งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TQA Training หัวข้อ Application for OFI วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมดอกสัก ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์นายแพทย์วัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TQA Training หัวข้อ Application for OFI วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมดอกสัก ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์นายแพทย์วัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TQA Training หัวข้อ Application for OFI วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมดอกสัก ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์นายแพทย์วัฒนา ขัตติพัฒนา พงษ์ ผู้อำนวยการ

2 SRIPHEAT STRUCTURE : Director Assistance TQA Objective….SRIPHAT Organization Excellence Model Criteria Total Quality Management Factors Organizational Assessment : 6 level Organizational Assessment Result Strategic Management Tool & Standard / Committee Organizational Management Contents

3 SRIPHEAT STRUCTURE : Director Assistance

4 SRIPHEAT STRUCTURE : Director Assistance TQA Objective….SRIPHAT Organization Excellence Model Criteria Total Quality Management Factors Organizational Assessment : 6 level Organizational Assessment Result Strategic Management Tool & Standard / Committee Organizational Management Contents

5 TQA Objectives ช่วยในการปรับปรุงวิธีการ ดำเนินการ ขีดความสามารถ และผลลัพธ์ ขององค์กร กระตุ้นให้มีการสื่อสารและ แบ่งปันสารสนเทศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่าง องค์กรต่างๆ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถ นำมาใช้ใน การจัดการการดำเนินการของ องค์กร

6

7

8 SRIPHEAT STRUCTURE : Director Assistance TQA Objective….SRIPHAT Organization Excellence Model Criteria Total Quality Management Factors Organizational Assessment : 6 level Organizational Assessment Result Strategic Management Tool & Standard / Committee Organizational Management Contents

9

10 SRIPHEAT STRUCTURE : Director Assistance TQA Objective….SRIPHAT Organization Excellence Model Criteria Total Quality Management Factors Organizational Assessment : 6 level Organizational Assessment Result Strategic Management Tool & Standard / Committee Organizational Management Contents

11

12 SRIPHEAT STRUCTURE : Director Assistance TQA Objective….SRIPHAT Organization Excellence Model Criteria Total Quality Management Factors Organizational Assessment : 6 level Organizational Assessment Result Strategic Management Tool & Standard / Committee Organizational Management Contents

13

14 ตัวย่อ 1 คณะกรรมการพัฒนาศูนย์ศรีพัฒน์ Development & Planning Committee DPC 2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee RMC 3 คณะกรรมการประกันคุณภาพทาง การพยาบาล Quality Assurrance Committee QAC 4 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านเภสัชกรรม Medication Administration Committee MAC 5 คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ Infection Control Committee ICC 6 คณะกรรมการเวชระเบียน Medication Record Audit Committee MRAC 7 คณะกรรมการ PCT สูติ - กุมาร PCT OB-GYN Committee PCT OB-GYN 8 คณะกรรมการ PCT Cardio PCT Cardio Committee PCT Cardio 9 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการส่วนหน้า Front Liner Committee FLC คณะกรรมการพัฒนาบุคคลากร Human Resource Development Committee 10 ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร Training and Development HRDC 11 ด้านบุคลากรสัมพันธ์ความปลอดภัย สุขภาพและ สวัสดิการ Safety, Health and Welfare (Employee Relations) SHE 12 คณะกรรมการแพทย์ Medical Committee MC SRIPHAT COMMITTEE Sriphat Medical Center Medical Faculty of Medicine, Chiang Mai University

15 SRIPHAT COMMITEE Sriphat Medical Center Medical Faculty of Medicine, Chiang Mai University กำหนดการประชุม คณะกรรมการของศูนย์ศรีพัฒน์ จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์ สัปดาห์ ที่. 10.00 – 12.00 น. 14.00 – 16.00 น. 10.00 - 12.00 น. 12.00 – 14.00 น. 14.00 - 16.00 น. 12.00 - 14.00 น. 14.00 - 16.00 น. 10.00 - 12.00 น. 14.00 - 16.00 น. 10.00 - 12.00 น. 14.00 – 16.00 น. 1 HRD FLC 1 DPC QAC 2 RMCMC MAC 3 MRA C FLC 2 SHE ICC 4 PCT Cardio PCT OB- GYN กำหนดการประชุม คณะกรรมการของศูนย์ ศรีพัฒน์

16 SRIPHEAT STRUCTURE : Director Assistance TQA Objective….SRIPHAT Organization Excellence Model Criteria Total Quality Management Factors Organizational Assessment : 6 level Organizational Assessment Result Strategic Management Tool & Standard / Committee Organizational Management Contents

17

18 รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คุณอภินันท์ สุภัตรบุตร กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) คุณอภินันท์ สุภัตรบุตร กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) รศ. ดร. สมบัติ ธีระตระกูลชัย รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 หัวข้อ ‘ Discover TQA กุญแจสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ” เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกระบวนการ บริหารจัดการองค์กรในหมวดต่างๆ ไปสู่ผลลัพธ์

20

21

22 Work shop 4 คำถามของการจัดทำ Application for OFI

23


ดาวน์โหลด ppt TQA Training หัวข้อ Application for OFI วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมดอกสัก ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์นายแพทย์วัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google