งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชลภิรัตน์ แก้วมูล MAIL.COM O.COM facebook : krumoo ck O.COM ครูชลภิรัตน์ แก้วมูล MAIL.COM O.COM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชลภิรัตน์ แก้วมูล MAIL.COM O.COM facebook : krumoo ck O.COM ครูชลภิรัตน์ แก้วมูล MAIL.COM O.COM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูชลภิรัตน์ แก้วมูล KRUMOO.K@HOT MAIL.COM WWW.KRUMO O.COM facebook : krumoo ck WWW.KRUMO O.COM ครูชลภิรัตน์ แก้วมูล KRUMOO.K@HOT MAIL.COM WWW.KRUMO O.COM facebook : krumoo ck WWW.KRUMO O.COM

2 ง 30211 การเขียนโปรแกรม และการประยุกต์ คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พื้นฐานภาษาซี ข้อมูลพื้นฐาน ตัว ดำเนินการ ตัวประมวลผลก่อนซี โครงสร้างควบคุม แถวลำดับ สายอักขระและตัวชี้ โครงสร้างข้อมูลกับ ภาษาซี การใช้งานฟังก์ชั่น การสร้างชนิดข้อมูลแฟ้ม และการเขียนโปรแกรม ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาซีแบบโครงสร้าง ควบคุม แถวลำดับ สายอักขระ ตัวชี้ โครงสร้างข้อมูล กับภาษาซี การใช้งานฟังก์ชัน การสร้างชนิดข้อมูล แฟ้มและการเขียนโปรแกรมประยุกต์ เพื่อให้ รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม เสียสละ รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และ เกิดเจตคติที่ดีต่อ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3  มีความรู้ความเข้าใจหลักการเบื้องต้นในการ เขียนโปรแกรม  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของ โปรแกรม  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ ของภาษา C  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวดำเนินการ นิพจน์ และคำสั่งในภาษา C  สามารถเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง ควบคุม  สามารถประยุกต์งานด้วยภาษาซี ได้ ผลการ เรียนรู้ ง 30211 การเขียนโปรแกรม และการประยุกต์

4 หน่วยการเรียนรู้ ตารางวิเคราะห์และแผนการวัด ประเมินผล หน่วยที่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา ( ชั่วโมง ) น้ำหนัก คะแนน (100) 1 หลักการเขียนโปรแกรม 6 15 (15-0) 2 พื้นฐานการเขียน โปรแกรม 12 30 (15-15) 3 คำสั่งควบคุมการทำงาน 12 30 (20-10) 4 เขียนโปรแกรมสร้าง ชิ้นงาน 1025 (20-5) ง 30211 การเขียนโปรแกรม และการประยุกต์

5 หลักการเขียนโปรแกรม  - กระบวนการแก้ปัญหา  - ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม  - ทบทวนเครื่องมือสำหรับช่วยออกแบบ โปรแกรม ผังงาน (Flowchart) และคำสั่งลำลอง ( Pseudo code ) หลักการเขียนโปรแกรม  - กระบวนการแก้ปัญหา  - ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม  - ทบทวนเครื่องมือสำหรับช่วยออกแบบ โปรแกรม ผังงาน (Flowchart) และคำสั่งลำลอง ( Pseudo code ) เนื้อหา ง 30211 การเขียนโปรแกรม และการประยุกต์

6 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม  โครงสร้างและองค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม  คำสั่งในการรับและแสดงผลข้อมูล  ตัวแปรและค่าคงที่ ชนิดของข้อมูล โอเปอเรเตอร์ทางคณิตศาสตร์ ลำดับความสำคัญ โอเปอเรเตอร์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ พื้นฐานการเขียนโปรแกรม  โครงสร้างและองค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม  คำสั่งในการรับและแสดงผลข้อมูล  ตัวแปรและค่าคงที่ ชนิดของข้อมูล โอเปอเรเตอร์ทางคณิตศาสตร์ ลำดับความสำคัญ โอเปอเรเตอร์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ เนื้อหา ง 30211 การเขียนโปรแกรม และการประยุกต์

7 คำสั่งควบคุมการทำงาน  คำสั่งการทำงานแบบมีเงื่อนไข  คำสั่งการทำงานแบบวนซ้ำ คำสั่งควบคุมการทำงาน  คำสั่งการทำงานแบบมีเงื่อนไข  คำสั่งการทำงานแบบวนซ้ำ เนื้อหา ง 30211 การเขียนโปรแกรม และการประยุกต์

8 เขียนโปรแกรมสร้างชิ้นงาน  เขียนประยุกต์ใช้งานตามความ เหมาะสม เขียนโปรแกรมสร้างชิ้นงาน  เขียนประยุกต์ใช้งานตามความ เหมาะสม เนื้อหา ง 30211 การเขียนโปรแกรม และการประยุกต์


ดาวน์โหลด ppt ครูชลภิรัตน์ แก้วมูล MAIL.COM O.COM facebook : krumoo ck O.COM ครูชลภิรัตน์ แก้วมูล MAIL.COM O.COM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google