งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนแบบโครงงาน ขจิต ฝอยทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนแบบโครงงาน ขจิต ฝอยทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนแบบโครงงาน ขจิต ฝอยทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

2 การเรียนการสอนแบบโครงงานคืออะไร
เป็นวิธีการสอนที่เน้นไปที่การแก้ปัญหาหรือการทำผลผลิต โดยที่ผู้เรียนต้องทำงานร่วมกันเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาหรือ ช่วยกันทำผลงานออกมา ทั้งนี้เพื่อเพื่อให้ผู้เรียนได้นำเอา เนื้อหาและทักษะต่าง ๆ ที่เรียนมา มาใช้ได้ในสถานการณ์ จริง

3 บทบาทของครูและนักศึกษาในการทำโครงงาน
ผู้เรียน ครู 1.เลือกหัวข้อหรืประเด็นของโครงงาน 1.ครูพิจารณาให้ความเห็นชอบใน หัวข้อหรือประเด็นปัญหาของ โครงงาน

4 บทบาทของครูและนักศึกษาในการทำโครงงาน
ผู้เรียน ครู 2. เลือกผลผลิตของ โครงงาน 2. ครูพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลผลิตของโครงงาน

5 บทบาทของครูและนักศึกษาในการทำโครงงาน
ผู้เรียน ครู 3. ผู้เรียนกำหนดกรอบหรือแผนการทำโครงงานว่ามีงานอะไรบ้างที่ต้องทำเพื่อให้ผลผลิตของโครงงานเสร็จได้อย่างสมบูรณ์ 3. ครูพิจารณาให้ความเห็นชอบและเพิ่มเติมความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบหรือแผนการทำโครงงาน

6 บทบาทของครูและนักศึกษาในการทำโครงงาน
ผู้เรียน ครู 4. ผู้เรียนฝึกฝนและเรียนรู้เกี่ยวกับการค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูล 4. ครูเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิธีการค้นข้อมูล การเก็บข้อมูล

7 บทบาทของครูและนักศึกษาในการทำโครงงาน
ผู้เรียน ครู 5.ผู้เรียนลงมือเก็บข้อมูล 5.สังเกตการทำงานของผู้เรียน ให้ความช่วยเหลือผู้เรียน

8 บทบาทของครูและนักศึกษาในการทำโครงงาน
ผู้เรียน ครู 6.ผู้เรียนฝึกการแยก ประเภทข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลและ แหล่งข้อมูล 6.ครูเตรียมสอนการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล มีการวางแผนการสอนที่ชัดเจนโดยดูจากงานของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม

9 บทบาทของครูและนักศึกษาในการทำโครงงาน
ผู้เรียน ครู 7.ผู้เรียนแต่ละกลุ่มประมวลและ วิเคราะห์ข้อมูลของตน 7.ครูสังเกตการณ์ทำงานและให้ คำปรึกษา

10 บทบาทของครูและนักศึกษาในการทำโครงงาน
ผู้เรียน ครู 8.ผู้เรียนฝึกกิจกรรมต่างๆเช่น การเขียนรายงาน การนำเสนอผลงานการแก้ไขงานเขียนซึ่งขึ้นอยู่กับงานที่เป็นผลผลิตของตน 8.ครูเตรียมการสอนกิจกรรมต่างๆเช่น การเขียนรายงาน การนำเสนอผลงาน การแก้ไขงานเขียนซึ่งขึ้นอยู่กับงานที่เป็นผลผลิตของผู้เรียน

11 บทบาทของครูและนักศึกษาในการทำโครงงาน
ผู้เรียน ครู 9.ผู้เรียนนำเสนอผลงาน ของกลุ่มตน 9.ครูสังเกตการณ์ทำงาน ตรวจสอบผลงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ คะแนน

12 บทบาทของครูและนักศึกษาในการทำโครงงาน
ผู้เรียน ครู 10.ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็น เกี่ยวกับผลผลิตของกลุ่มตน กระบวนการทำงาน ปัญหา และ ข้อเสนอแนะและ แนวทางในการแก้ไข 10.ครูให้ข้อมูลย้อนกลับ เกี่ยวกับเนื้อหาของ โครงงาน กระบวนการ ทำโครงงาน ผลผลิต ของโครงงาน

13 ประเภทโครงงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพื้นฐานในการกำหนดโครงงานและปฏิบัติ 2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนกำหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยใช้ทักษะความรู้ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบัติ

14 สามารถแบ่งได้ ตามวัตถุประสงค์
1.โครงงานที่เป็นการสำรวจรวบรวมข้อมูล 2.โครงงานที่เป็นการค้นคว้าทดลอง 3.โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎีหลักการหรือแนวคิด ใหม่ๆ 4. โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์ คิดค้น

15 โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูล
โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานที่มี วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล เรื่องใด เรื่องหนึ่ง แล้วนำข้อมูลนั้นมาจำแนกเป็น หมวดหมู่ ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก เป็นต้น

16 โครงงานที่เป็นการค้นคว้า ทดลอง
เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาเรื่อง ใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยออกแบบในรูปผลการ ทดลอง เพื่อศึกษาตัวแปรหนึ่ง จะมีผลต่อตัวแปร ที่ต้องการศึกษาอย่างไร ด้วยการควบคุมตัวแปร

17 โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ๆ
เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอความรู้ หรือหลักการใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยัง ไม่มีใครเคยคิดหรือขัดแย้ง หรือขยายจาก ของเดิมที่มีอยู่ ซึ่งต้องผ่านการพิสูจน์อย่างมี หลักการก่อน

18 โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์ คิดค้น
เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ คือ การนำความรู้ ทฤษฎี หลักการ มาประยุกต์ใช้ โดยประดิษฐ์เป็น เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่างๆ หรือ อาจเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุง ของเดิมให้ดีขึ้นก็ได้

19 การเลือกหัวเรื่องในการทำโครงงาน

20 การเลือกหัวเรื่องในการทำโครงงาน(2)
-เป็นปัญหาที่นักศึกษาต้องการอยากทำ -เป็นเรื่องที่ครูพิจารณาว่าสามารถทำได้ -เป็นปัญหาของเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียน -เป็นปัญหาของชุมชน

21 รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน
1.ชื่อโครงงาน 2.ชื่อผู้ทำโครงงาน 3.ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 4.ระยะเวลาดำเนินการ 5.หลักการและเหตุผล 6.จุดหมาย/วัตถุประสงค์ 7.สมมติฐานของการศึกษา โครงงาน 8.ขั้นตอนการดำเนินงาน 9.ปฏิบัติโครงงาน 10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 11.บรรณานุกรม

22 ผลผลิตของโครงงาน(ต่อ)

23 ผลผลิตของโครงงาน(ต่อ)
หนังสือเล่มเล็ก หรือการ์ตูน power point โปสเตอร์ วิดีโอ หนังสือพิมพ์ webpage สิ่งประดิษฐ์ การแสดง Model แผ่นพับ การบันทึกเสียง ภาพยนตร์

24 การประเมินโครงงาน การตรงต่อเวลา เนื้อหา ภาษา การนำเสนอ
ชิ้นงานหรือการจัดนิทรรศการ การทำงานเป็นทีม

25 การประเมินโครงงาน(ต่อ)
กลุ่ม การตรงต่อเวลา ในการนำเสนอ เนื้อหา ภาษา การนำเสนอ ชิ้นงานหรือการจัดนิทรรศการ ความคิดสร้างสรรค์ รวม 10 20 30 100 1

26 แหล่งข้อมูลในการเรียนการสอนแบบโครงงาน
google “โครงงาน” etc

27 การประกวดโครงงาน กศน สพฐ มูลนิธิ หน่วยงานเอกชน ฯลฯ

28 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt การสอนแบบโครงงาน ขจิต ฝอยทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google