งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( จบ ม.6 ใน 8 เดือน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( จบ ม.6 ใน 8 เดือน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( จบ ม.6 ใน 8 เดือน )

2 การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อสร้าง สมรรถภาพในเรียนรู้ ได้พัฒนานวตก รรม โดยใช้ยุทธศาสตร์ ตามตัวแบบ KSM K ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (competency) S เป็นผู้มีความชำนาญ มี ประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดได้ ปฏิบัติงานนั้น ๆ ได้ประสบความสำเร็จ สูงสุด (skill) M การบริการจัดการที่ดี คือความรอบ รู้อย่างเป็นกระบวนการ รู้จักบริหารตน บริหารคน บริหารเวลา และบริหารความรู้ เพื่อพัฒนาตนและสังคม (Management)

3 กลุ่มเป้าหมาย คือบุคคลที่ มีความรู้ พื้นฐานไม่ต่ำกว่าระดับประถม มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน การประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. สัญชาติไทย 2. อายุไม่น้อยกว่า 20 ปี 3. ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ กำลังศึกษาอยู่ในระบบอื่น ๆ 4. ประกอบอาชีพในจังหวัดที่ สถานศึกษาที่สมัคร เทียบ การศึกษา

4 ปฏิทินการปฏิบัติงาน ( รอบ 8 เดือน ) เดือนที่ 1 ปฐมนิเทศ และ เตรียมพร้อม เดือนที่ 2 – 3 ผู้เทียบ ฯศึกษาเรียนรู้ โดยมี ครูที่ปรึกษาให้ความ ช่วยเหลือและเตรียมประเมิน เรียนรู้ Module 1 ( คอม, คณิต, SMEs) เดือนที่ 4 – 5 ผู้เทียบ ฯศึกษาเรียนรู้ โดยมี ครูที่ปรึกษาให้ความ ช่วยเหลือและเตรียมประเมิน เรียนรู้ Module 2 ( ประชาธิปไตย, บริหารจัดการชุมชน )

5 เดือนที่ 6 ผู้เทียบ ฯศึกษาเรียนรู้ โดยมีครูที่ ปรึกษาให้ความ ช่วยเหลือและเตรียมประเมิน เรียนรู้ Module 3 ( ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย ) เดือนที่ 7 - 8 ผู้เทียบ ฯศึกษาเรียนรู้ โดยมี ครูที่ปรึกษาให้ความ ช่วยเหลือและเตรียมประเมิน เรียนรู้ Module 4 ( การวิจัยชุมชน, การจัดการอาหารฯ ) ปลายเดือนที่ 8 ประกาศผล และออกหลักฐาน การศึกษา และ รายงานผล

6 การวัดและประเมินผล แบ่งออกภาคทฤษฎี ร้อยละ 70 และ ภาคประสบการณ์ ร้อยละ 30 - ภาคทฤษฎี ต้องสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่า 50 คะแนนของคะแนนเต็ม จากการสอบ ข้อสอบของ สำนักงาน กศน. และคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จากการ สอบ ข้อสอบของ สทศ. - ภาคประสบการณ์ ประเมินตามจริง จากการ สัมภาษณ์ และหรือแฟ้มสะสมผลงาน (

7 ยกเว้นวิชาภาษาไทยและคณิต ต้องผ่าน ร้อย ละ 70 เนื่องจากไม่มีภาคประสบการณ์ ) เกณฑ์การผ่าน 1. การประเมินแต่ละรายวิชา ทั้งทฤษฎี และประสบการณ์ รวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน เต็มในแต่ละวิชา 2. การสอบทุกครั้งต้องสอบภาคทฤษฎี ของ สำนักงาน กศน. และของ สทศ. โดยผ่าน เกณฑ์ที่กำหนด ทั้งสองอย่าง

8 ผลการประเมินแต่ละรายวิชาให้ผลการประเมิน เป็น ผ่าน และ ไม่ผ่าน และบันทึกร้อยละของ คะแนนไม่มีระดับคะแนนผลการประเมินและไม่มี เฉลี่ยสะสม (GPAX) เกณฑ์การจบการศึกษา 1. ผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ต้องสอบผ่าน ภาคทฤษฎี ทั้ง 9 รายวิชา และภาคประสบการณ์ 7 รายวิชา ( จาก การปฏิบัติจริง, สัมภาษณ์, แฟ้มสะสมงาน ) 2. ผู้เข้าเทียบระดับต้องผ่านการสัมมนา วิชาการ 3 วัน 2 คืน และจะต้องอยู่สัมมนา อย่างน้อยร้อยละ 80

9 หลักเกณฑ์การเก็บ ค่าธรรมเนียม ๑. ผู้สมัครลงทะเบียนเทียบระดับ ครั้งแรก ๑, ๕๐๐ บาท ต่อรอบการประเมิน ( สอบ ๒ ครั้ง กล่าวคือทั้ง กศน. และ สทศ. ในคราว เดียวกันเรียกว่า ๑ ครั้ง ) ๒. ผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาลงทะเบียน เทียบครั้งที่ ๒ เป็นต้นไป รวมถึงการย้ายไปเทียบระดับ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ ในอัตราไม่เกิน ๗๕๐ บาท

10 การจ่ายค่าตอบแทน ค่าตอบแทนครูที่ปรึกษา - ดูแลผู้เข้าเทียบระดับใหม่ ในอัตราไม่เกิน ๑, ๕๐๐ บาท ต่อ ๑ คน ต่อ ๑ รอบการประเมิน - ดูแลผู้เข้าเทียบระดับที่ลงทะเบียนครั้งที่ ๒ เป็นต้นไป ในอัตราไม่เกิน ๗๕๐ บาท ต่อ ๑ คน ต่อ ๑ รอบการประเมิน

11 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินภาค ประสบการณ์ เบิกจ่ายเป็นรายวิชา วิชาละไม่เกิน ๑๐๐ บาท ต่อกรรมการ ประเมิน ๑ คน ต่อผู้เข้าเทียบระดับ ๑ คน ต่อการประเมิน ๑ ครั้ง - การตรวจกระดาษคำตอบอัตนัยของ กรรมการ ( ข้อสอบปรนัย ) ข้อละไม่เกิน ๑๐ บาท โดยเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ

12 ขั้นตอนการบันทึกคะแนน ในโปรแกรม เทียบสูงสุด (KSM) อ. พัชรีพร


ดาวน์โหลด ppt ประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( จบ ม.6 ใน 8 เดือน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google