งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิในการทำงานของคนลาว ในประเทศไทย The Rights to Work of Lao in Thailand บุญมี ราชมีไช สาขากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์ 28 พฤศจิกายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิในการทำงานของคนลาว ในประเทศไทย The Rights to Work of Lao in Thailand บุญมี ราชมีไช สาขากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์ 28 พฤศจิกายน 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิในการทำงานของคนลาว ในประเทศไทย The Rights to Work of Lao in Thailand บุญมี ราชมีไช สาขากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์ 28 พฤศจิกายน 2550

2 วิทยานิพนธ์บทนี้ยัง ไม่มี คนเขียน

3 เหตุจูงใจในการเขียนวิทยานิพนเรื่องนี้ เนื่องจากว่าปัจจุบันเกิดมีปัญหาแรงงาน ข้ามชาติจากประเทศลาวเข้ามาทำงานใน ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ในนั้นมีทั้ง แรงงานที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย และแรงงาน ที่ไม่ถูกกฎหมาย และจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้ รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมตาม กฎหมายไทย เนื่องจากว่าปัจจุบันเกิดมีปัญหาแรงงาน ข้ามชาติจากประเทศลาวเข้ามาทำงานใน ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ในนั้นมีทั้ง แรงงานที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย และแรงงาน ที่ไม่ถูกกฎหมาย และจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้ รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมตาม กฎหมายไทย

4 และอีกปัญหาหนึ่งก็เพื่อศึกษาถึงองค์กรของ รัฐตลอดถึงระเบียบกฎหมายต่างๆของไทย ได้ให้ความคุ้มแรงงานลาวได้หรืไม่ และ สอดคล้องกับกฎหมายสากลหรือไม่ เพื่อหา แนวทางร่วมกันระหว่าง 2 รัฐบาลไท-ลาว และประการสุดท้ายแสวงหาแนวทางร่วมกัน ในการจัดการ การแก้ไขปัญหาการคุ้มครอง แรงงานลาวในประเทศไทย

5 เค้าโครงการศึกษา บทนำ 1. ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการการศึกษา 2. วัตถุประสงค์ของการการศึกษา 3. ขอบเขตการศึกษา 4. วิทีการศึกษา

6 5. เค้าโครงของการศึกษา 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ ศึกษา 7. รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

7 1. ความสำคัญของปัญหา ได้แก่ แรงงานมีทักษะ(Skilled Labour) หรือเรียกได้ว่าเป้นกลุ่มคนที่เข้า เมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย และ แรงงานมีทักษะ(Skilled Labour) หรือเรียกได้ว่าเป้นกลุ่มคนที่เข้า เมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย และ แรงงานไร้ผีมือ(Un-Skilled Labour) หรือเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคน ที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แรงงานไร้ผีมือ(Un-Skilled Labour) หรือเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคน ที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

8 1. สถานการณ์ด้านสิทธิใน การทำงานของคนลาว 2. บ่อเกิดของสิทธิในการ ทำงาน 3. สถานของบุคคลลาวตาม กฎหมายไท 2. วัตถุประสงค์ของการ การศึกษา

9 4. การดำเนินการขององค์การ ภาครัฐในการจัดการปัญหาการ ทำงาน และ การคุ้มครองแรงงาน ลาวในประเทศไทย 5. วิเคราะห์การจัดการต่อคนลาว ในการทำงานในประเทศไทย

10 1. มุ่งที่จะศึกษาสถนการณ์ด้านสิทธิ ในการทำงานของคนลาวใน ประเทศไทย 2. มุ่งที่จะศึกษาบ่อเกิดแห่งสิทธิใน การทำงาน 3. 3. ขอบเขตการศึกษา

11 3. ปัญหาและสถานในการทำงานของ คนลาวตามกฎหมายกฎหมายไทย 4. การดำเนินการขององค์การภาครัฐใน การจัดการปัญหาการทำงานในประเทศ ไทย 5. ความร่วมมือระหว่างประเทศในการ จัดการปัญหาสิทธิในการทำงานและการ คุ้มครองแรงงาน

12 วิจัยเอกสาร(Documentary Research) วิจัยเอกสาร(Documentary Research) สำรวจกฎหมายระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสิทธิ สำรวจกฎหมายระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสิทธิ สำรวจกฎหมายไทย สำรวจกฎหมายไทย 4. วิทีการศึกษา

13 สำรวจกฎหมายลาวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ขั้นพื้นฐานในการทำงาน สำรวจกฎหมายลาวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ขั้นพื้นฐานในการทำงาน การสำรวจความเป็นไปได้และสภาพ ปัญหาที่จะนำมาวิเคราะห์ การสำรวจความเป็นไปได้และสภาพ ปัญหาที่จะนำมาวิเคราะห์ วิจัยเซิงประสบการณ์ (Experimental Research) โดยการสอบถาม และหรือ สัมภาษณ์ วิจัยเซิงประสบการณ์ (Experimental Research) โดยการสอบถาม และหรือ สัมภาษณ์ บุคคลผู้ซึงมีความรู้ความสามารถ มี หน้าที่คูแลรับผิดชอบหรือมีความ เกี่ยวข้องในเรื่องของสิทธิในการ ทำงานของคนลาวในประเทศไทย บุคคลผู้ซึงมีความรู้ความสามารถ มี หน้าที่คูแลรับผิดชอบหรือมีความ เกี่ยวข้องในเรื่องของสิทธิในการ ทำงานของคนลาวในประเทศไทย

14 ประกอบมี 2 ภาคใหญ่ๆ ด้วยกัน กล่าวคือ 5. เค้าโครงของการศึกษา

15 ภาคแรก จะเป็นการการ สำรวจสถานการณ์ในสิทธิใน การทำงานของคนลาวใน ประเทศไทย ภาคแรก จะเป็นการการ สำรวจสถานการณ์ในสิทธิใน การทำงานของคนลาวใน ประเทศไทย ภาคทาสอง จะเป็นการศึกษา การจัดการปัญหาการทำงาน ของคนลาวในประเทศไทย ภาคทาสอง จะเป็นการศึกษา การจัดการปัญหาการทำงาน ของคนลาวในประเทศไทย

16 ภาคแรก ประกอบมี 3 บท บทที่ 1 สถานการณ์ด้านสิทธิในการ ทำงานของคนลาวในประเทศไทย บทที่ 2 บ่อเกิดของสิทธิในการทำงาน บทที่ 3 ปัญหาสถานทางกฎหมายใน การทำงานของคนลาวตามกฎหมาย กฎหมายไทย

17 บทที 4 การดำเนินการของ องค์การภาครัฐในการจัดการ ปัญหาการทำงานในประเทศไทย บทที่ 5 บทวิเคราะห์การจัดการต่อ คนลาวในการทำงานในประเทศ ไทย บทที่ 6 บทสรุปและ ข้อเสนอแนะ ซึ่งรายละเอียดในแต่ละบทมี ดังต่อไปนี้ ภาค 2 ประกอบมี 3 บท

18 1. สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับคนลาวใน ประเทศไทย 2. สถานการณ์ด้านสิทธิในการทำงาน ของคนลาวในประเทศไทย 3. อาชีพที่สงวนไว้ให้สำหรับคนสัญชาติ ของไทย 4. กฎหมายไทยที่กำหนดเงื่อนไขในการ ทำงานของคนต่างด้าวในประเทศ ไทย บทที่ 1 ประกอบมี

19 1. บ่อเกิดของสิทธิในการทำงาน ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 2. บ่อเกิดของสิทธิในการทำงาน ภายใต้กฎหมายภายใน 2.1. บ่อเกิดของสิทธิในการทำงาน ภายใต้กฎหมายไทย 2.1. บ่อเกิดของสิทธิในการทำงาน ภายใต้กฎหมายไทย 2.2. บ่อเกิดของสิทธิในการทำงาน ภายใต้กฎหมายลาว 2.2. บ่อเกิดของสิทธิในการทำงาน ภายใต้กฎหมายลาว บทที่ 2 ประกอบมี

20 1. คนลาวเข้าเมืองโดยชอบด้วย กฎหมาย 2. คนลาวเข้าเมืองโดยมิชอบด้วย กฎหมาย 3. คนลาวที่เกิดในประเทศไทยแต่ ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย บทที่ 3 ประกอบมี

21 1. การดำเนินการขององค์การภาครัฐในการ จัดการปัญหาการทำงานคนลาวใน ประเทศไทย 2. การดำเนินการขององค์การของรัฐบาลลาวใน การจัดการปัญหาการทำงานในประเทศ ลาว 3. การดำเนินการขององค์การภาคเอกชนในการ จัดการปัญหาการทำงานในประเทศไทย 4. ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการ ปัญหาสิทธิในการทำงาน บทที่ 4 ประกอบมี

22 บทที่ 5 ประกอบมี 1. คนลาวเข้าเมืองโดยชอบด้วย กฎหมาย 2. คนลาวเข้าเมืองโดยมิชอบด้วย กฎหมาย 3. การออกเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 4. ความร่วมมือในการคุ้มครองแรงงาน ลาวในประเทศไทย

23 1.สรุป 2. ข้อเสนอแนะ บทสรุป และข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt สิทธิในการทำงานของคนลาว ในประเทศไทย The Rights to Work of Lao in Thailand บุญมี ราชมีไช สาขากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์ 28 พฤศจิกายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google