งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แรงบันดาลใจในการมี ส่วนร่วม UNITY Concept 25.0 7.09.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แรงบันดาลใจในการมี ส่วนร่วม UNITY Concept 25.0 7.09."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แรงบันดาลใจในการมี ส่วนร่วม UNITY Concept 25.0 7.09

2 หลักคิด แรงบันดาลใจในการมี ส่วนร่วม Unity Concept จำต้องมีมุมมองร่วม สมัยในทิศทางที่สอดคล้อง เพื่อ เชื่อมความสัมพันธ์ในงาน ทัศนคติที่มีต่อองค์กร มุมมอง เชิงบวกในทิศทางที่ต้อง สอดคล้องกับกระบวนการ จัดการองค์กรร่วมสมัย เพื่อ ทิศทางที่เป็นบวกต่อการทำงาน ร่วมกัน หลักคิด แรงบันดาลใจในการมี ส่วนร่วม Unity Concept จำต้องมีมุมมองร่วม สมัยในทิศทางที่สอดคล้อง เพื่อ เชื่อมความสัมพันธ์ในงาน ทัศนคติที่มีต่อองค์กร มุมมอง เชิงบวกในทิศทางที่ต้อง สอดคล้องกับกระบวนการ จัดการองค์กรร่วมสมัย เพื่อ ทิศทางที่เป็นบวกต่อการทำงาน ร่วมกัน แรงบันดาลใจในการมีส่วน ร่วม UNITY Concept แรงบันดาลใจในการมีส่วน ร่วม UNITY Concept

3 แรงบันดาลใจในการมีส่วน ร่วม Unity Concept รหัสลับ คือ 5 + 3 + 5 + 5 + 75 + 3 + 5 + 5 + 75 + 3 + 5 + 5 + 75 + 3 + 5 + 5 + 7 SUCCESSFUL

4 แรงบันดาลใจในการมีส่วน ร่วม Unity Concept เพื่อความสำเร็จทางใจ 5 ประการ เปิดใจเปิดใจ เข้าใจเข้าใจ มั่นใจมั่นใจ เชื่อใจเชื่อใจ คึก มี แรง บันดาล ใจ 5

5 แรงบันดาลใจในการมีส่วน ร่วม Unity Concept พลังชีวิต มี 3 ด้าน พลังทางครอบครัว พลังจากส่วนตัว พลังจากการงาน สมดุลของมนุษย์

6 UNITY UNITY 5 แรงบันดาลใจในการมีส่วน ร่วม Unity Concept ในการทำงานร่วมกัน 5 ประการ

7 U : Understanding เข้าใจความต้องการ 5 ขั้นของมนุษย์ : Human Needs ความต้องการ ความสำเร็จในชีวิต ความต้องการ ทางด้านสังคม ความต้องการได้รับคำ สรรเสริญ ความต้องการ ความปลอดภัยใน ชีวิต ความต้องการ ทางด้านร่างกาย Success Praise Society Safety Physical

8 Love everyone Love everyone Smile Smile Love to contact others Love to contact others Pay attention to others Pay attention to others N : NICE ดีกับทุกคน

9 Know your colleagues’ background Know your colleagues’ background “F O R M” Concept - Family “F O R M” Concept - Family - Occupation - Occupation - Retreatment - Retreatment - Monetary - Monetary Praise - Every day Praise - Every day - Every occasion - Every place - Every place - Every task - Every task I : Interacting สร้างความสัมพันธ์

10 ท่านทำก่อน ทำแล้วให้คนอื่น อยากทำตามด้วยใจ ให้คนอื่นลองทำบ้าง ให้คนอื่นทำแล้วเรา ลองตามบ้าง I : Interacting สร้างความสัมพันธ์

11 ADJOURNING PERFORMING NORMING STORMING FORMING สัมพันธ์ด้วย - : Team Spirit ทำงานเป็นทีม

12 Transparent ทุกคน ตรวจสอบได้ Honest ซื่อสัตย์ สุจริต Service-minded จิตมุ่งบริการ Accomplished งานสัมฤทธิ์ ผล S SS Self-development พัฒนาตน Y : Yielding ละเลยบางเรื่อง ทำเรื่องใหญ่ ให้เป็นเรื่องเล็ก

13 Boost UP Your Inspiration for Success เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 5 ประการ ซื่อสัตย์ สุจริต ( ตัวเรา ครอบครัว การงาน ) ซื่อสัตย์ สุจริต ( ตัวเรา ครอบครัว การงาน ) จิตมุ่งบริการ จิตมุ่งบริการ งานสัมฤทธิ์ผล งานสัมฤทธิ์ผล พัฒนาตน พัฒนาตน ทุกคนตรวจสอบได้ ทุกคนตรวจสอบได้

14 หลักการสร้าง แรงบันดาล ใจในการมีส่วนร่วม Unity Concept อย่างทรงพลัง 7 ประการ น่าเชื่อถือดี คาดหวังดี มนุษย์สัมพันธ์ดี คิดบวกดี ผู้นำดี เป้าหมายดี สื่อสารดี

15 หลักการสร้าง แรงบันดาลใจ ในการมีส่วนร่วม Unity Concept อย่างทรง พลัง 7 ประการ GOOD COMMUNICATION - สื่อสารดี พูดดีคิดดีทำดี

16 CLEAR GOAL - เป้าหมาย หลักการสร้าง แรงบันดาลใจ ในการมีส่วนร่วม Unity Concept อย่างทรง พลัง 7 ประการ

17 PARTICIPATE BY ALL MEMBERS - มนุษย์สัมพันธ์ดี ลูกค้าภายนอก ลูกค้า ภายใน สร้าง ม นุษย์สัมพันธ์ หลักการสร้าง แรงบันดาลใจ ในการมีส่วนร่วม Unity Concept อย่างทรง พลัง 7 ประการ

18 มองน้ำมีตั้งครึ่งแก้ว เตรียมตั้งความคิดที่เป็น บวกเสมอ OPTIMISM - คิด บวกดี หลักการสร้าง แรงบันดาลใจ ในการมีส่วนร่วม Unity Concept อย่างทรง พลัง 7 ประการ

19 เพื่อนร่วมงานและเพื่อน ร่วมทีมทุกคน “ มีศักยภาพ ” วางคนให้ถูกกับงาน HIGH EXPECTATION OF THEMSELVES - คาดหวังดี หลักการสร้าง แรงบันดาลใจ ในการมีส่วนร่วม Unity Concept อย่างทรง พลัง 7 ประการ

20 EFFECTIVE LEADERSHIP - เป็นผู้นำที่ดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบสูง ทุกคนอยากเข้าพบ เป็นนักแก้ปัญหาชั้นยอด EffectiveLeadership แสวงหาความรู้อยู่เสมอ หลักการสร้าง แรงบันดาลใจ ในการมีส่วนร่วม Unity Concept อย่างทรง พลัง 7 ประการ

21 บุคคลที่ประสบความสำเร็จ ต้องมีความ และสร้างพลังใจ ให้กับทีมงาน ให้การทำงานสำเร็จ บุคคลที่ประสบความสำเร็จ ต้องมีความ จริงใจ และสร้างพลังใจ ให้กับทีมงาน มุ่งมั่น ให้การทำงานสำเร็จ TRUST - เชื่อถือดี หลักการสร้าง แรงบันดาลใจ ในการมีส่วนร่วม Unity Concept อย่างทรง พลัง 7 ประการ

22 Ten Clear Thinking Techniques เดินเล่นTAKE A WALK เดินเล่น อยู่ห่างจากน้ำตาลSTAY AWAY FROM SUGAR อยู่ห่างจากน้ำตาล การจัดระเบียบพื้นที่ ทำงานORGANIZE WORK SPACE การจัดระเบียบพื้นที่ ทำงาน การหลับดีที่สุดGET BEST SLEEP การหลับดีที่สุด ทดลองความคิดTRY MEDITATING ทดลองความคิด

23 Ten Clear Thinking Techniques RESOLVE YOUR “MIND IRRITATIONS” กำจัดความคิดที่กวนใจคุณ DON’T DRINK ALCOHOL อย่าดื่มเหล้า MAKE DECISION QUICKLY ทำการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว GET SOME FRESH AIR สูดอากาศบริสุทธิ์ SATISFY YOUR PHYSICAL NEEDS พอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่

24


ดาวน์โหลด ppt แรงบันดาลใจในการมี ส่วนร่วม UNITY Concept 25.0 7.09.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google