งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนแบบ โครงงาน ขจิต ฝอยทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนแบบ โครงงาน ขจิต ฝอยทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนแบบ โครงงาน ขจิต ฝอยทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน

2 การเรียนการสอนแบบ โครงงานคืออะไร เป็นวิธีการสอนที่เน้นไปที่การแก้ปัญหา หรือการทำผลผลิต โดยที่ผู้เรียนต้องทำงานร่วมกันเพื่อ ช่วยกันแก้ปัญหาหรือ ช่วยกันทำผลงานออกมา ทั้งนี้เพื่อ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเอา เนื้อหาและทักษะต่าง ๆ ที่เรียนมา มา ใช้ได้ในสถานการณ์ จริง

3 บทบาทของครูและนักศึกษาในการ ทำโครงงาน ผู้เรียนครู 1.เลือกหัวข้อหรืประเด็น ของโครงงาน 1.ครูพิจารณาให้ความ เห็นชอบใน หัวข้อ หรือประเด็นปัญหาของ โครงงาน

4 บทบาทของครูและนักศึกษาในการ ทำโครงงาน ผู้เรียนครู 2. เลือกผลผลิตของ โครงงาน 2. ครูพิจารณาให้ความ เห็นชอบเกี่ยวกับ ผลผลิตของโครงงาน

5 บทบาทของครูและนักศึกษาในการ ทำโครงงาน ผู้เรียนครู 3. ผู้เรียนกำหนดกรอบหรือ แผนการทำโครงงานว่ามี งานอะไรบ้างที่ต้องทำ เพื่อให้ผลผลิตของ โครงงานเสร็จได้อย่าง สมบูรณ์ 3. ครูพิจารณาให้ความ เห็นชอบและเพิ่มเติมความ คิดเห็นเกี่ยวกับกรอบหรือ แผนการทำโครงงาน

6 บทบาทของครูและนักศึกษาในการ ทำโครงงาน ผู้เรียนครู 4. ผู้เรียนฝึกฝนและเรียนรู้ เกี่ยวกับการค้นข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ต การสัมภาษณ์ การ เก็บข้อมูล 4. ครูเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับ การเรียนการสอน วิธีการค้น ข้อมูล การเก็บข้อมูล

7 บทบาทของครูและนักศึกษาในการ ทำโครงงาน ผู้เรียนครู 5.ผู้เรียนลงมือเก็บข้อมูล5.สังเกตการทำงานของ ผู้เรียน ให้ความช่วยเหลือ ผู้เรียน

8 บทบาทของครูและนักศึกษาในการ ทำโครงงาน ผู้เรียนครู 6.ผู้เรียนฝึกการแยก ประเภทข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลและ แหล่งข้อมูล 6. ครูเตรียมสอนการประมวล และวิเคราะห์ข้อมูล มีการ วางแผนการสอนที่ชัดเจน โดยดูจากงานของผู้เรียน แต่ละกลุ่ม

9 บทบาทของครูและนักศึกษาในการ ทำโครงงาน ผู้เรียนครู 7.ผู้เรียนแต่ละกลุ่มประมวลและ วิเคราะห์ข้อมูลของตน 7.ครูสังเกตการณ์ทำงานและให้ คำปรึกษา

10 บทบาทของครูและนักศึกษาในการ ทำโครงงาน ผู้เรียนครู 8.ผู้เรียนฝึกกิจกรรมต่างๆ เช่น การเขียนรายงาน การ นำเสนอผลงานการแก้ไข งานเขียนซึ่งขึ้นอยู่กับงานที่ เป็นผลผลิตของตน 8.ครูเตรียมการสอน กิจกรรมต่างๆเช่น การเขียน รายงาน การนำเสนอ ผลงาน การแก้ไขงานเขียน ซึ่งขึ้นอยู่กับงานที่เป็น ผลผลิตของผู้เรียน

11 บทบาทของครูและนักศึกษาในการ ทำโครงงาน ผู้เรียนครู 9.ผู้เรียนนำเสนอผลงาน ของกลุ่มตน 9.ครูสังเกตการณ์ทำงาน ตรวจสอบผลงาน ให้ คำปรึกษาแนะนำ ให้ คะแนน

12 บทบาทของครูและนักศึกษาในการ ทำโครงงาน ผู้เรียนครู 10.ผู้เรียนสะท้อนความคิดเห็น เกี่ยวกับผลผลิตของกลุ่ม ตน กระบวนการทำงาน ปัญหา และ ข้อเสนอแนะและ แนวทางในการแก้ไข 10.ครูให้ข้อมูลย้อนกลับ เกี่ยวกับเนื้อหาของ โครงงาน กระบวนการ ทำโครงงาน ผลผลิต ของโครงงาน

13 ประเภทโครงงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการใช้ บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็น พื้นฐานในการกำหนดโครงงานและปฏิบัติ 2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ ผู้เรียนกำหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยใช้ทักษะความรู้ จากกลุ่มสาระ การเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการเป็นโครงงานและ ปฏิบัติ

14 สามารถแบ่งได้ ตามวัตถุประสงค์ 1. โครงงานที่เป็นการสำรวจรวบรวมข้อมูล 2. โครงงานที่เป็นการค้นคว้าทดลอง 3. โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎีหลักการ หรือแนวคิด ใหม่ๆ 4. โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์ คิดค้น

15 โครงงานที่เป็นการสำรวจ รวบรวม ข้อมูล โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานที่มี วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล เรื่องใด เรื่องหนึ่ง แล้วนำข้อมูลนั้นมาจำแนกเป็น หมวดหมู่ ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก เป็นต้น

16 โครงงานที่เป็นการค้นคว้า ทดลอง เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาเรื่อง ใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยออกแบบในรูปผลการ ทดลอง เพื่อศึกษาตัวแปรหนึ่ง จะมีผลต่อตัวแปร ที่ต้องการศึกษาอย่างไร ด้วยการควบคุมตัวแปร

17 โครงงานที่เป็นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ๆ เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอความรู้ หรือหลักการใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยัง ไม่มีใครเคยคิดหรือขัดแย้ง หรือขยายจาก ของเดิมที่มีอยู่ ซึ่งต้องผ่านการพิสูจน์อย่างมี หลักการก่อน

18 โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์ คิดค้น เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ คือ การนำความรู้ ทฤษฎี หลักการ มาประยุกต์ใช้ โดยประดิษฐ์เป็น เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่างๆ หรือ อาจเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุง ของเดิมให้ดีขึ้นก็ได้

19 การเลือกหัวเรื่องในการทำโครงงาน

20 การเลือกหัวเรื่องในการทำโครงงาน (2) -เป็นปัญหาที่นักศึกษาต้องการอยากทำ -เป็นเรื่องที่ครูพิจารณาว่าสามารถทำได้ -เป็นปัญหาของเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียน -เป็นปัญหาของชุมชน

21 รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 1.ชื่อโครงงาน 2.ชื่อผู้ทำโครงงาน 3.ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 4.ระยะเวลาดำเนินการ 5.หลักการและเหตุผล 6.จุดหมาย/วัตถุประสงค์ 7.สมมติฐานของการศึกษา โครงงาน 8.ขั้นตอนการดำเนินงาน 9.ปฏิบัติโครงงาน 10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 11.บรรณานุกรม

22 ผลผลิตของโครงงาน ( ต่อ )

23 1. หนังสือเล่มเล็ก หรือการ์ตูน 2. power point 3. โปสเตอร์ 4. วิดีโอ 5. หนังสือพิมพ์ 6. webpage 7. สิ่งประดิษฐ์ 8. การแสดง 9. Model 10. แผ่นพับ 11. การบันทึกเสียง 12. ภาพยนตร์

24 การประเมินโครงงาน 1. การตรงต่อเวลา 2. เนื้อหา 3. ภาษา 4. การนำเสนอ 5. ชิ้นงานหรือการจัดนิทรรศการ 6. การทำงานเป็นทีม

25 การประเมินโครงงาน ( ต่อ ) กลุ่มการตรง ต่อเวลา ในการ นำเสนอ เนื้อหาภาษาการ นำเสนอ ชิ้นงาน หรือการ จัด นิทรรศกา ร ความคิด สร้างสรร ค์ รวม 1020 3010 100 1

26 แหล่งข้อมูลในการเรียนการสอน แบบโครงงาน google “โครงงาน” etc

27 การประกวดโครงงาน กศน สพฐ มูลนิธิ หน่วยงานเอกชน ฯลฯ

28 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt การสอนแบบ โครงงาน ขจิต ฝอยทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขตกำแพงแสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google