งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสต ร์ นางสาวกุณฑลี รักษ์ งาร งานเวชระเบียน และสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสต ร์ นางสาวกุณฑลี รักษ์ งาร งานเวชระเบียน และสถิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสต ร์ นางสาวกุณฑลี รักษ์ งาร งานเวชระเบียน และสถิติ

2 การบันทึกข้อมูลเวช ระเบียนผู้ป่วยโรคมะเร็ง การบันทึกประวัติแรกรับ - บันทึกข้อมูลประวัติผู้ป่วยในเวช ระเบียน - ชื่อ – นามสกุล - วัน เดือน ปีเกิด - อายุ - เพศ - สถานภาพ - อาชีพ - ที่อยู่

3 การบันทึกประวัติการ รักษา - แพทย์สรุปผลการรักษา / วินิจฉัย จากผลที่ได้ส่งตรวจต่างๆ * ผลการตรวจเลือด CBC * ผลการตรวจชิ้นเนื้อ * ผลการตรวจ X-ray, U / S ฯลฯ

4 การให้รหัสโรค บันทึกรหัสโรคโดยใช้ ICD – 10 บันทึกรหัสผ่าตัดโดยใช้ ICD – 9CM

5 การส่งต่อผู้ป่วย บันทึกโดยแพทย์ทำ หนังสือส่งตัว และ เก็บสำเนาไว้ในเวช ระเบียน

6 การประมวลผล * ปัจจุบันใช้ระบบสารสนเทศของ โรงพยาบาลเข้ามาช่วย ในการประมวลผล

7 ร้อยละผู้ป่วยในปีงบประมาณ จำแนก เพศ และ อายุ เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2548 - 2549 ปีงบประม าณ เพศช่วงอายุ ( ปี ) ชา ย ห ญิง 0- 15 ปี 16- 25 ปี 26- 35 ปี 36- 45 ปี 46- 60 ปี 60 ปี ขึ้น ไป 2548 40 % 60 % 31 % 14 % 19 % 9% 10 % 17 % 2549 42 % 58 % 31 % 14 % 16 % 9% 11 % 19 %

8 ร้อยละผู้ป่วยในปีงบประมาณจำแนก อาชีพ เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2548 - 2549 ปีงบประ มาณ อาชีพ รับจ้ าง อยู่ บ้าน แม่บ้า น พนักง าน บริษัท ค้าขา ย อื่นๆ 2548 19.4 5 % 17.5 5 % 6.7 9 % 6.30 % 4.8 6 % 45.0 5 % 2549 18.7 2 % 19.1 6 % 6.4 0 % 5.61 % 5.2 2 % 44.8 9 %

9 ร้อยละผู้ป่วยในปีงบประมาณจำแนก ที่อยู่ ( จังหวัด ) เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2548 - 2549 ปีงบประม าณ ที่อยู่ ( จังหวัด ) ปทุมธานีพระนครศรีอ ยุธยา กรุงเทพ ฯ อื่น ๆ 2548 69.81 % 8.39 % 6.80 % 15.0 0 % 2549 69.39 % 7.70 % 6.80 % 16.1 1 %

10 การวิเคราะห์ข้อมูล

11 ผู้ป่วยในโรคมะเร็ง : โรคผู้ป่วยใน ทั้งหมด

12 กลุ่มโรคมะเร็งตามการ วินิจฉัยโรคผู้ป่วยใน

13 10 อันดับกลุ่มโรคมะเร็งผู้ป่วยใน กลุ่มโรคมะเร็งผู้ป่วยในจำนวน ( ราย ) 1DIGESTIVE ORGANS 294 2LYMPHOID,HAEMATOPOIETIC AND RELATED TISSUE 263 3BENIGN NEOPLASMS 252 4FEMALE GENITAL ORGANS 206 5RESPIRATORY & INTRATHORACIC SYSTEM 152 6UNCERTAIN BEHAVIOR 140

14 10 อันดับกลุ่มโรคมะเร็งผู้ป่วยใน กลุ่มโรคมะเร็งผู้ป่วยในจำนวน ( ราย ) 7BREAST 101 8ILL-DEFINED,SECONDARY AND UNSPECIFIELD SITE 60 9URINARY TRACT 40 10MALE GENITAL ORGANS 29 OTHER 57 1594

15 การศึกษาข้อมูลจาก ภายนอก ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี

16 แหล่งข้อมูล งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17 THE END


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสต ร์ นางสาวกุณฑลี รักษ์ งาร งานเวชระเบียน และสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google