งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
GIS PROVIS JHCIS HCIS PIS ทิพย์วรรณ ยงศิริวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล โทร ,

2 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน ปี 2553
ระบบงานสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ : JHCIS 1 ระบบฐานข้อมูลสาธารณสุขจังหวัด : PROVIS & GIS 2 ระบบงานสารบรรณ (การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน) 3 ระบบงานบุคลากร ส่วนภูมิภาค : PIS 4

3 ระบบงานสถานีอนามัย JHCIS + ระบบฐานข้อมูลสาธารณสุขจังหวัด PROVIS +
ระบบงานสถานีอนามัย JHCIS ระบบฐานข้อมูลสาธารณสุขจังหวัด PROVIS ระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ปี 2553 GIS PROVIS JHCIS HCIS

4 โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ Primary Care Unit: PCU ของโรงพยาบาล Java Health Center Information System: JHCIS

5 โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ Primary Care Unit: PCU ของโรงพยาบาล Java Health Center Information System: JHCIS เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับระบบใหม่ Operating System : Windows / Linux Programming Language : JAVA 2 Standard Edition (J2SE 1.6) Database Management System : MySQL5.1 or Later Java 2 Standard Edition (J2SE 1.6) NetBeans 6 iReport 2.0 and JasperReports Java Database Connectivity (JDBC)

6 โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ Primary Care Unit: PCU ของโรงพยาบาล Java Health Center Information System: JHCIS ทำงานบนระบบเครือข่ายในลักษณะ Client / Server ขอบเขตการทำงาน ของระบบใหม่ ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ (Windows /Linux) สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมได้โดยอัตโนมัติ

7 โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ Primary Care Unit: PCU ของโรงพยาบาล Java Health Center Information System: JHCIS โปรแกรม JHCIS พัฒนาด้วย Java + MySQL Migrate จาก HCIS  JHCIS ปรับปรุงโปรแกรม HCISให้ใช้งานตามความจำเป็น โปรแกรม HCIS เดิม ที่พัฒนาด้วย Microsoft Access 97 มีสถานีอนามัยใช้อยู่กว่า 6,000 แห่ง เพิ่มโมดูล แพทย์แผนไทย NCD ฯลฯ และรายงานต่าง ๆในโปรแกรม JHCIS ยกเลิกโปรแกรม HCIS เมื่อ Migrate มาใช้ JHCIS จนครบทุกแห่ง ปี 2540 ปัจจุบัน อนาคต

8 โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ Primary Care Unit: PCU ของโรงพยาบาล Java Health Center Information System: JHCIS สอ.ท่าบุญมี จ.ชลบุรี ใช้แห่งแรกของโลก ชลบุรี 9 ศรีสะเกษ 22 มหาสารคาม 120 ปัตตานี 140 นครสวรรค์ 23 ยโสธร... กำแพงเพชร 124 อุบลราชธานี 345 นครนายก 100 + ปราจีนบุรี 100 + อุดรธานี … สุราษฎร์ธานี … ฯลฯ HCIS  JHCIS ปี 2552

9 ระบบฐานข้อมูลสาธารณสุขจังหวัด Provincial Health Information System : PROVIS
ปรับโครงสร้างให้รองรับ National Health Profile ของ NECTEC + สนย. -เพิ่มโมดูล PROVIS GIS (GeoServer) -เพิ่มโมดูล EPIDEM (R506 import) -นำเข้าตาราง EPE0 -นำเสนอตาราง/แผนภูมิ -เพิ่มโมดูล SMS Warning System -เพิ่มรายงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน -เพิ่มรายงานสรุป/วิเคราะห์ ตาราง/แผนภูมิ -เพิ่มรายงานตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้ม -รายงานสรุปจำนวน / ร้อยละ -รายเรคคอร์ดส่งออกเป็น Excel -เพิ่มโมดูล 12 แฟ้มโรงพยาบาล (ทดสอบ) -นำเข้า 12 DBF เข้าฐานข้อมูล PROVIS (ทดสอบ) -ประมวลผล 12 แฟ้ม + 18 แฟ้ม (ทดสอบ) เพิ่มโมดูล เพิ่มรายงาน เพิ่มโมดูล

10 ปรับโครงสร้างให้รองรับ National Health Profile นำเข้าข้อมูล 12 แฟ้ม (DBF) + 18 แฟ้ม (TEXT)

11 เพิ่มโมดูลตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้มที่ระดับจังหวัด สสอ. /สอ
เพิ่มโมดูลตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้มที่ระดับจังหวัด สสอ./สอ. ดูผลตรวจสอบคุณภาพข้อมูลหน่วยบริการตนเอง

12 เพิ่มโมดูลตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้มที่ระดับจังหวัด สสอ. /สอ
เพิ่มโมดูลตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้มที่ระดับจังหวัด สสอ./สอ. ส่งข้อมูลที่ผิดพลาดออกไฟล์ excel เพื่อนำไปแก้ไข

13 เพิ่มโมดูล PROVIS GIS (GeoServer) ลิงค์จากเว็บ PROVIS

14 เพิ่มโมดูล PROVIS GIS (GeoServer) (ต่อ) แสดงเลเยอร์จาก Google

15 เพิ่มโมดูล PROVIS GIS (GeoServer) (ต่อ) นำเข้าข้อมูลระบาดวิทยาจากไฟล์ DBF ของ R506

16 เพิ่มโมดูล PROVIS GIS (GeoServer) (ต่อ) แสดงค่าสีตามจำนวนผู้ป่วย (EPE0)

17 เพิ่มโมดูล PROVIS GIS (GeoServer) (ต่อ) แสดงข้อมูลรูปแบบตาราง และ แผนภูมิ

18 เพิ่มโมดูล PROVIS GIS (GeoServer) (ต่อ) แสดงตำแหน่งพิกัด โรงพยาบาล สถานีอนามัย

19 เพิ่มโมดูล PROVIS GIS (GeoServer) (ต่อ) แสดงตำแหน่งพิกัด บ้าน (หลังคาเรือน)

20 เพิ่มโมดูล PROVIS GIS (GeoServer) (ต่อ) แสดงตำแหน่งพิกัด บ้านที่มีผู้ป่วย

21 เพิ่มโมดูล PROVIS GIS (GeoServer) (ต่อ) สร้างโซนบัฟเฟอร์ กำหนดรัศมีจากจุดอุบัติโรคได้

22 เพิ่มโมดูล SMS Warning System สร้างกลุ่มผู้รับข้อความ SMS ส่ง SMS อัตโนมัติแจ้งเตือนกลุ่มบุคคลในพื้นที่อุบัติโรค (จาก EPE0)

23 เพิ่มโมดูล SMS Warning System ส่ง SMS ถึงกลุ่มผู้รับข้อความผ่านเว็บ บุคลากร สธ. ในจังหวัด สามารถส่ง SMS ผ่านหน้าเว็บ PROVIS ได้ (สสจ. เติมเครดิต SMS)

24 ระบบงานสารบรรณส่วนกลาง (การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอีก 28 หน่วยงาน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้มาตรฐานข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นตามแนวทาง TH e-GIF” โดยใช้ชุดข้อมูลมาตรฐานสำหรับเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยแต่ละหน่วยงานจะมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ต่างชนิดกันไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์

25 ระบบงานสารบรรณส่วนกลาง (การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน)
สถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถส่งข้อมูลสารบรรณข้ามหน่วยงานระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวง ของทุกกระทรวง ระยะถัดไป จะดำเนินการส่งเสริมให้มีการส่งข้ามหน่วยงานในระดับ กรม และ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ในกระทรวงสาธารณสุข

26 ข้อกำหนดและมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยง
ข้อกำหนดเชื่อมโยง ขั้นตอนรับ-ส่ง (4) ข้อมูลที่จะรับส่ง (5) รูปแบบที่ใช้ (6) ข้อกำหนดอื่นๆ (7) แนวทางกำหนดและบริหารจัดการ มาตรฐานและข้อกำหนดเพื่อการเชื่อมต่อ TH e-GIF สำนักนายก P d A Std. สป.กระทรวง ข สป.กระทรวง ก B C N M กรม ค g e a กรม จ กรม ฉ กรม ช กรม ง D E F f h c G H I b

27 ชุดข้อมูลมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยง

28 ซอฟต์แวร์โมดูลกับวิธีการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ส่งหนังสือ A B GIN รับหนังสือ Legacy e-CMS e-CMS Web page e-CMS connection e-CMS Web service

29 รูปแบบการเชื่อมโยงระบบสารบรรณ
GIN 29

30 รูปแบบการเชื่อมโยงระบบสารบรรณ
GIN 30

31 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๑
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวน 30 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานระดับสำนักงานปลัดกระทรวง 20 กระทรวง 2. หน่วยงานอิสระ 6 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (3) สำนักงบประมาณ (4) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (5) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (6) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 3. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

32 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๑
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด 2. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จำกัด 4. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ บริษัท แพคกอน จำกัด 6. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด 7. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ จำกัด 8. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) 9. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 10.สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

33 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๑
11. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด 12. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย บริษัท บิส ฟอนเทียร์ จำกัด 13. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม บริษัท สมาร์ทเทอร์ แวร์ จำกัด 14. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 16. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาเอง 17. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด 18. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บริษัท โกลบอล พอยท์ จำกัด 19. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัท อินเทอร์แอคทิฟ อินฟอร์เมชั่น 20. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

34 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๑
21. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี บริษัท วิชั่น เน็ต จำกัด 23. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จำกัด 24. สำนักงบประมาณ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด 25. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 26. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน บริษัท สมาร์ท ออฟฟิศ จำกัด 27. สำนักงานสถิติแห่งชาติ บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด 28. กรมอุตุนิยมวิทยา 29. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) 30. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พัฒนาเอง

35 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๑
e-CMS gateway ซีดีจี ซิสเต็มส์ แพรกซิส โซลูชั่น แพคกอน จำกัด เอ็กซ์เซล ลิงค์ แมกซ์ เซฟวิ่ง โซลูชั่น คอนเนอร์ บิส ฟอนเทียร์ สมาร์ทเทอร์ แวร์ ซัมมิท คอมพิวเตอร์ โกลบอล พอยท์ อินเทอร์แอคทิฟ อินฟอร์เมชั่น ซีสเต็มส์ จำกัด วิชั่น เน็ต จำกัด สบทร สมาร์ท ออฟฟิศ CAT telecom สถาบันวิจัย ? 8 7 9 6 10 11 5 12 4 13 3 UDDI LDAP 14 2 15 1 GIN (Government Information Network) 16 30 17 29 18 28 19 27 20 26 21 25 24 22 23

36 ระบบงานบุคลากร ส่วนภูมิภาค Personal Information System : PIS พรบ
ต.ค – ธ.ค 52 ม.ค - มี.ค 53 เม.ย – ก.ย 53 ปีงบประมาณ 54 ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของระบบใหม่ User RequirementAnalysis วิเคราะห์และออกแบบ ระบบใหม่ System Analysis and Design พัฒนาโปรแกรมและทดสอบ จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรม Development & Testing จัดอบรมผู้ใช้งาน ระบบใหม่ 75 จังหวัด Training

37 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google