งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดความต้องการในการศึกษาต่อ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษา ต่อของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู ผู้วิจัย ธนัฒฐ์ธร สุขเงิน อาจารย์แผนกช่างก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดความต้องการในการศึกษาต่อ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษา ต่อของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู ผู้วิจัย ธนัฒฐ์ธร สุขเงิน อาจารย์แผนกช่างก่อสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดความต้องการในการศึกษาต่อ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษา ต่อของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู ผู้วิจัย ธนัฒฐ์ธร สุขเงิน อาจารย์แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ประเภทงานวิจัย การบริหารสถาบัน

2 แนวคิดการทำงานวิจัย ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจแนวคิดความต้องการในการศึกษา ต่อและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา แนวคิดความต้องการในการศึกษาต่อ, ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ ตัดสินใจศึกษาต่อ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางให้รู้ว่า แนวโน้มส่วนมากนักศึกษาต้องการศึกษาสถาบันไหน ต้องการ เรียนคณะอะไร สาขาอะไร เพื่อนำผลวิจัยมาใช้ประโยชน์ใน สถาบันต่อไป

3 กรอบแนวคิดการทำวิจัย ตัวแปรที่ใช้ใน การศึกษา - ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประชากรที่ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู - ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เลือกศึกษาต่อ แบ่ง 7 ด้าน 1. ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน 2. ด้านหลักสูตร 3. ด้านอาจารย์ผู้สอน 4. ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 5. ด้านสวัสดิการและการให้บริการ 6. ด้านการประชาสัมพันธ์ 7. ด้านค่านิยมของนักศึกษาและผู้ปกครอง

4 ประชากร นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น “ การเลือกตัวอย่างแบบ บังเอิญ ” เป็นการเลือกหน่วยตัวอย่างให้ครบ 100 คน ในกลุ่มนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส.2 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เกณฑ์ในการพิจารณาระดับความคิดเห็นมีความหมายดังนี้ 5 หมายถึงมีผลต่อการตัดสินใจของท่าน มากที่สุด 4 หมายถึงมีผลต่อการตัดสินใจของท่าน มาก 3 หมายถึงมีผลต่อการตัดสินใจของท่าน ปานกลาง 2 หมายถึงมีผลต่อการตัดสินใจของท่าน น้อย 1 หมายถึงมีผลต่อการตัดสินใจของท่าน น้อยที่สุด เกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนปัจจัยที่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจในการเลือกมหาวิทยาลัยนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลความว่ามีผลต่อการ ตัดสินใจอยู่ในระดับ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลความว่ามีผลต่อการ ตัดสินใจอยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลความว่ามีผลต่อการ ตัดสินใจอยู่ในระดับ ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลความว่ามีผลต่อการ ตัดสินใจอยู่ในระดับ น้อย คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลความว่ามีผลต่อการ ตัดสินใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวคิดความต้องการในการศึกษาต่อของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลชื่อสถาบันและจำนวนนักศึกษาที่ระบุ ชื่อสถาบันที่ต้องการศึกษาต่อ

6 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

7 สรุปผลการวิจัย - แนวคิดความต้องการในการศึกษาต่อของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เลือก เรียนต่อมหาวิทยาลัยเอกชน - ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกศึกษาต่อ สถาบันของรัฐที่ต้องการคือ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา สถาบันของเอกชนที่ต้องการคือ มหาวิทยาลัยธนบุรี - ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยของผู้ตอบ แบบสอบถาม พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า 1. ด้านสวัสดิการและการบริการ 2. ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน 3. ภาพรวมด้านหลักสูตร 4. ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 5. ด้านการประชาสัมพันธ์ 6. ด้านอาจารย์ผู้สอน 7. ด้านค่านิยมของนักศึกษาและผู้ปกครอง

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดความต้องการในการศึกษาต่อ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษา ต่อของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู ผู้วิจัย ธนัฒฐ์ธร สุขเงิน อาจารย์แผนกช่างก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google