งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดองค์ประกอบของศิลปะ มี หลักที่ควรคำนึง อยู่ 5 ประการ คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดองค์ประกอบของศิลปะ มี หลักที่ควรคำนึง อยู่ 5 ประการ คือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดองค์ประกอบของศิลปะ มี หลักที่ควรคำนึง อยู่ 5 ประการ คือ

2  หมายถึง น้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบ ไม่ เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งในทางศิลปะยัง รวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะ พอดีของ ส่วนต่าง ๆ ในรูปทรงหนึ่ง  ดุลยภาพในงานศิลปะ มี 2 ลักษณะ คือ

3  ดุลยภาพแบบสมมาตร หรือ ความสมดุลแบบ ซ้ายขวาเหมือนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้าง ของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติ ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่ง ในงาน สถาปัตยกรรมบางแบบ หรือ ในงานที่ต้องการ ดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริง ๆ

4

5

6  ดุลยภาพแบบอสมมาตร หรือ ความสมดุล แบบซ้ายขวาไม่เหมือนกัน มักเป็นการสมดุลที่ เกิดจาการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ ทางซ้ายและขวาจะไม่ เหมือนกันใช้ องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความสมดุล กัน อาจเป็นความสมดุลด้วย น้ำหนักของ องค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้

7

8

9  หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดจาการซ้ำกันของ องค์ประกอบ เป็นการซ้ำที่เป็นระเบียบ โดยเกิด จาก การซ้ำของหน่วย หรือการสลับกันของ หน่วยกับช่องไฟ หรือเกิดจากการเลื่อนไหล ต่อเนื่องกันของเส้น สี รูปทรง หรือ น้ำหนัก

10

11

12

13  หมายถึง ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม ระหว่างขนาดของ องค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่าง รูปทรง และรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืน ระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายด้วย ซึ่งเป็น ความพอเหมาะพอดี ไม่ มากไม่น้อย ของ องค์ประกอบทั้งหลายที่นำมาจัดรวมกัน

14  สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน จากรูปลักษณะตาม ธรรมชาติ ของ คน สัตว์ พืช ซึ่งโดยทั่วไป ถือ ว่า สัดส่วนตามธรรมชาติ จะมีความงามที่ เหมาะสมที่สุด

15

16

17

18  สัดส่วนจากความรู้สึก โดยที่ศิลปะนั้นไม่ได้ สร้างขึ้นเพื่อความงามของรูปทรงเพียง อย่าง เดียว แต่ยังสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึง เนื้อหา เรื่องราว ความรู้สึกด้วย สัดส่วนจะช่วย เน้น อารมณ์ ความรู้สึก ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเรื่องราวที่ศิลปินต้องการ

19

20

21

22

23  หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ องค์ประกอบศิลป์ทั้งด้านรูปลักษณะและด้าน เนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบ ของส่วนต่างๆ ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อ ผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง ออกไป

24  การขัดแย้ง มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ การขัดแย้งขององค์ประกอบทางศิลปะแต่ละชนิด และ รวมถึงการขัดแย้งกันของ องค์ประกอบต่างชนิดกันด้วย การขัดแย้งของขนาด การขัดแย้งของทิศทาง การขัดแย้งของที่ว่างหรือ จังหวะ

25

26

27

28

29

30

31

32  การประสาน คือ การทำให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่งต่าง ๆ เข้ากันได้อย่างสนิท การประสานมี อยู่ 2 วิธี คือ การเป็นตัวกลาง คือ การทำสิ่งที่ขัดแย้งกันให้กลมกลืน กัน ด้วยการใช้ตัวกลางเข้าไปประสาน เช่น สีขาว กับสี ดำ ซึ่งมีความแตกต่าง ขัดแย้งกันสามารถทำให้อยู่ ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ ด้วยการใช้สีเทาเข้าไป ประสาน ทำให้เกิดความกลมกลืนกัน มากขึ้น การซ้ำ คือ การจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วย ขึ้นไป เป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด แต่ก็ทำให้ดูจืด ชืด น่าเบื่อที่สุด

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43  หมายถึง การกำหนดแนวทางหรือลักษณะที่มุ่ง แสดงเห็นถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของ องค์ประกอบทางศิลปะ จากตำแหน่งหนึ่งไปยัง อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีผลทำให้ผู้ดูนั้นเกิดความ เคลื่อนไหวสายตาไปยังทิศทางที่กำหนดไว้

44

45

46

47

48

49

50

51

52  ให้นิสิตออกแบบปกซีดี ( อัลบั้มของตัวเอง ) โดย การวาด หรือถ่ายภาพ หรือปะติด ตามความชอบ โดยจัดองค์ประกอบทางศิลปะให้เหมาะสมและ สวยงาม  ตั้งชื่ออัลบั้มอย่างสร้างสรรค์ และชื่อของศิลปิน ( ชื่อของนิสิต ) โดยออกแบบตัวอักษรเอง ( ห้าม ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบ )  ขนาดกระดาษเท่าปกซีดีทั่วไป ( ควรใช้กระดาษ ที่มีความแข็งแรง )  ส่งวันจันทร์ ก่อน 4 โมงเย็น หากส่งช้ากว่า กำหนด ไม่รับ !!

53

54  ให้นิสิตออกแบบโปสเตอร์คอนเสิร์ตของตัวเอง โดยการวาด หรือถ่ายภาพ หรือปะติด ตาม ความชอบ โดยจัดองค์ประกอบทางศิลปะให้ เหมาะสมและสวยงาม  ตั้งชื่อคอนเสิร์ตอย่างสร้างสรรค์ และชื่อของ ศิลปิน ( ชื่อของนิสิต ) โดยออกแบบตัวอักษรเอง ( ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบ )  กระดาษขนาด A3 ( ควรใช้กระดาษที่มีความ แข็งแรง )  ส่งวันจันทร์ ก่อน 4 โมงเย็น หากส่งช้ากว่า กำหนด ไม่รับ !!

55


ดาวน์โหลด ppt การจัดองค์ประกอบของศิลปะ มี หลักที่ควรคำนึง อยู่ 5 ประการ คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google