งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E- Learning e- Learning นพ. สิทธิโชค อนันตเสรี ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E- Learning e- Learning นพ. สิทธิโชค อนันตเสรี ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e- Learning e- Learning นพ. สิทธิโชค อนันตเสรี ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

2 E-Learning CAI e-Learning : Virtual classroom online learning

3 Virtual Classroom Definition……

4 การจัดการเรียนการ สอน Block system Small group PBL Problems Solving Self Directed Learning

5 Aim : e-Learning Supplement SDL Problems solving Knowledge Application Interaction

6 การอภิปรายผู้ป่วยกรณีศึกษา เรื่องภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิ ดิกส์ ผ่านทางห้องเรียนเสมือนบน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Web-Based Case Discussion via Virtual Classroom for Orthopaedic Emergency สิทธิโชค อนันตเสรี ศรีรัตน์ ฟุ้งทศธรรม, สาทิพย์ ทองนวล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7 Classroom Discussion

8 Web-Based Case Discussion

9 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเรียน การสอน แบบ Web-Based Case Discussion : MOODLE* 2. สำรวจความคิดเห็นของ นักศึกษาต่อวิธีการสอน แบบ Web-Based Case Discussion * Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment

10 วิธีการจัดการเรียนการ สอน Self Directed Learning Application of knowledge Problem solving Student-centered

11 ประชากรการศึกษา นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2546 รายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและ อุบัติเหตุ จำนวน รวม 57 คน (28 และ 29 คน ) Computer skill : internet,

12 วิธีการศึกษา L earning M anagement S ystem : MOODLE Web Board

13

14

15

16

17

18

19

20 ผลการศึกษา จำนวน นศพ. ที่เข้ามาเรียน 57 คน 100 % จำนวน นศพ. ที่ร่วมอภิปราย 52 คน 91%

21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนักศึกษาและเวลาเรียน median = 4:17 range 0:

22 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนักศึกษาและจำนวนครั้งที่เขียนอภิปราย median =1 range 0-13

23 Resources Power Point Presentation PDF files

24 จำนวนนักศึกษาที่ศึกษา resource ที่จัดเตรียมให้ 37% 63%

25 ประเมินความคิดเห็นของ นักศึกษา แบบประเมิน น้อย – มาก 5 ตัวเลือก ตอบแบบประเมิน 56 คน (98.25 %)

26 ความคิดเห็น meanSD สามารถเข้าถึงระบบได้ อย่างรวดเร็ว ระบบมีความง่ายต่อการ ใช้งาน ความคิดเห็นต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

27 ความคิดเห็น meanSD โจทย์มีความน่าสนใจ กระตุ้นการ เรียนรู้ โจทย์ตัวอย่างกระตุ้นให้ ใช้ความรู้ เดิมที่เคยเรียนมา โจทย์ตัวอย่างสอดคล้อง กับ วัตถุประสงค์รายวิชา ความคิดเห็นด้านโจทย์ปัญหา

28 ความคิดเห็น meanSD การอภิปรายเป็นไปอย่างมี ขั้นตอนและต่อเนื่อง มีการตอบสนองกลับเหมาะสม และเพียงพอ แลกเปลี่ยนความรู้โดยไม่จำกัด เวลา / สถานที่ ทบทวนความรู้ได้โดยไม่จำกัด เวลา / สถานที่ นักศึกษาสนุกกับการเรียนใน รูปแบบนี้ เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วย ตนเอง ความคิดเห็นด้านวิธีการเรียนการสอน

29 ความคิดเห็น meanSD นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ จริง คณะควรส่งเสริมการ เรียนรูปแบบนี้ * โดยภาพรวมนักศึกษา พึงพอใจ ความคิดเห็นด้านอื่นๆ

30 ปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษากับ อาจารย์ การเรียน WBCD ทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ อาจารย์เป็นอย่างไร ? 4% 17% 79% n = 52

31 อภิปราย Web-base case discussion via virtual classroom  MOODLE : Learning Management System  Web board as a tool  Teacher : Facilitator  Student : Active learner, SDL, Student-centered ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้มาก

32

33 Resource s ไม่เคยเปิดดู : 37 % E-Learning is not…. just posting notes and reading 37% 63%

34 ? Communication Skill ? All interaction is… written……..not verbal visual………not audio

35 Advantage Allows individual attention to students Self assessment

36 LMS : MOODLE Free software Friendly to use Web-Based Case Discussion

37 Level of e- Learning 1. Text 2. Low cost interactive 3. High quality Web-Based Case Discussion

38 Student SDL Problem solving Student- centered ACTIVE LEARNER Web-Based Case Discussion

39 Teacher ACTIVE FACILITATOR Web-Based Case Discussion

40

41 การบ้าน

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52


ดาวน์โหลด ppt E- Learning e- Learning นพ. สิทธิโชค อนันตเสรี ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google