งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงาน CQI งาน กายภาพบำบัด ชื่อเรื่อง การประหยัด ทรัพยากรภายใน รพ. / การ ลดปริมาณขยะ ชื่อหน่วยงาน งานกายภาพบำบัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงาน CQI งาน กายภาพบำบัด ชื่อเรื่อง การประหยัด ทรัพยากรภายใน รพ. / การ ลดปริมาณขยะ ชื่อหน่วยงาน งานกายภาพบำบัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงาน CQI งาน กายภาพบำบัด ชื่อเรื่อง การประหยัด ทรัพยากรภายใน รพ. / การ ลดปริมาณขยะ ชื่อหน่วยงาน งานกายภาพบำบัด

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา งานกายภาพบำบัดรักษาผู้ป่วย ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อด้วย เครื่อง Ultrasound PT ซึ่งจำเป็นที่ ต้องใช้อุปกรณ์เช็ดทำความสะอาด เจล Ultrasound หลังการรักษาทุก ครั้ง ก่อนดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ งานกายภาพบำบัดได้ใช้กระดาษ ทิชชูในการทำความสะอาด ซึ่งผล ที่ตามมาคือ เกิดขยะเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่าง สิ้นเปลือง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ ใหม่ได้อีกด้วย งานกายภาพบำบัด จึงได้มีการคิดกิจกรรมคุณภาพนี้ ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ หน่วยงานและโรงพยาบาล

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดการใช้กระดาษทิชชู / ลด การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง 2. เพื่อเป็นการใช้วัสดุอื่นทดแทน และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

4 ขั้นตอนการแก้ปัญหา 1. คัดเลือกปัญหาและกำหนดแนว ทางการแก้ไขปัญหา 2. กำหนดระยะเวลาและทดลองปฏิบัติ ตามแนวทางโดยการใช้ผ้าเช็ดเจล Ultrasound แทนการใช้กระดาษทิชชู ดังนี้ 2.1 นำผ้าเช็ดมือที่ยังไม่ได้ใช้มา ประมาณ 5-10 ผืน / วัน พับให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน 2.2 ใช้ผ้าเช็ดเจลทุกครั้งที่ head sound และผิวหนังผู้ป่วย 2.3 ใช้เสร็จแล้ว ซัก ตากให้แห้ง แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 3. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

5 ตัวชี้วัด / เครื่องชี้วัด 1. ร้อยละปริมาณขยะที่เกิดจาก การใช้ผ้าเช็ดเจล 2. ร้อยละความพึงพอใจของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

6 เป้าหมาย 1. ปริมาณขยะที่เกิดจากการใช้ ผ้าเช็ดเจลลดลง มากกว่าร้อย ละ 60 2. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน มากกว่าร้อยละ 80

7 ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2554

8 ผลการปฏิบัติงาน สถานก ารณ์ ปัจจุบัน ณ ว. ด. ป. เป้าห มาย ระดับที่ ปฏิบัติได้ ตัวชี้วัด วัน ที่ 1- 10 วันที่ 11- 20 วันที่ 21- 30 วันที่สรุป รวม 1-30 มิ. ย. 54 1. ร้อยละ ปริมาณขยะที่ เกิดจากการใช้ ผ้าเช็ดเจล 2. ร้อยละความพึง พอใจ ของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน > 60 % 4 ก. ค. 54 20.2 % (101) 21.8 % (10 9) 22.6 % (113 ) 64.6 % (32 3) N/ A 85 % N/ A 4 ก. ค. 54 > 80 % N/A

9 แสดงผลการพัฒนา ร้อยละปริมาณขยะ

10 สรุปผลลัพธ์ของการ ดำเนินงาน ก่อนดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ งาน กายภาพบำบัดได้ใช้กระดาษทิชชูในการ ทำความสะอาดอย่างน้อย 1-3 ชิ้นต่อการ รักษาหนึ่งคน ซึ่งผลที่ตามมาคือ เกิดขยะ เพิ่มมากขึ้น ( ขยะเต็มถังในหน่วยงานทุก วัน ) และยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่าง สิ้นเปลือง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อีกด้วย แต่ภายหลังที่เริ่มดำเนินกิจกรรม คุณภาพในการลดปริมาณขยะนี้ขึ้น งาน กายภาพบำบัดสังเกตเห็นว่าปริมาณขยะ เริ่มลดลง ( จากวันละหนึ่งถังเหลือไม่ถึงครึ่ง ถัง ) เมื่อครบหนึ่งเดือนพบว่าปริมาณขยะ ทิ้งที่เกิดจากการเช็ดเจล Ultrasound ลดลง 64.6 เปอร์เซ็นต์ ( จากตาราง ) จึงเห็น ได้ว่ากิจกรรมคุณภาพนี้สามารถสร้าง ประโยชน์ได้จริง ทางหน่วยงานจึงวางแผน ที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป

11 ปัญหา - อุปสรรค - ปริมาณผ้าไม่เพียงพอในแต่ละวัน - ขาดเจ้าหน้าที่ในการเก็บซักผ้าที่ เช็ดเจลแล้ว

12 แนวทางที่จะพัฒนาใน โอกาสต่อไป - เพิ่มปริมาณผ้าเช็ดเจลให้เพียงพอใน แต่ละวัน ( อย่างน้อยหนึ่งคน / หนึ่งผืน ) - เพิ่มเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในหน่วยงาน อย่างน้อย 1 คน


ดาวน์โหลด ppt ผลงาน CQI งาน กายภาพบำบัด ชื่อเรื่อง การประหยัด ทรัพยากรภายใน รพ. / การ ลดปริมาณขยะ ชื่อหน่วยงาน งานกายภาพบำบัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google