งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการใช้ในโรงเรียนบ้านดอนกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการใช้ในโรงเรียนบ้านดอนกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการใช้ในโรงเรียนบ้านดอนกลาง
การจัดสวนถาดแห้ง การประดิษฐ์ ออมสินน้ำเต้าช้างกุยบุรี ใช้อินเตอร์เน็ต/smart board นำเข้าสู่บทเรียน 1. ดูสวนถาดแห้ง /ออมสินน้ำเต้าช้าง จาก Internet / ของจริง 2. ร่วมกันสนทนาในหัวข้อ กระบวนการทำงานจนสำเร็จ ชื่องาน เป้าหมาย/จุดประสงค์ แบบร่าง/ออกแบบ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนดำเนินการ ต้นทุนผลผลิต โครงการการจัดการศึกษาทางไกลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Distance Learning System)

2

3 ตัวอย่างการใช้ในโรงเรียนบ้านดอนกลาง
การจัดสวนถาดแห้ง การประดิษฐ์ ออมสินน้ำเต้าช้างกุยบุรี ใช้โปรแกรม Microsoft office ขั้นกิจกรรมเรียนรู้ 1.แบ่งกลุ่ม (รับข้อกำหนดในการทำงาน )พร้อมอธิบาย 2.ปฏิบัติงานตามหัวข้อที่กำหนดให้ ลงในแบบบันทึก 3.นำเสนอผลงาน /อภิปราย ซักถาม โครงการการจัดการศึกษาทางไกลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Distance Learning System)

4 ตัวอย่างการใช้ในโรงเรียนบ้านดอนกลาง
การจัดสวนถาดแห้ง การประดิษฐ์ ออมสินน้ำเต้าช้างกุยบุรี ใช้โปรแกรม Microsoft office จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1.นำข้อสรุปในแบบบันทึกที่ผ่านการอภิปรายตรวจสอบความถูกต้อง 2.ปฏิบัติงานตามหัวข้อที่กำหนดด้วยโปรแกรม Power point การใช้โปรแกรม การเพิ่มสไลด์ การใช้เครื่องมือ การเชื่อมโยงสไลด์ การบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ โครงการการจัดการศึกษาทางไกลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Distance Learning System)

5 ตัวอย่างการใช้ในโรงเรียนบ้านดอนกลาง
การจัดสวนถาดแห้ง การประดิษฐ์ ออมสินน้ำเต้าช้างกุยบุรี ใช้โปรแกรม Microsoft office/e-book ขั้นสรุป 1.นำเสนอผลงาน /อภิปราย ซักถาม 2.พัฒนาปรับปรุง “บันทึกข้อมูลสู่การนำไปใช้” ใช้โปรแกรม Microsoft office/e-book ขั้นนำไปใช้ 1.นำผลงาน “Slide สวนถาดชื้นและน้ำเต้าช้าง” สู่งานประดิษฐ์ โครงการการจัดการศึกษาทางไกลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Distance Learning System)

6

7 การใช้ห้องเรียน (อุปกรณ์และโปรแกรม ) อย่างมีประสิทธิภาพ)
การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ห้อง e-classroom ใช้สื่อจากแหล่งเรียนรู้อื่นมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ Bandonklangkuiburi.com โครงการการจัดการศึกษาทางไกลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Distance Learning System)

8 สวัสดี ...ขอขอบคุณคุณครูทุกท่าน.. ...แทนเด็กทุกคน...
....หลายโรงเรียนรอความสำเร็จของท่านอยู่...... สวัสดี โครงการการจัดการศึกษาทางไกลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Distance Learning System)


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการใช้ในโรงเรียนบ้านดอนกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google