งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพและจัดทำบัตรตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพและจัดทำบัตรตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพและจัดทำบัตรตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 สิงหาคม 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศในนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ เข้ารับการตรวจสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำตามกำหนดระยะเวลาดังนี้ - ก่อนให้ลูกจ้างทำงานประดาน้ำ - ตรวจสุขภาพเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - สำหรับลูกจ้างที่อายุตั้งแต่ 45 ปี ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง - เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงานประดาน้ำ หรือโรคอื่นที่แพทย์สั่งให้หยุดงานตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2. ในการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปหากพบความผิดปกติให้นายจ้างปฏิบัติดังนี้ - ไม่ให้ลูกจ้างทำงานประดาน้ำ - ให้ลูกจ้างรักษาพยาบาลทันที

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. นายจ้างต้องจัดให้มีการให้คำปรึกษาและการส่งต่อลูกจ้างผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษาโดยมิชักข้าในกรณีเกิดอันตรายจากการทำงานประดาน้ำ 4. ให้นายจ้างจัดทำบัตรสุขภาพของลูกจ้าง โดยมีรายละเอียดตามแนบท้าย ประกาศนี้ และเก็บบัตรตรวจสุขภาพของลูกจ้างไว้ในสถานประกอบกิจการพร้อมให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา 5. ตัวอย่างบัตรตรวจสุขภาพที่ทำงานประดาน้ำ (การตรวจทางการแพทย์) /บัตรตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ (ประวัติทางการแพทย์)

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพและจัดทำบัตรตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google