งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวกุณฑลี รักษ์งาร งานเวชระเบียนและสถิติ

2 การบันทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยโรคมะเร็ง
การบันทึกประวัติแรกรับ - บันทึกข้อมูลประวัติผู้ป่วยในเวชระเบียน - ชื่อ – นามสกุล - วัน เดือน ปีเกิด - อายุ - เพศ - สถานภาพ - อาชีพ - ที่อยู่

3 การบันทึกประวัติการรักษา
- แพทย์สรุปผลการรักษา / วินิจฉัยจากผลที่ได้ส่งตรวจต่างๆ * ผลการตรวจเลือด CBC * ผลการตรวจชิ้นเนื้อ * ผลการตรวจ X-ray , U / S ฯลฯ

4 การให้รหัสโรค บันทึกรหัสโรคโดยใช้ ICD – 10
บันทึกรหัสผ่าตัดโดยใช้ ICD – 9CM

5 การส่งต่อผู้ป่วย บันทึกโดยแพทย์ทำหนังสือส่งตัว และ เก็บสำเนาไว้ในเวชระเบียน

6 * ปัจจุบันใช้ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลเข้ามาช่วย ในการประมวลผล
* ปัจจุบันใช้ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลเข้ามาช่วย ในการประมวลผล

7 ร้อยละผู้ป่วยในปีงบประมาณจำแนก เพศ และ อายุ เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2548 - 2549
ช่วงอายุ(ปี) ชาย หญิง 0-15ปี 16-25ปี 26-35ปี 36-45ปี 46-60ปี 60ปีขึ้นไป 2548 40% 60% 31% 14% 19% 9% 10% 17% 2549 42% 58% 16% 11%

8 ร้อยละผู้ป่วยในปีงบประมาณจำแนก อาชีพ เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2548 - 2549
รับจ้าง อยู่บ้าน แม่บ้าน พนักงานบริษัท ค้าขาย อื่นๆ 2548 19.45 % 17.55 % 6.79 % 6.30 % 4.86 % 45.05 % 2549 18.72 % 19.16 % 6.40 % 5.61 % 5.22 % 44.89 %

9 ร้อยละผู้ป่วยในปีงบประมาณจำแนก ที่อยู่(จังหวัด)เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2548 - 2549
ที่อยู่ (จังหวัด) ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ อื่น ๆ 2548 69.81 % 8.39 % 6.80 % 15.00 % 2549 69.39 % 7.70 % 16.11 %

10 การวิเคราะห์ข้อมูล

11 ผู้ป่วยในโรคมะเร็ง:โรคผู้ป่วยในทั้งหมด

12 กลุ่มโรคมะเร็งตามการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยใน

13 10 อันดับกลุ่มโรคมะเร็งผู้ป่วยใน
จำนวน(ราย) 1 DIGESTIVE ORGANS 294 2 LYMPHOID,HAEMATOPOIETIC AND RELATED TISSUE 263 3 BENIGN NEOPLASMS 252 4 FEMALE GENITAL ORGANS 206 5 RESPIRATORY & INTRATHORACIC SYSTEM 152 6 UNCERTAIN BEHAVIOR 140

14 10 อันดับกลุ่มโรคมะเร็งผู้ป่วยใน
จำนวน(ราย) 7 BREAST 101 8 ILL-DEFINED,SECONDARY AND UNSPECIFIELD SITE 60 9 URINARY TRACT 40 10 MALE GENITAL ORGANS 29 OTHER 57 1594

15 การศึกษาข้อมูลจากภายนอก
ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี

16 แหล่งข้อมูล งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17 THE END


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google