งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไม่มี DRA ได้ไหม Aree Thattiyaphong Ph.D. NIH, DMSc.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไม่มี DRA ได้ไหม Aree Thattiyaphong Ph.D. NIH, DMSc."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไม่มี DRA ได้ไหม Aree Thattiyaphong Ph.D. NIH, DMSc. aree.t@dmsc.mail.go.th

2 Specimen ที่ส่งตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยนิยาม 1. ผู้ป่วย เข้าเกณฑ์ สอบสวน ไข้ >38C + ประวัติสัมผัสโรค ในช่วง 21 วัน ก่อนเริ่ม ป่วย : 1.1 อาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากประเทศที่เกิดโรค 1.2 สัมผัส ผป หรือศพของ ผป ที่สงสัยติดเชื้อไวรัส อีโบลา 1.3 สัมผัสโดยตรงกับสัตว์จำพวกค้างคาว หนู ลิง สัตว์ป่าเท้ากีบที่มาจากพื้นที่เกิดโรค 2. ผู้ป่วยสงสัย 1 + มีอาการเลือดออกผิดปกติ / มีอาการรุนแรงที่เกิด หลายระบบอวัยวะและทรุดลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง ผู้เสียชีวิตที่มีอาการดังกล่าวโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ อื่นๆที่ชัดเจน 3. ผู้ป่วยน่าจะ เป็น 1+ ผป สงสัยที่มีประวัติสัมผัส ผป หรือศพ หรืสารคัด หลั่งของ ผป ยืนยัน / น่าจะเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลา หรือ ผป ที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุรายอื่น 4. ผู้ป่วยยืนยัน 1+2/ ผป ยืนยันที่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบการติดเชื้อไวรัสอีโบลา

3 Typical -Fever -Headache -Joint and muscle aches -Weakness -Diarrhea -Vomiting -Stomach pain -Lack of appetite May experiences - A rash - Red eyes -Hiccups -Cough -Sore throat -Chest pain -Difficulty breathing -Difficulty swallowing -Bleeding inside and outside of the body Low WBC, Platelet count, elevated liver enzymes Signs and Symptom อาการคล้าย - Malaria -Typhoid fever -Cholera -Lassa (VHF)

4 การวินิจฉัยแยกโรค ชื่อโรคระยะฟัก ตัว ( วัน ) อาการสำคัญการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ 1. Shigellosis1-3 (12-96 h) ท้องเสีย อาจถ่ายเป็น เลือด ร่วมกับมีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน Stool culture CBC 2. Typhoid6-30 ไข้ ปวดศีรษะ ผื่น อาการทีระบบทางเดิน อาหาร Hemoculture CBC 3. Malaria* Pf 7-14 Pv 12-18 Po 12-18 Pm 18-40 ไข้เฉียบพลัน ปวด ศีรษะ Rapid test Thick & thin film 4. Lassa* fever 7-21 ไข้ เจ็บคอ ไอ คอ หอยอักเสบ ใบหน้า บวม PCR 5. Dengue fever 2-7 ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวด กล้ามเนื้อ มีจุด เลือดออก Rapid test * West Africa endemic area

5 Pathogenesis Ebola virus Mucus membrane Broken Skin injection Monocyte, macrophage, dendritic cell, endothelial cell, fibroblasts, hepatpytes Adrenal corticol cells, epithelial cells Lymphnodes, liver, spleen, apoptosis Lymphocyte decrease Cell necrosis Dysregulation of coaggu factor

6 Routine Laboratory findings CBCClin Chem Leukopenia Lymphopenia Amylases increase Platelet 50,000- 100,000 AST, ALT increase PT, PTT prolong

7 -Ebola detection Real-Time RT-PCR : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย Routine laboratory ทำที่ไหน ทำ อย่างไร

8 รพสต รพช. คลินิค รพ. เอกชน ไม่ควร ตรวจ ส่งต่อผู้ป่วยไปยัง รพ ที่รับ ผป Refer Routine Laboratory for suspected EVD specimens จัดให้มี DRA (Designat ed Receiving Area) รพท. รพศ. ที่รับผป refer ตรวจ routine lab

9 DRA (Designated Receiving Area) ห้องปฏิบัติการระดับ 2 + practice ระดับ 3 1. รับตัวอย่าง 2. เตรียมตัวอย่าง 3. ตรวจตัวอย่าง 4. ทำลายตัวอย่าง 5. เก็บตัวอย่างถ้าจำเป็น ห้องปฏิบัติการ routine laboratory

10 DRA : BSL-2, Practice 3

11 DRA เครื่องมือ / อุปกรณ์ Personal Protective Equipment (PPE) อุปกรณ์ป้องกันส่วน บุคคล BSC class IIgoggle, face shield long sleeve gown glove, N95 mask Shoe cover เครื่องปั่น bucket มีฝาปิด Autoclave ( เครื่อง นึ่งฆ่าเชื้อ ) ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง Automated analyzer CBC, CHEM (closed system) อ่างล้างมือ ห้องเปลียนเสื้อผ้า

12 Routine Laboratory Hematology -CBC -Malaria -Rapid test (malaria) Blood Chemistry -Electrolyte -Bun, Creatinine -LFT -Amylase -Microbiology -Hemoculture Serology/Immunology -Rapid test (Dengue) -Blood bank (No cross- matching) ให้เลือด (PRC) group O Rh negative FFP group AB Nucleic acid detection (Non-ebola detection) - PCR ต้องสกัดด้วยชุดน้ำยาใน พื้นที่เฉพาะ MALARIA, DENGUE ทำรายการทดสอบเท่าที่จำเป็นและน้อยที่สุด ไม่ต้อง heat-inactivation ตัวอย่าง

13 Q.Is it safe to perform malaria investigations on suspected VHF patients in a routine diagnostic laboratory? A.Yes, it is safe to perform malaria investigations and indeed these tests are critical in the management of patients with suspected VHF. Malaria investigations should be carried out urgently when VHFs are suspected. malaria ตรวจ มาลาเรีย ควรทำ ทันที Reference: Public Health England, August 2014

14 การส่ง specimen ตรวจ non-EVD testing ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล ขั้นตอนผู้รับผิด ชอบ 1 แจ้งเจ้าหน้าที่ DRA ล่วงหน้า อย่าง น้อย 30 นาที ผู้ส่ง 2. เก็บตัวอย่าง นำส่ง DRA ( ไม่ส่งทาง ลิฟท์ ราง ท่อสุญญากาศ ) ถึงมือ ผู้รับ 3. เตรียมตัวอย่าง วิเคราะห์ ตัวอย่าง Lab 4. ทดสอบเสร็จ เก็บ หรือ ทำลาย ตัวอย่าง Lab

15 บุคลากรห้องปฏิบัติการ 1. ก่อนปฏิบัติงานบุคลากรห้องปฏิบัติการ คนทำ ความสะอาด ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจ non- EVD, EVD testing ต้องถูกเจาะเลือด 10 ml เก็บ ไว้ 2. บุคลากรมีทักษะ และได้รับการอบรมอย่าง เพียงพอ 3. ใช้บุคลากร 2-3 คน ในการทำงานแต่ละครั้ง 4. ขั้นตอนในการทำงานน้อยที่สุด บันทึกเวลาเข้า - ออก การรับ - ส่งตัวอย่าง 5. ห้าม จนท. ที่ตั้งครรภ์ หรือ จนท ที่มีภูมิคุ้มกัน ต่ำ ทำงานใน DRA 6. ถ้าได้รับอุบัติเหตุ สัมผัส ตัวอย่างต้องสงสัย ต้องพบแพทย์ และถูกเฝ้าระวัง อย่างน้อย 21 วัน ต้องรายงานอาการทุกวัน 7. ผู้รับผิดชอบต้องรายงานอุบัติเหตุตามระบบ

16 DRA 36 ตารางเมตร (25 Aug, 2014) Face shield Goggle Hea d cov er Glove N95 mask Long sleeve gown เร่งด่วน ( ภายใน 1 เดือน ) รพศ ที่รับ ผป 1.BSC II ( จุลชีววิทยา ) ตรวจ rapid test 2. จัด DRA เร่งด่วน 3. รพ กทม ปริมนฑล ส่ง สถาบันบำราศฯ 1-6 เดือน 1. รพศ / รพท ทีถูกกำหนด 2. รพ กรมการ แพทย์ ในกทม 1. จัดหาห้อง 2. จัดหาเครื่องมือ 1-12 เดือนรพศ / รพท ทุกแห่ง พร้อมจัดตั้ง DRA

17 กระทรวงสั่งการ รพศ. 26 แห่ง 1. รพศ เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย14. รพศ. ระยอง 2. รพศ นครพิงค์ เชียงใหม่15. รพศ. สมุทรปร่การ 3. รพศ พุทธชินราช16. รพศ. ขอนแก่น 4. รพศ สวรรค์ประชารักษ์ จ. นครสวรรค์17. รพศ. สกลนคร 5.รพศ. สระบุรี18. รพศ. อุดรธานี 6. รพศ. นครปฐม19. รพศ. มหาราชนครราชสีมา 7. รพศ หัวหิน20. รพศ. สรรพประสิทธิประสงค์ 8. รพศ. เจ้าพระยายมราช จ. สุพรรณบุรี21 รพศ. มหาราชนครศรีธรรมราช 9. รพศ. ราชบุรี22 รพศ. วชิระภูเก็ต 10. รพศ. พระปกเกล้า23 รพศ. สุราษฎร์ธานี 11 รพศ. พุทธโสธร24 รพศ. ตรัง 12.รพศ. ชลบุรี25 รพศ. ยะลา 13. รพศ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์26 รพศ. หาดใหญ่

18 การติดตาม 1. ห้อง แยก (DRA) 1.1 มีแล้ว 1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.3 ไม่มีแผน 2. เครื่องมือ + PPE 2.1 มีแล้ว 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2.3 ไม่มีแผน 3. การอบรม 3.1 ได้รับการอบรม 3.2 ยังไม่ได้รับการอบรม สรุป 1. เปิดบริการได้ 1.1, 2.1, 3.1 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ไม่มีแผน 1.3

19 DRA ผู้ป่วยต้องการการ รักษาที่ได้มาตรฐาน ประเทศต้องการ ควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่ การจายสู่ชุมชนและ สิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติงาน ต้องการความ ปลอดภัย 1. ทำไมต้องมี DRA

20 2. ถ้าไม่วิเคราะห์ตัวอย่างใน DRA นำตัวอย่างไปตรวจ ด้วย fully automated ในพื้นที่งานประจำได้ไหม กรมวิทย์เคยเสนอ ทำได้ ต้องทำด้วยความระมัดระวัง ต้องหยุดงานประจำ ประมาณ 1 ชม. ไม่แนะนำให้ทำในพื้นที่งานประจำ

21 3. ไม่มี Ebola แล้ว DRA จะใช้ประโยชน์อะไร VHF ARENAVIRIDAE Old world arenaviruses -Lassa -Lujo New world arenaviruses -Chapare -Guannrito -Junin -Machupo -Sabia FLAVIVIRIDAEKyasanur forest disease Alkhurma haemorrhagic fever Omsk haemorrhagic fever BUNYAVIRIDAENairoviruses -Crimean Congo hemorrhagic fever FILOVIRIDAE Ebola Marburg Other diseases -MERS-CoV -Avian FLU -SARS Source: www.cdc.gov

22 ไม่มี DRA ได้ไหม

23 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt ไม่มี DRA ได้ไหม Aree Thattiyaphong Ph.D. NIH, DMSc.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google