบาด วิทยา ครอบคลุมโรงพยาบาลศูนย์ และอำเภอ เมือง รวมถึงการควบคุมโรคแรงงานต่างด้าว 4. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ทั่วไป สุขาภิบาลอาหาร ภารกิจ

18 5. งานสาธารณสุขมูลฐาน อสม. 6. งานอาชีวเวชกรรม การตรวจ สุขภาพพนักงาน การดูแล อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ต่าง ๆ 7. งานการเรียนการสอนแพทย์ ประจำบ้าน และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 - 6 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ฝึกอบรม และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของ นักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาวิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร 8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย การ บริการจัดการเครือข่ายสถานปฐมภูมิ และอำเภอเมือง (CUP)

19

20 งานเวช ระเบียน

21 งาน ผู้ป่วย นอก

22

23 ห้อง ตรวจ

24 งานอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน

25 งานบริการ ทันตกรรม

26 คลินิกสุขภาพ เด็กดี

27

28

29 งานเภสัช กรรม

30 งาน การเงิน

31 งานนวดแผน ไทย

32

33 งานอาชีวเวชกรรม

34

35 การเรียนการสอนสาขาเวช ศาสตร์ครอบครัว

36

37 แพทย์ จำนวน 9 คน เภสัชกร จำนวน 2 คน นวก. สาธารณสุข จำนวน 4 คน นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน ทันตแพทย์ จำนวน 2 คน

38 พยาบาล จำนวน 20 คน

39 จพง. วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 คน ทันตาภิบาล จำนวน 2 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 คน

40 พนักงานนวดแผนไทย จำนวน 10 คน

41

42

43

44 สัดส่วนการให้บริการผู้ป่วย นอก โรงพยาบาลชลบุรี แยกตามพื้นที่ ปี 2548 1,358 (0.26%) 306,856 (59.26 %) 133,317 (25.75%) 76,277 (14.73 %)

45 สัดส่วนการให้บริการผู้ป่วย นอก โรงพยาบาลชลบุรี แยกตามสิทธิ ปี 2548 342,284 (66.10%) 131,010(25.30%) 37,180 (7.18%) 7,334 (1.42%)

46 โครงการลดความแออัด ของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลบุรี 1. ลดความแออัดของโรงพยาบาล ชลบุรี ผู้รับริการเข้าถึงบริการได้ สะดวก เพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริการ 2. โรงพยาบาลศูนย์ปิดแผนกผู้ป่วย นอกแบบ walk in รับเฉพาะผู้ป่วยนัด หมาย

47 โครงการลดความแออัด ของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลบุรี 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลเมืองชลบุรี 2. โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพ ชุมชนเป็นสถาน พยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจที่มี มาตรฐานสูง

48 โครงการพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลเมืองชลบุรี วัตถุประสงค์ ให้รองรับจำนวน ผู้ป่วยนอกได้ วันละ 600 ราย มี SPECIALIST มีความ น่าเชื่อถือ ลดการส่งต่อไปโรงพยาบาล ศูนย์

49 โครงการพัฒนาศูนย์ สุขภาพชุมชนเป็น สถานพยาบาลใกล้บ้าน ใกล้ใจที่มีมาตรฐานสูง มีวัตถุประสงค์ ให้มีการตรวจรักษา โดยแพทย์ที่ศูนย์ฯ ทุกวัน หรือวัน เว้นวัน ให้รองรับผู้ป่วยนอกได้ วัน ละ 200-300 ราย ( โดยรวม ) และ งานบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น งาน ทันตกรรม และงานส่งเสริม สุขภาพอื่น ๆ

50 PCU ที่ต้องการพัฒนา 4 มุมเมือง ( ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง ) 2. PCU อ่างศิลา ( 3,764 คน / UC) 1. PCU บ้านสวน ( 17,033 คน / UC) 3. PCU เหมือง ( 5,041 คน / UC) 4. PCU หนองรี ( 5,083 คน / UC)

51 ข้อมูลการใช้บริการที่ PCU ต่าง ๆ ปี 2548

52 แผนภูมิผู้รับบริการแยกตามตำบลในอำเภอเมือง ชลบุรี ประจำปี 2548

53


ดาวน์โหลด ppt โครงการลด ความแออัดของ ผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google