งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E- Learning e- Learning นพ. สิทธิโชค อนันตเสรี ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E- Learning e- Learning นพ. สิทธิโชค อนันตเสรี ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e- Learning e- Learning นพ. สิทธิโชค อนันตเสรี ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

2 E-Learning CAI e-Learning : Virtual classroom online learning

3 Virtual Classroom Definition……

4 การจัดการเรียนการ สอน Block system Small group PBL Problems Solving Self Directed Learning

5 Aim : e-Learning Supplement SDL Problems solving Knowledge Application Interaction

6 การอภิปรายผู้ป่วยกรณีศึกษา เรื่องภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิ ดิกส์ ผ่านทางห้องเรียนเสมือนบน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Web-Based Case Discussion via Virtual Classroom for Orthopaedic Emergency สิทธิโชค อนันตเสรี ศรีรัตน์ ฟุ้งทศธรรม, สาทิพย์ ทองนวล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7 Classroom Discussion

8 Web-Based Case Discussion

9 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเรียน การสอน แบบ Web-Based Case Discussion : MOODLE* 2. สำรวจความคิดเห็นของ นักศึกษาต่อวิธีการสอน แบบ Web-Based Case Discussion * Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment

10 วิธีการจัดการเรียนการ สอน Self Directed Learning Application of knowledge Problem solving Student-centered

11 ประชากรการศึกษา นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2546 รายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและ อุบัติเหตุ จำนวน รวม 57 คน (28 และ 29 คน ) Computer skill : internet, E-mail

12 วิธีการศึกษา L earning M anagement S ystem : MOODLE Web Board

13

14

15

16

17

18

19

20 ผลการศึกษา จำนวน นศพ. ที่เข้ามาเรียน 57 คน 100 % จำนวน นศพ. ที่ร่วมอภิปราย 52 คน 91%

21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนักศึกษาและเวลาเรียน median = 4:17 range 0:34-48.19

22 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนักศึกษาและจำนวนครั้งที่เขียนอภิปราย median =1 range 0-13

23 Resources Power Point Presentation PDF files

24 จำนวนนักศึกษาที่ศึกษา resource ที่จัดเตรียมให้ 37% 63%

25 ประเมินความคิดเห็นของ นักศึกษา แบบประเมิน น้อย – มาก 5 ตัวเลือก ตอบแบบประเมิน 56 คน (98.25 %)

26 ความคิดเห็น meanSD สามารถเข้าถึงระบบได้ อย่างรวดเร็ว 4.250.77 ระบบมีความง่ายต่อการ ใช้งาน 4.500.57 ความคิดเห็นต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

27 ความคิดเห็น meanSD โจทย์มีความน่าสนใจ กระตุ้นการ เรียนรู้ 4.430.63 โจทย์ตัวอย่างกระตุ้นให้ ใช้ความรู้ เดิมที่เคยเรียนมา 4.430.87 โจทย์ตัวอย่างสอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์รายวิชา 4.640.48 ความคิดเห็นด้านโจทย์ปัญหา

28 ความคิดเห็น meanSD การอภิปรายเป็นไปอย่างมี ขั้นตอนและต่อเนื่อง 4.140.9 8 มีการตอบสนองกลับเหมาะสม และเพียงพอ 4.390.8 9 แลกเปลี่ยนความรู้โดยไม่จำกัด เวลา / สถานที่ 4.700.6 3 ทบทวนความรู้ได้โดยไม่จำกัด เวลา / สถานที่ 4.620.6 2 นักศึกษาสนุกกับการเรียนใน รูปแบบนี้ 4.340.7 2 เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วย ตนเอง 4.550.7 4 ความคิดเห็นด้านวิธีการเรียนการสอน

29 ความคิดเห็น meanSD นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ จริง 4.750.4 4 คณะควรส่งเสริมการ เรียนรูปแบบนี้ 4.710.4 9 * โดยภาพรวมนักศึกษา พึงพอใจ 4.630.5 2 ความคิดเห็นด้านอื่นๆ

30 ปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษากับ อาจารย์ การเรียน WBCD ทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ อาจารย์เป็นอย่างไร ? 4% 17% 79% n = 52

31 อภิปราย Web-base case discussion via virtual classroom  MOODLE : Learning Management System  Web board as a tool  Teacher : Facilitator  Student : Active learner, SDL, Student-centered ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้มาก

32 3 1 1 12 1 1 1 1

33 Resource s ไม่เคยเปิดดู : 37 % E-Learning is not…. just posting notes and reading 37% 63%

34 ? Communication Skill ? All interaction is… written……..not verbal visual………not audio

35 Advantage Allows individual attention to students Self assessment

36 LMS : MOODLE Free software Friendly to use Web-Based Case Discussion

37 Level of e- Learning 1. Text 2. Low cost interactive 3. High quality Web-Based Case Discussion

38 Student SDL Problem solving Student- centered ACTIVE LEARNER Web-Based Case Discussion

39 Teacher ACTIVE FACILITATOR Web-Based Case Discussion

40

41 การบ้าน

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52


ดาวน์โหลด ppt E- Learning e- Learning นพ. สิทธิโชค อนันตเสรี ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google