งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโครงการวิชาชีพ โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน สาขาการโรงแรม ผู้วิจัย : นางนิตยา งามยิ่งยง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโครงการวิชาชีพ โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน สาขาการโรงแรม ผู้วิจัย : นางนิตยา งามยิ่งยง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโครงการวิชาชีพ โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน สาขาการโรงแรม ผู้วิจัย : นางนิตยา งามยิ่งยง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค )

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียนไม่เข้าเรียนสม่ำเสมอ เนื้อหามากและยาก การสอนจะต้องใช้ เวลานานมากไม่เพียงพอต่อการเรียนใน แต่ละชั่วโมง จึงทำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจ บางคนรู้สึกเบื่อหน่าย และไม่ค่อยสนใจ หรือกระตือรือร้นที่จะเรียน ส่งผลให้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา โครงการวิชาชีพ ไม่ดี

3 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่อเอื้อต่อการ เรียนรู้ ความเข้าใจของนักเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการเรียนและหลังการเรียนแบบเพื่อน ช่วยเพื่อนของกลุ่มทดลอง

4 ผังสรุปสำคัญ กลุ่มประชากรเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 ที่ศึกษาวิชาโครงการ วิชาชีพ สาขาการโรงแรม ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 77 คน กลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจาก ประชากรเป้าหมายทั้งหมดด้วยการเลือก จากนักศึกษาที่มีคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1 น้อย กว่า 5 คะแนน จำนวน 6 คน การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assisted Learning) ความเข้าใจใน เนื้อหาวิชา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน คะแนนสอบ

5 ลำดั บที่ รหัสนักศึกษาชื่อ – นามสกุล ผลคะแนนสอบย่อยครั้ง ที่ 1 153178501 นางสาวเกษสีนี ชนะพาล 4 253178663 นางสาวพัชรี คง พึ่งทรัพย์ 3 353179226 นางสาวสุวรรณี มอมประโคน 2 453179272 นายชินดนัย กุลวิชา 1 553179281 นางสาวสิริมา ยะซัน 3 653178625 นายสรายุทธ ชัย สิทธิ์นุสรณ์ 2 คะแนนเฉลี่ย (Mean) 2.5 ตารางที่ 1 รายชื่อนักเรียนที่สอบย่อยวิชาโครงการ วิชาชีพครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน จากกลุ่มประชากรเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 ที่ศึกษาวิชาโครงการวิชาชีพ สาขาการ โรงแรม ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 77 คน ผู้วิจัยได้ทำการสุ่ม ตัวอย่างอย่างง่ายจากประชากรเป้าหมายทั้งหมดด้วยการเลือก จากนักศึกษาที่มีคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1 น้อยกว่า 5 คะแนน ( จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ) หรือสอบไม่ผ่าน ได้กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 ห้อง 10 จำนวน 6 คนดัง แสดงในตารางที่ 1

6 ตารางที่ 2 การจับคู่ของกลุ่มตัวอย่างและเพื่อน ตอนเรียนวิชาโครงการวิชาชีพ ลำดั บที่ กลุ่มตัวอย่างชื่อเพื่อน ผลคะแนนสอบย่อย ครั้ง ที่ 1( ของเพื่อน ) 1 นางสาวเกษสีนี ชนะพาล นางสาวนุชรี ฉายศรี 9 2 นางสาวพัชรี คงพึ่งทรัพย์ นางสาวหทัยรัตน์ สดธัญญา 7 3 นางสาวสุวรรณี มอมประโคน นางสาวรัชดาพร ลาภสนอง 8 4 นายชินดนัย กุลวิชา นางสาวรัชฎา ดีวัน 7 5 นางสาวสิริมา ยะซัน นายจิรภัทร เทียมนภาลัย 9 6 นายสรายุทธ ชัย สิทธิ์นุสรณ์ นางสาวศศธร กุลจิตติเกษม 10 คะแนนเฉลี่ย (Mean)8.33 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยให้กลุ่มตัวอย่างหาเพื่อนที่มีผล คะแนนสอบครั้งที่ 1 มากกว่า 5 คะแนน มาจับคู่เพื่อช่วยสอน อธิบาย ติว และเข้าปรึกษากับ อาจารย์ ตลอดภาคเรียนที่ 1

7 ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 ของกลุ่มตัวอย่างตอนเรียนวิชาโครงการวิชาชีพ ลำ ดับ ที่ กลุ่มตัวอย่าง ผลคะแนน สอบย่อย ครั้งที่ 1 ผล คะแนน สอบ ย่อยครั้ง ที่ 2 การ เปลี่ยนแ ปลง ร้อยละ การ เปลี่ยนแ ปลง 1 นางสาวเกษสีนี ชนะพาล 47 เพิ่มขึ้น 30 2 นางสาวพัชรี คง พึ่งทรัพย์ 38 เพิ่มขึ้น 50 3 นางสาวสุวรรณี มอม ประโคน 27 เพิ่มขึ้น 50 4 นายชินดนัย กุล วิชา 19 เพิ่มขึ้น 80 5 นางสาวสิริมา ยะซัน 310 เพิ่มขึ้น 70 6 นายสรายุทธ ชัย สิทธิ์นุสรณ์ 28 เพิ่มขึ้น 60 คะแนนเฉลี่ย (Mean) 2.58.16 เพิ่มขึ้น 56.66 จากตารางที่ 3 พบว่ามีนักเรียนจำนวน 6 คน จาก กลุ่มตัวอย่างในการเรียนวิชาโครงการวิชาชีพ คิดเป็นคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 56.66 ที่มีผลคะแนนสอบดีขึ้น

8 สรุปผลการวิจัย  1. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.79 จาก นักเรียนทั้งหมด 77 คน ที่จัดว่าเป็นนักศึกษาที่มีความสามารถ ทางการเรียนต่ำ ( หรือร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างสอบไม่ ผ่าน ) มีคะแนนเฉลี่ยของการสอบครั้งที่ 1 ( คะแนนเต็ม 10 คะแนน ) ที่ 2.5 สำหรับการเรียนวิชาโครงการวิชาชีพ จับคู่กับ กลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงกว่า คือคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.33 เพื่อนช่วยสอนตัวต่อตัวส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อนวิธีนี้ดีขึ้น ร้อยละ 56.66  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างมีคะแนน เพิ่มขึ้น และร้อยละ 100 สามารถสอบผ่านรายวิชาโครงการ วิชาชีพทุกคน หรือหมายความว่าการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย เพื่อน ช่วยให้นักศึกษาที่มีความสามารถทางการเรียนต่ำ สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ประเมินผลรายวิชาโครงการ วิชาชีพได้


ดาวน์โหลด ppt เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโครงการวิชาชีพ โดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน สาขาการโรงแรม ผู้วิจัย : นางนิตยา งามยิ่งยง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google