งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจ สุขภาพและจัดทำบัตรตรวจสุขภาพ ของลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจ สุขภาพและจัดทำบัตรตรวจสุขภาพ ของลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจ สุขภาพและจัดทำบัตรตรวจสุขภาพ ของลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 สิงหาคม 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศในนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างที่ทำงานประดา น้ำ เข้ารับการตรวจสุขภาพโดยแพทย์เวช ศาสตร์ใต้น้ำ หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำตามกำหนด ระยะเวลาดังนี้  - ก่อนให้ลูกจ้างทำงานประดาน้ำ  - ตรวจสุขภาพเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  - สำหรับลูกจ้างที่อายุตั้งแต่ 45 ปี ตรวจ สุขภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  - เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงานประดา น้ำ หรือโรคอื่นที่แพทย์สั่งให้หยุดงานตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  2. ในการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่อายุ ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปหากพบความผิดปกติให้ นายจ้างปฏิบัติดังนี้  - ไม่ให้ลูกจ้างทำงานประดาน้ำ  - ให้ลูกจ้างรักษาพยาบาลทันที

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3. นายจ้างต้องจัดให้มีการให้คำปรึกษาและ การส่งต่อลูกจ้างผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการ รักษาโดยมิชักข้าในกรณีเกิดอันตรายจาก การทำงานประดาน้ำ  4. ให้นายจ้างจัดทำบัตรสุขภาพของลูกจ้าง โดยมีรายละเอียดตามแนบท้าย ประกาศนี้ และเก็บบัตรตรวจสุขภาพของลูกจ้างไว้ใน สถานประกอบกิจการพร้อมให้พนักงานตรวจ แรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา  5. ตัวอย่างบัตรตรวจสุขภาพที่ทำงานประดา น้ำ ( การตรวจทางการแพทย์ ) / บัตรตรวจ สุขภาพลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ ( ประวัติ ทางการแพทย์ )

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจ สุขภาพและจัดทำบัตรตรวจสุขภาพ ของลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google