งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการใช้ใน โรงเรียนบ้านดอนกลาง นำเข้าสู่ บทเรียน การจัดสวนถาดแห้ง การประดิษฐ์ ออมสินน้ำเต้าช้างกุยบุรี 1. ดูสวนถาดแห้ง / ออมสินน้ำเต้า ช้าง จาก Internet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการใช้ใน โรงเรียนบ้านดอนกลาง นำเข้าสู่ บทเรียน การจัดสวนถาดแห้ง การประดิษฐ์ ออมสินน้ำเต้าช้างกุยบุรี 1. ดูสวนถาดแห้ง / ออมสินน้ำเต้า ช้าง จาก Internet."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการใช้ใน โรงเรียนบ้านดอนกลาง นำเข้าสู่ บทเรียน การจัดสวนถาดแห้ง การประดิษฐ์ ออมสินน้ำเต้าช้างกุยบุรี 1. ดูสวนถาดแห้ง / ออมสินน้ำเต้า ช้าง จาก Internet / ของจริง 2. ร่วมกันสนทนาในหัวข้อ กระบวนการทำงานจนสำเร็จ ชื่องาน................. วัสดุ อุปกรณ์ที่ ใช้ เป้าหมาย / จุดประสงค์ แบบร่าง / ออกแบบ ต้นทุน ผลผลิต ขั้นตอน ดำเนินการ ใช้ อินเตอร์เน็ต /smar t board โครงการการจัดการศึกษาทางไกลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (OBEC Distance Learning System)

2

3 ตัวอย่างการใช้ใน โรงเรียนบ้านดอนกลาง ขั้นกิจกรรม เรียนรู้ การจัดสวนถาดแห้ง การประดิษฐ์ ออมสินน้ำเต้าช้างกุยบุรี 1. แบ่งกลุ่ม ( รับข้อกำหนดในการ ทำงาน ) พร้อมอธิบาย 2. ปฏิบัติงานตามหัวข้อที่กำหนดให้ ลงในแบบบันทึก 3. นำเสนอผลงาน / อภิปราย ซักถาม ใช้โปรแกรม Microsoft office โครงการการจัดการศึกษาทางไกลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (OBEC Distance Learning System)

4 ตัวอย่างการใช้ใน โรงเรียนบ้านดอนกลาง จัดกิจกรรม การเรียนรู้ การจัดสวนถาดแห้ง การประดิษฐ์ ออมสินน้ำเต้าช้างกุยบุรี 1. นำข้อสรุปในแบบบันทึกที่ผ่านการ อภิปรายตรวจสอบความถูกต้อง 2. ปฏิบัติงานตามหัวข้อที่กำหนดด้วย โปรแกรม Power point การใช้ โปรแกรม การเพิ่ม สไลด์ การใช้ เครื่องมือ การ เชื่อมโยง สไลด์ การบันทึก ข้อมูล ตรวจสอบ ใช้โปรแกรม Microsoft office โครงการการจัดการศึกษาทางไกลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (OBEC Distance Learning System)

5 ตัวอย่างการใช้ใน โรงเรียนบ้านดอนกลาง ขั้นสรุป การจัดสวนถาดแห้ง การประดิษฐ์ ออมสินน้ำเต้าช้างกุยบุรี 1. นำเสนอผลงาน / อภิปราย ซักถาม 2. พัฒนาปรับปรุง “ บันทึกข้อมูลสู่การ นำไปใช้ ” ขั้นนำไปใช้ 1. นำผลงาน “Slide สวนถาดชื้นและ น้ำเต้าช้าง ” สู่งานประดิษฐ์ ใช้โปรแกรม Microsoft office/e- book โครงการการจัดการศึกษาทางไกลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (OBEC Distance Learning System) ใช้โปรแกรม Microsoft office/e- book

6

7 การใช้ห้องเรียน ( อุปกรณ์และโปรแกรม ) อย่างมีประสิทธิภาพ ) การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ห้อง e- classroom ใช้สื่อจากแหล่งเรียนรู้อื่นมาเป็น ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ Bandonklangk uiburi.com Bandonklangk uiburi.com โครงการการจัดการศึกษาทางไกลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (OBEC Distance Learning System)

8 สวัสดี... ขอขอบคุณคุณครูทุกท่าน..... แทนเด็กทุกคน....... หลายโรงเรียนรอ ความสำเร็จของท่านอยู่......... ขอขอบคุณคุณครูทุกท่าน..... แทนเด็กทุกคน....... หลายโรงเรียนรอ ความสำเร็จของท่านอยู่...... โครงการการจัดการศึกษาทางไกลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (OBEC Distance Learning System)


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการใช้ใน โรงเรียนบ้านดอนกลาง นำเข้าสู่ บทเรียน การจัดสวนถาดแห้ง การประดิษฐ์ ออมสินน้ำเต้าช้างกุยบุรี 1. ดูสวนถาดแห้ง / ออมสินน้ำเต้า ช้าง จาก Internet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google