งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงาน CQI งานกายภาพบำบัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงาน CQI งานกายภาพบำบัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงาน CQI งานกายภาพบำบัด
ชื่อเรื่อง การประหยัดทรัพยากรภายใน รพ. /การลดปริมาณขยะ ชื่อหน่วยงาน งานกายภาพบำบัด

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
งานกายภาพบำบัดรักษาผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Ultrasound PT ซึ่งจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์เช็ดทำความสะอาดเจล Ultrasound หลังการรักษาทุกครั้ง ก่อนดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ งานกายภาพบำบัดได้ใช้กระดาษทิชชูในการทำความสะอาด ซึ่งผลที่ตามมาคือ เกิดขยะเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย งานกายภาพบำบัดจึงได้มีการคิดกิจกรรมคุณภาพนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและโรงพยาบาล

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดการใช้กระดาษทิชชู/ ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง 2. เพื่อเป็นการใช้วัสดุอื่นทดแทนและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

4 ขั้นตอนการแก้ปัญหา 1. คัดเลือกปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
2. กำหนดระยะเวลาและทดลองปฏิบัติตามแนวทางโดยการใช้ผ้าเช็ดเจล Ultrasound แทนการใช้กระดาษทิชชู ดังนี้ 2.1 นำผ้าเช็ดมือที่ยังไม่ได้ใช้มาประมาณ 5-10 ผืน/วัน พับให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน 2.2 ใช้ผ้าเช็ดเจลทุกครั้งที่ head sound และผิวหนังผู้ป่วย 2.3 ใช้เสร็จแล้ว ซัก ตากให้แห้ง แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 3. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

5 ตัวชี้วัด/เครื่องชี้วัด
1. ร้อยละปริมาณขยะที่เกิดจากการใช้ผ้าเช็ดเจล 2. ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

6 เป้าหมาย 1. ปริมาณขยะที่เกิดจากการใช้ผ้าเช็ดเจลลดลง มากกว่าร้อยละ 60
2. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มากกว่าร้อยละ 80

7 ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2554
ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2554

8 ผลการปฏิบัติงาน สถานการณ์ ปัจจุบัน ณ ว.ด.ป. เป้าหมาย
ระดับที่ปฏิบัติได้ ตัวชี้วัด วันที่ 1-10 วันที่ 11-20 วันที่ 21-30 วันที่สรุปรวม 1-30 มิ.ย. 54 1. ร้อยละปริมาณขยะที่เกิดจากการใช้ผ้าเช็ดเจล 20.2% (101) 21.8% (109) 22.6% (113) 64.6% (323) 4 ก.ค. 54 > 60 % 2. ร้อยละความพึงพอใจ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 4 ก.ค. 54 > 80 % N/A N/A N/A 85%

9 แสดงผลการพัฒนา ร้อยละปริมาณขยะ

10 สรุปผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
ก่อนดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ งานกายภาพบำบัดได้ใช้กระดาษทิชชูในการทำความสะอาดอย่างน้อย 1-3 ชิ้นต่อการรักษาหนึ่งคน ซึ่งผลที่ตามมาคือ เกิดขยะเพิ่มมากขึ้น (ขยะเต็มถังในหน่วยงานทุกวัน) และยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย แต่ภายหลังที่เริ่มดำเนินกิจกรรมคุณภาพในการลดปริมาณขยะนี้ขึ้น งานกายภาพบำบัดสังเกตเห็นว่าปริมาณขยะเริ่มลดลง (จากวันละหนึ่งถังเหลือไม่ถึงครึ่งถัง) เมื่อครบหนึ่งเดือนพบว่าปริมาณขยะทิ้งที่เกิดจากการเช็ดเจล Ultrasound ลดลง 64.6 เปอร์เซ็นต์ (จากตาราง) จึงเห็นได้ว่ากิจกรรมคุณภาพนี้สามารถสร้างประโยชน์ได้จริง ทางหน่วยงานจึงวางแผนที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป

11 ปัญหา-อุปสรรค - ปริมาณผ้าไม่เพียงพอในแต่ละวัน
- ขาดเจ้าหน้าที่ในการเก็บซักผ้าที่เช็ดเจลแล้ว

12 แนวทางที่จะพัฒนาในโอกาสต่อไป
- เพิ่มปริมาณผ้าเช็ดเจลให้เพียงพอในแต่ละวัน (อย่างน้อยหนึ่งคน/หนึ่งผืน) - เพิ่มเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในหน่วยงานอย่างน้อย 1 คน


ดาวน์โหลด ppt ผลงาน CQI งานกายภาพบำบัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google