งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เสนอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๗ (นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ) ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เสนอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๗ (นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ) ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เสนอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๗ (นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ) ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง งาน/โครงการการปฏิบัติงบประมาณ (บาท) แผนผลร้อยละที่ได้รับใช้แล้วร้อยละ คัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม (ราย)๑๐ ๗๓,๐๐๐ จัดตั้งศูนย์เกษตรกรพอเพียงด้านประมง (ศูนย์) สนับสนุนปัจจัยการผลิตและติดตามผล (ราย)๑๐ ติดตามผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

3 ความปลอดภัยด้านอาหารประมง งาน/โครงการ การปฏิบัติงบประมาณ (บาท) แผนผลร้อยละที่ได้รับใช้แล้วร้อยละ ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำ(ฟาร์ม) ๒๒๕๙๖,๖๐๐ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

4 การช่วยเหลือเกษตรกร ด้านภัยพิบัติ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

5 การช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยพิบัติ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอฟากท่า จำนวน ๕๘ ราย พื้นที่ ๒๖.๗๕ ไร่ มูลค่าการช่วยเหลือ ๙๑,๑๑๐.๕๐ บาท อุทกภัยมินดอนเลย์ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓


ดาวน์โหลด ppt แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เสนอ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๗ (นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ) ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google