งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาองค์ประกอบการ ตัดสินใจของผู้ปกครองในการ ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์ พณิชยการ นางสาวธัญศญา ธรรมิสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาองค์ประกอบการ ตัดสินใจของผู้ปกครองในการ ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์ พณิชยการ นางสาวธัญศญา ธรรมิสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาองค์ประกอบการ ตัดสินใจของผู้ปกครองในการ ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์ พณิชยการ นางสาวธัญศญา ธรรมิสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์ พณิชยการ

2 ความสำคัญและความเป็นมาของ ปัญหา การศึกษา คือ รากฐานสำคัญในการพัฒนาคน ให้มีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการในการดำรงชีวิตที่ดีปรับตัวได้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและ สังคม ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งการจัด การศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องจัดให้บุคคลได้ สิทธิและโอกาสทางการศึกษาได้อย่างเสมอภาคกัน ของขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่ายใด ๆ รัฐได้สนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา ซึ่งรัฐจะช่วยเหลือสนับสนุนด้าน การเงิน มีการยกเว้นภาษี สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่ เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาเอกชน

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการเปิด สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มี 3 สาขา คือ สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย และสาขา งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงมี 5 สาขา คือสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา การตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการโลจิสติส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้วิจัยคาดหวังว่า รัฐได้สนับสนุนทางด้าน การเงิน ด้านวิชาการ จะทำให้ผู้ปกครองได้ย้ายบุตร หลานจากโรงเรียนรัฐบาลเข้าสู่วิทยาลัยเอกชน เนื่องจากไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเหมือนเมื่อก่อน จาก ประเด็นดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาในเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ โดยการตัดสินใจ ของผู้ปกครองที่เป็นผู้ปกครองของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ตัดสินใจของผู้ปกครองใน การส่งบุตรหลาน เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์ พณิชยการ 2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบเกี่ยวกับการ ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง บุตรหลานเข้า ศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์ พณิชยการ การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง คือ เพศหญิง ( ร้อยละ 53.7) อายุ 41-50 ปี ( ร้อยละ 43.6) ปริญญาตรี ( ร้อยละ 80.1) รายได้ต่อเดือน คือ 10,001-15,000 บาท ( ร้อยละ 39.6) รับจ้าง ทั่วไป ( ร้อยละ 42.3) สมรส ( ร้อยละ 75.5) เป็นบิดามารดา ( ร้อยละ 91.1) และภูมิลำเนาของ นักศึกษาในความปกครอง คือ สมุทรปราการ ( ร้อย ละ 62.3)

5 ตอนที่ 2 องค์ประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ มีดังต่อไปนี้

6 ตอนที่ 2 องค์ประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ มีดังต่อไปนี้ ( ต่อ )

7

8

9 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการตัดสินใจ ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

10


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาองค์ประกอบการ ตัดสินใจของผู้ปกครองในการ ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์ พณิชยการ นางสาวธัญศญา ธรรมิสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google