งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GIS PROVIS JHCIS HCIS PIS ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GIS PROVIS JHCIS HCIS PIS ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GIS PROVIS JHCIS HCIS PIS ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 ระบบงานสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ : JHCIS 1 ระบบฐานข้อมูลสาธารณสุขจังหวัด : PROVIS & GIS 2 ระบบงานสารบรรณ (การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน) 3 ระบบงานบุคลากร ส่วนภูมิภาค : PIS 4

3 ปี 2553 GIS PROVIS JHCIS HCIS

4

5 Operating System : Windows / Linux Programming Language : JAVA 2 Standard Edition (J2SE 1.6) Database Management System : MySQL5.1 or Later Java 2 Standard Edition (J2SE 1.6) NetBeans 6 iReport 2.0 and JasperReports Java Database Connectivity (JDBC) เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับระบบใหม่ โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ Primary Care Unit: PCU ของโรงพยาบาล Java Health Center Information System: JHCIS

6 ขอบเขตการทำงาน ของระบบใหม่ ทำงานบนระบบเครือข่ายในลักษณะ Client / Server ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ (Windows /Linux) สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมได้โดยอัตโนมัติ โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ Primary Care Unit: PCU ของโรงพยาบาล Java Health Center Information System: JHCIS

7 โปรแกรม JHCIS พัฒนาด้วย Java + MySQL Migrate จาก HCIS  JHCIS ปรับปรุงโปรแกรม HCISให้ใช้งานตาม ความจำเป็น โปรแกรม HCIS เดิม ที่พัฒนาด้วย Microsoft Access 97 มีสถานีอนามัยใช้อยู่ กว่า 6,000 แห่ง เพิ่มโมดูล แพทย์แผนไทย NCD ฯลฯ และรายงานต่าง ๆใน โปรแกรม JHCIS ยกเลิกโปรแกรม HCIS เมื่อ Migrate มาใช้ JHCIS จนครบทุกแห่ง ปี 2540 ปัจจุบัน อนาคต

8 สอ. ท่าบุญมี จ. ชลบุรี ใช้แห่งแรกของโลก ชลบุรี 9 ศรีสะเกษ 22 มหาสารคาม 120 ปัตตานี 140 นครสวรรค์ 23 ยโสธร... กำแพงเพชร 124 อุบลราชธานี 345 นครนายก 100 + ปราจีนบุรี 100 + อุดรธานี … สุราษฎร์ธานี … ฯลฯ HCIS  JHCIS ปี 2552 โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ Primary Care Unit: PCU ของโรงพยาบาล Java Health Center Information System: JHCIS

9 เพิ่มโมดูล ปรับโครงสร้างให้รองรับ National Health Profile ของ NECTEC + สนย. เพิ่มรายงาน เพิ่มโมดูล -เพิ่มรายงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน -เพิ่มรายงานสรุป/วิเคราะห์ ตาราง/แผนภูมิ -เพิ่มรายงานตรวจสอบคุณภาพ ข้อมูล 18 แฟ้ม -รายงานสรุปจำนวน / ร้อยละ -รายเรคคอร์ดส่งออกเป็น Excel -เพิ่มโมดูล PROVIS GIS (GeoServer) -เพิ่มโมดูล EPIDEM (R506 import) -นำเข้าตาราง EPE0 -นำเสนอตาราง/แผนภูมิ -เพิ่มโมดูล SMS Warning System -เพิ่มโมดูล 12 แฟ้ม โรงพยาบาล (ทดสอบ) -นำเข้า 12 DBF เข้า ฐานข้อมูล PROVIS (ทดสอบ) -ประมวลผล 12 แฟ้ม + 18 แฟ้ม (ทดสอบ)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 โดยใช้ชุดข้อมูลมาตรฐานสำหรับเชื่อมโยงระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยแต่ละหน่วยงานจะมี ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ต่างชนิดกันไม่น้อย กว่า 15 ผลิตภัณฑ์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ พัฒนาระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้มาตรฐานข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ พัฒนาขึ้นตามแนวทาง TH e-GIF” สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอีก 28 หน่วยงาน

25 สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข สามารถ ส่งข้อมูลสารบรรณ ข้ามหน่วยงานระหว่าง สำนักงาน ปลัดกระทรวง ของทุกกระทรวง สถานการณ์ปัจจุบัน ระยะถัดไป จะ ดำเนินการส่งเสริมให้มี การส่งข้ามหน่วยงานใน ระดับ กรม และ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ในกระทรวงสาธารณสุข

26 ข้อกำหนดและมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยง ข้อกำหนดและมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยง ข้อกำหนดเชื่อมโยง ขั้นตอนรับ-ส่ง (4) ข้อมูลที่จะรับส่ง (5) รูปแบบที่ใช้ (6) ข้อกำหนดอื่นๆ (7) B A C Std. กรม ค กรม ฉ กรม ง กรม จ สป.กระทรวง ก M DE P สำนักนายก N สป.กระทรวง ข กรม ช F a b c d e f g h IHG แนวทางกำหนดและบริหารจัดการ มาตรฐานและข้อกำหนดเพื่อการเชื่อมต่อ TH e-GIF

27 ชุดข้อมูลมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยง

28 AB ส่งหนังสือ รับหนังสือ Legacy e-CMS e-CMS connection e-CMS Web page e-CMS Web service ซอฟต์แวร์โมดูลกับวิธีการพัฒนาระบบเชื่อมโยง GIN

29 29 รูปแบบการเชื่อมโยงระบบสารบรรณ GIN

30 30 GIN รูปแบบการเชื่อมโยงระบบสารบรรณ

31 1.หน่วยงานระดับสำนักงานปลัดกระทรวง 20 กระทรวง 2. หน่วยงานอิสระ 6 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (3) สำนักงบประมาณ (4) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (5) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (6) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 3. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมอุตุนิยมวิทยา (2) สำนักงานสถิติแห่งชาติ (3) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ มหาชน) (4) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวน 30 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๑

32 1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด 2. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังบริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จำกัด 4. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จำกัด 5. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศบริษัท แพคกอน จำกัด 6. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด 7. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ จำกัด 8. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ การกีฬา บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) 9. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด 10.สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๑

33 11. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด 12. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยบริษัท บิส ฟอนเทียร์ จำกัด 13. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมบริษัท สมาร์ทเทอร์ แวร์ จำกัด 14. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมบริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด 16. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีพัฒนาเอง 17. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการบริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด 18. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขบริษัท โกลบอล พอยท์ จำกัด 19. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมบริษัท อินเทอร์แอคทิฟ อินฟอร์เมชั่น 20. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๑

34 21. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีบริษัท วิชั่น เน็ต จำกัด 23. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จำกัด 24. สำนักงบประมาณบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด 25. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 26. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล เรือนบริษัท สมาร์ท ออฟฟิศ จำกัด 27. สำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด 28. กรมอุตุนิยมวิทยาบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด 29. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) 30. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)พัฒนาเอง หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๑

35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 UDDI 30 LDAP GIN (Government Information Network) ? e-CMS gateway ซีดีจี ซิสเต็มส์ แพรกซิส โซลูชั่น แพคกอน จำกัด เอ็กซ์เซล ลิงค์ แมกซ์ เซฟวิ่ง โซลูชั่น คอนเนอร์ บิส ฟอนเทียร์ สมาร์ทเทอร์ แวร์ ซัมมิท คอมพิวเตอร์ โกลบอล พอยท์ อินเทอร์แอคทิฟ อินฟอร์เมชั่น ซีสเต็มส์ จำกัด วิชั่น เน็ต จำกัด สบทร สมาร์ท ออฟฟิศ CAT telecom สถาบันวิจัย หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๑

36 ต.ค – ธ.ค 52ม.ค - มี.ค 53 เม.ย – ก.ย 53ปีงบประมาณ 54 ศึกษาและ วิเคราะห์ความ ต้องการของ ระบบใหม่ User Requirement Analysis วิเคราะห์และ ออกแบบ ระบบใหม่ System Analysis and Design พัฒนา โปรแกรมและ ทดสอบ จัดทำคู่มือการ ใช้โปรแกรม Development & Testing จัดอบรม ผู้ใช้งาน ระบบใหม่ 75 จังหวัด Training

37 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt GIS PROVIS JHCIS HCIS PIS ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google