งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายเกี่ยวกับ กิจกรรม การผลิต ขั้นตติย ภูมิได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายเกี่ยวกับ กิจกรรม การผลิต ขั้นตติย ภูมิได้ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลาง ชล 1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายเกี่ยวกับ กิจกรรม การผลิต ขั้นตติย ภูมิได้ 2

3 ครูจงกล กลาง ชล กิจกรรมการผลิตขั้นตติยภูมิ 1) กิจกรรมบริการ 2) การคมนาคมสื่อสาร และการขนส่ง 3

4 ครูจงกล กลาง ชล 4 1. กิจกรรมการผลิตใด สร้าง รายได้ให้แก่ภาคเหนือมากที่สุด ก. ปฐมภูมิ ข. ทุติยภูมิ ค. ตติยภูมิ ง. การท่องเที่ยว

5 ครูจงกล กลาง ชล 5 2. กิจกรรมใด ไม่ใช่ การบริการ ก. ตำรวจแนะนำเส้นทางรถ แก่นักท่องเที่ยว ข. ครูวิทยาศาสตร์สอนการ ทดลองสารเคมีให้แก่ นักเรียน

6 ครูจงกล กลาง ชล 6 ค. นายธงชัยซ่อมรถยนต์ ให้แก่นายวิชา ง. นายสัญญาปลูกผักไว้ขาย

7 ครูจงกล กลาง ชล 7 3. กิจกรรมใดมีความสัมพันธ์ กับการท่องเที่ยวบอกมา 4 ชนิด....................................................................................................... 1. การบริการที่พัก 2. การจำหน่ายอาหาร 3. การคมนาคมขนส่ง 4. การแลกเปลี่ยนเงินตรา

8 ครูจงกล กลาง ชล 8 4. กิจกรรมการผลิตขั้นใดเป็น กลไกเชื่อมโยงที่ทำให้มนุษย์ ได้รับประโยชน์จากการผลิต มากขึ้น ปฐมภูมิ / ทุติยภูมิ / ตติยภูมิ

9 ครูจงกล กลาง ชล 9 5. แหล่งกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ ประเภทใดมักมี ประชากร อาศัยอยู่หนาแน่น................................... 1. อุตสาหกรรม 2. เกษตรกรรม

10 ครูจงกล กลาง ชล เป็นกลไกที่ทำให้วัตถุดิบได้ รับการแปรรูปเป็นสินค้า และสินค้าถูกนำไปสู่ตลาด หรือสู่ผู้บริโภค 10

11 ครูจงกล กลาง ชล 11 1. กิจกรรมบริการ

12 ครูจงกล กลาง ชล 1. ลักษณะสำคัญของ กิจกรรมบริการ - กิจกรรมบริการต่างมีความ สัมพันธ์กัน - ขนาดของกิจกรรมบริการ ย่อมขึ้นอยู่กับจำนวนประชากร 12

13 ครูจงกล กลาง ชล 2.1 การคมนาคม สื่อสาร (Communication) การแลกเปลี่ยน ข่าวสารหรือ เรื่องราวระหว่าง บุคคลด้วย วิธีการต่าง ๆ 13

14 ครูจงกล กลาง ชล การเคลื่อนย้ายผู้โดยสาร สิ่งของหรือสินค้าจากที่หนึ่ง ไปสู่อีกที่หนึ่ง โดยอาศัยเส้น ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ 14

15 ครูจงกล กลาง ชล 1. ช่วยพัฒนาความก้าวหน้า ทางเศรษฐกิจ 2. ช่วยให้ผลิตสินค้าได้ จำนวนมาก 15

16 ครูจงกล กลาง ชล 3. ช่วยให้เกิดชุมชนใหญ่ 4. ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว 16

17 ครูจงกล กลาง ชล 5. ส่งเสริมเอกภาพทาง การเมืองและสังคม 17

18 ครูจงกล กลาง ชล พบกันใหม่ เรื่อง การค้าขาย 18


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายเกี่ยวกับ กิจกรรม การผลิต ขั้นตติย ภูมิได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google