งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
ประเภทงานวิจัย การบริหารสถาบัน แนวคิดความต้องการในการศึกษาต่อและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ผู้วิจัย ธนัฒฐ์ธร สุขเงิน อาจารย์แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 แนวคิดการทำงานวิจัย ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจแนวคิดความต้องการในการศึกษาต่อและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาแนวคิดความต้องการในการศึกษาต่อ ,ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางให้รู้ว่าแนวโน้มส่วนมากนักศึกษาต้องการศึกษาสถาบันไหน ต้องการเรียนคณะอะไร สาขาอะไร เพื่อนำผลวิจัยมาใช้ประโยชน์ในสถาบันต่อไป

3 กรอบแนวคิดการทำวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
กรอบแนวคิดการทำวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา - ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู -ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ แบ่ง 7 ด้าน 1.ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน 2.ด้านหลักสูตร 3.ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 5.ด้านสวัสดิการและการให้บริการ 6.ด้านการประชาสัมพันธ์ 7.ด้านค่านิยมของนักศึกษาและผู้ปกครอง

4 ประชากร นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น “การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ” เป็นการเลือกหน่วยตัวอย่างให้ครบ 100 คน ในกลุ่มนักศึกษา ระดับ ปวช.3และระดับ ปวส.2 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เกณฑ์ในการพิจารณาระดับความคิดเห็นมีความหมายดังนี้ หมายถึงมีผลต่อการตัดสินใจของท่าน มากที่สุด หมายถึงมีผลต่อการตัดสินใจของท่าน มาก หมายถึงมีผลต่อการตัดสินใจของท่าน ปานกลาง หมายถึงมีผลต่อการตัดสินใจของท่าน น้อย หมายถึงมีผลต่อการตัดสินใจของท่าน น้อยที่สุด เกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกมหาวิทยาลัยนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู คะแนนเฉลี่ย แปลความว่ามีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย แปลความว่ามีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉลี่ย แปลความว่ามีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับ ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย แปลความว่ามีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับ น้อย คะแนนเฉลี่ย แปลความว่ามีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวคิดความต้องการในการศึกษาต่อของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลชื่อสถาบันและจำนวนนักศึกษาที่ระบุชื่อสถาบันที่ต้องการศึกษาต่อ ภาครัฐ จำนวน (คน) มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 รวมสถาบันภาครัฐ 4 ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยธนบุรี 11 2. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 10 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู (ปวส.) 6 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2 6. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมสถาบันภาคเอกชน 33 รวมทั้งหมด 37

6 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู รายการประเมิน ข้อคำถาม mean Std. แปลผล 1.ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน 4.16 0.64 มาก 2.ด้านหลักสูตร 4.15 0.67 3.ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.01 0.73 4.ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.09 5.ด้านสวัสดิการและการบริการ 4.21 6.ด้านการประชาสัมพันธ์ 4.07 0.70 7.ด้านค่านิยมของนักศึกษาและผู้ปกครอง 3.85 0.36 ภาพรวมทั้ง 7 ด้าน 4.08 0.41

7 สรุปผลการวิจัย แนวคิดความต้องการในการศึกษาต่อของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือก เรียนต่อมหาวิทยาลัยเอกชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกศึกษาต่อ สถาบันของรัฐที่ต้องการคือ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันของเอกชนที่ต้องการคือ มหาวิทยาลัยธนบุรี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยของผู้ตอบแบบสอบถาม พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า 1.ด้านสวัสดิการและการบริการ 2.ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน 3.ภาพรวมด้านหลักสูตร ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 5.ด้านการประชาสัมพันธ์ 6.ด้านอาจารย์ผู้สอน 7.ด้านค่านิยมของนักศึกษาและผู้ปกครอง

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google