งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุ
กฎหมาย ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น 1

2 มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุ
กฎหมายและแผนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ◆ รัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ◆ ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2542 ◆ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ ) ◆ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความ สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2548 ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น 2

3 มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุ
ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น 3

4 มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุ
ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น 4

5 มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุ
ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น 5

6 มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุ
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ – 2564) ยุทธศาสตร์ของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติมี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.       ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 2.       ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ 3.       ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ 4.   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาด้านผู้สูงอายุระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 5.       ยุทธศาสตร์ด้านการประมวลพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมิลผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น 6

7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2548 ข้อ 1 ให้หน่วยบริการในระดับโรงพยาบาลของรัฐให้บริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้ (1) จัดให้มีช่องทางเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ แยกจากผู้รับบริการทั่วไป ในแผนกผู้ป่วยนอก (2) กำหนดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ โดยปิดประกาศไว้ให้ชัดเจน และให้มีการประชาสัมพันธ์ในระหว่างให้บริการด้วย 27 เมษายน 2548

8 ระบบบริการสุขภาพและสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น 8

9 มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุ
จัดตั้งและพัฒนาบริการทางสุขภาพและทางสังคมในชุมชนที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุมากที่สุด โดยเน้นบริการถึงบ้าน และมีการสอดประสานกันระหว่างบริการทางสุขภาพและทางสังคม โดยควรครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้ 1 ศูนย์เอนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ (multipurpose senior center) 2 ศูนย์ดูแลกลางวัน (day care center) 3 บริการเยี่ยมบ้าน (home visit) 4 บริการดูแลที่บ้าน (home care) 5 บริการสุขภาพที่บ้าน (home health care) 6 บริการชุมชนเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล 7 ส่งเสริมการจัดตั้งระบบเฝ้าระวัง เกื้อกูล และดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน 8 สนับสนุนระบบอาสาสมัคร 9 สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุและอาสาสมัครผู้ดูแล ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น 9

10 มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุ
สุขภาพอนามัย การเรียนรู้เพิ่มเติม การมีที่อยู่อาศัยตามอัตตภาพ การมีงานทำ และมีรายได้ ความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สิน นันทนาการ ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น 10

11 การพยาบาลผู้สูงอายุ 1. ด้านร่างกาย 1.1 อาหาร 1.2 จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
ติวเข้มมโนทัศน์และทฤษฎีการสูงอายุ การพยาบาลผู้สูงอายุ 1. ด้านร่างกาย 1.1 อาหาร 1.2 จัดกิจกรรมออกกำลังกาย 1.3 จัดให้ผู้สูงอายุอยู่ในท่านั่งหรือนอนหัวสูง 1.4 ผิวหนังการขับถ่าย ไม่ปล่อยให้อับชื้น 1.6 การอยู่ในท่าเดียวนาน ๆ จะเกิดแผลกดทับ ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น

12 การพยาบาลผู้สูงอายุ 2. ด้านจิตใจ
ติวเข้มมโนทัศน์และทฤษฎีการสูงอายุ การพยาบาลผู้สูงอายุ 2. ด้านจิตใจ 2.1 ให้ความดูแลเอาใจใส่ไม่แสดงอาการรำคาญ หรือรังเกียจ 2.2 การให้เกียรติและเคารพนบนอบต่อผู้สูงอายุ 2.3 ให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องในวัยเดียวกัน ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น

13 ขอให้โชคดี ภาณุ อดกลั้น 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 – น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น 13


ดาวน์โหลด ppt มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google