งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม( 7 ) เรื่อง กิจกรรมการผลิตขั้นตติยภูมิ จัดการเรียนรู้ โดย ครู จงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรม การผลิต ขั้นตติยภูมิได้

3 กิจกรรมการผลิตขั้นตติยภูมิ 1) กิจกรรมบริการ 2) การคมนาคมสื่อสาร
3 สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการผลิตขั้นตติยภูมิ 1) กิจกรรมบริการ 2) การคมนาคมสื่อสาร และการขนส่ง

4 1.กิจกรรมการผลิตใด สร้าง รายได้ให้แก่ภาคเหนือมากที่สุด
4 1.กิจกรรมการผลิตใด สร้าง รายได้ให้แก่ภาคเหนือมากที่สุด ก. ปฐมภูมิ ข. ทุติยภูมิ ค. ตติยภูมิ ง. การท่องเที่ยว

5 2.กิจกรรมใด ไม่ใช่ การบริการ ก. ตำรวจแนะนำเส้นทางรถ แก่นักท่องเที่ยว
5 2.กิจกรรมใด ไม่ใช่ การบริการ ก. ตำรวจแนะนำเส้นทางรถ แก่นักท่องเที่ยว ข. ครูวิทยาศาสตร์สอนการ ทดลองสารเคมีให้แก่ นักเรียน

6 ง. นายสัญญาปลูกผักไว้ขาย
6 ค. นายธงชัยซ่อมรถยนต์ ให้แก่นายวิชา ง. นายสัญญาปลูกผักไว้ขาย

7 3. กิจกรรมใดมีความสัมพันธ์ กับการท่องเที่ยวบอกมา4ชนิด
7 3. กิจกรรมใดมีความสัมพันธ์ กับการท่องเที่ยวบอกมา4ชนิด 1.การบริการที่พัก 2.การจำหน่ายอาหาร 3.การคมนาคมขนส่ง 4.การแลกเปลี่ยนเงินตรา

8 4. กิจกรรมการผลิตขั้นใดเป็น กลไกเชื่อมโยงที่ทำให้มนุษย์
8 4. กิจกรรมการผลิตขั้นใดเป็น กลไกเชื่อมโยงที่ทำให้มนุษย์ ได้รับประโยชน์จากการผลิต มากขึ้น ปฐมภูมิ / ทุติยภูมิ / ตติยภูมิ

9 5. แหล่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเภทใดมักมีประชากร อาศัยอยู่หนาแน่น
9 5. แหล่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเภทใดมักมีประชากร อาศัยอยู่หนาแน่น 1. อุตสาหกรรม 2. เกษตรกรรม

10 กิจกรรมการผลิตขั้นตติยภูมิ
10 กิจกรรมการผลิตขั้นตติยภูมิ เป็นกลไกที่ทำให้วัตถุดิบได้ รับการแปรรูปเป็นสินค้า และสินค้าถูกนำไปสู่ตลาด หรือสู่ผู้บริโภค

11 กิจกรรมการผลิตขั้นตติยภูมิ
11 1. กิจกรรมบริการ

12 1.ลักษณะสำคัญของกิจกรรมบริการ
12 1.ลักษณะสำคัญของกิจกรรมบริการ - กิจกรรมบริการต่างมีความ สัมพันธ์กัน - ขนาดของกิจกรรมบริการ ย่อมขึ้นอยู่กับจำนวนประชากร

13 การแลกเปลี่ยนข่าวสารหรือ เรื่องราวระหว่างบุคคลด้วย วิธีการต่าง ๆ
2.การคมนาคมสื่อสาร และการขนส่ง 13 2.1 การคมนาคมสื่อสาร (Communication) การแลกเปลี่ยนข่าวสารหรือ เรื่องราวระหว่างบุคคลด้วย วิธีการต่าง ๆ

14 2.การขนส่ง(transportion)
14 2.การขนส่ง(transportion) การเคลื่อนย้ายผู้โดยสาร สิ่งของหรือสินค้าจากที่หนึ่ง ไปสู่อีกที่หนึ่ง โดยอาศัยเส้น ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

15 1.ช่วยพัฒนาความก้าวหน้า ทางเศรษฐกิจ 2. ช่วยให้ผลิตสินค้าได้ จำนวนมาก
15 1.ช่วยพัฒนาความก้าวหน้า ทางเศรษฐกิจ 2. ช่วยให้ผลิตสินค้าได้ จำนวนมาก

16 3.ช่วยให้เกิดชุมชนใหญ่ 4.ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว
16 3.ช่วยให้เกิดชุมชนใหญ่ 4.ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว

17 17 5. ส่งเสริมเอกภาพทาง การเมืองและสังคม

18 18 พบกันใหม่ เรื่อง การค้าขาย


ดาวน์โหลด ppt ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google