งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาล ผู้สูงอายุ 1 กฎหมาย ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ วิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย จ. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาล ผู้สูงอายุ 1 กฎหมาย ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ วิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย จ. ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาล ผู้สูงอายุ 1 กฎหมาย ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ วิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย จ. ขอนแก่น

2 มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาล ผู้สูงอายุ ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ วิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย จ. ขอนแก่น 2 กฎหมายและแผนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ◆ รัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2550 ◆ ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย พ. ศ. 2542 ◆ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2545-2564) ◆ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัด ไว้โดยให้ความ สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุ เป็นกรณีพิเศษ พ. ศ. 2548

3 มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาล ผู้สูงอายุ ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ วิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย จ. ขอนแก่น 3

4 มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาล ผู้สูงอายุ ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ วิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย จ. ขอนแก่น 4

5 มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาล ผู้สูงอายุ ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ วิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย จ. ขอนแก่น 5

6 มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาล ผู้สูงอายุ ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ วิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย จ. ขอนแก่น 6 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2545 – 2564) ยุทธศาสตร์ของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติมี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของ ประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ 3. ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคม สำหรับผู้สูงอายุ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการ พัฒนาด้านผู้สูงอายุระดับชาติและการพัฒนา บุคลากรด้านผู้สูงอายุ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการประมวลพัฒนาองค์ ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมิลผล การดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ

7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการทางการแพทย์ และการ สาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ พ. ศ. 2548 ข้อ 1 ให้หน่วยบริการในระดับ โรงพยาบาลของรัฐให้บริการทางการ แพทย์ และการสาธารณสุขแก่ ผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้ (1) จัดให้มีช่องทางเฉพาะสำหรับ ผู้สูงอายุ แยกจากผู้รับบริการทั่วไป ใน แผนกผู้ป่วยนอก (2) กำหนดขั้นตอน และระยะเวลาใน การให้บริการแก่ผู้สูงอายุ โดยปิด ประกาศไว้ให้ชัดเจน และให้มีการ ประชาสัมพันธ์ในระหว่างให้บริการด้วย 27 เมษายน 2548

8 8 ระบบบริการสุขภาพและสังคม สำหรับผู้สูงอายุ ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ วิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย จ. ขอนแก่น

9 มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาล ผู้สูงอายุ ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ วิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย จ. ขอนแก่น 9 จัดตั้งและพัฒนาบริการทางสุขภาพและทางสังคมใน ชุมชนที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุมากที่สุด โดยเน้นบริการ ถึงบ้าน และมีการสอดประสานกันระหว่างบริการทาง สุขภาพและทางสังคม โดยควรครอบคลุมบริการ ดังต่อไปนี้ 1 ศูนย์เอนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ (multipurpose senior center) 2 ศูนย์ดูแลกลางวัน (day care center) 3 บริการเยี่ยมบ้าน (home visit) 4 บริการดูแลที่บ้าน (home care) 5 บริการสุขภาพที่บ้าน (home health care) 6 บริการชุมชนเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ ห่างไกล 7 ส่งเสริมการจัดตั้งระบบเฝ้าระวัง เกื้อกูล และดูแล ผู้สูงอายุโดยชุมชน 8 สนับสนุนระบบอาสาสมัคร 9 สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับผู้ดูแล ผู้สูงอายุและอาสาสมัครผู้ดูแล

10 มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาล ผู้สูงอายุ 10 1. สุขภาพอนามัย 2. การเรียนรู้เพิ่มเติม 3. การมีที่อยู่อาศัยตามอัตตภาพ 4. การมีงานทำ และมีรายได้ 5. ความมั่นคงในชีวิต และ ทรัพย์สิน 6. นันทนาการ ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ วิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย จ. ขอนแก่น

11 การพยาบาลผู้สูงอายุ 1. ด้านร่างกาย 1.1 อาหาร 1.2 จัดกิจกรรมออกกำลังกาย 1.3 จัดให้ผู้สูงอายุอยู่ในท่านั่งหรือนอนหัวสูง 1.4 ผิวหนังการขับถ่าย ไม่ปล่อยให้อับชื้น 1.6 การอยู่ในท่าเดียวนาน ๆ จะเกิดแผลกดทับ ติวเข้มมโนทัศน์และ ทฤษฎีการสูงอายุ ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ วิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย จ. ขอนแก่น

12 การพยาบาลผู้สูงอายุ 2. ด้านจิตใจ 2.1 ให้ความดูแลเอาใจใส่ไม่แสดงอาการ รำคาญ หรือรังเกียจ 2.2 การให้เกียรติและเคารพนบนอบต่อ ผู้สูงอายุ 2.3 ให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเยี่ยมเยียนเพื่อน ฝูงหรือญาติพี่น้องในวัยเดียวกัน ติวเข้มมโนทัศน์และ ทฤษฎีการสูงอายุ ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ วิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย จ. ขอนแก่น

13 13 ขอให้โชคดี ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ วิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย จ. ขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาล ผู้สูงอายุ 1 กฎหมาย ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ วิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย จ. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google