งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราชหฤทัยในความ เป็นไปของเมืองไทยและคน ไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการ พัฒนาชนบท และช่วยเหลือ ประชาชนให้สามารถพึ่งตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราชหฤทัยในความ เป็นไปของเมืองไทยและคน ไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการ พัฒนาชนบท และช่วยเหลือ ประชาชนให้สามารถพึ่งตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราชหฤทัยในความ เป็นไปของเมืองไทยและคน ไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการ พัฒนาชนบท และช่วยเหลือ ประชาชนให้สามารถพึ่งตนเอง ได้มีความ " พออยู่พอกิน " และ มีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและ ความเปลี่ยนแปลงของกระแส โลกาภิวัฒน์ ทรงวิเคราะห์ว่า หากประชาชนพึ่งตนเองได้แล้ว ก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้าง ประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ใน ที่สุด พระราชดำรัสที่สะท้อนถึง พระวิสัยทัศน์ในการสร้างความ เข้มแข็งในตนเองของ ประชาชนและสามารถทำมาหา กินให้พออยู่พอกินได้ ดังนี้

3 การพัฒนาตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บน พื้นฐานของทางสาย กลางและความไม่ ประมาท โดยคำนึงถึง ความ พอประมาณ ความมี เหตุผล การสร้าง ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความ รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการตัดสินใจ และการกระทำ

4 " ถ้าพอมีพอกิน คือพอมีพอกิน ของตัวเองนั้น ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็น เศรษฐกิจสมัยหิน. สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจ พอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆพัฒนาขึ้นมา ต้องมี การแลกเปลี่ยนกัน มีการช่วยระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่างจะเรียกว่าอำเภอ จังหวัด ประเทศ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน มีการ ไม่พอเพียง จึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจ พอเพียง เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะ พอแล้ว จะใช้ได้." ( พระราชดำรัสเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ )

5

6

7

8

9

10 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลก ยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียง หมายถึง ความ พอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่ จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำ วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน จิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นัก ทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้ง ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก ภายนอกได้เป็นอย่างดี

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราชหฤทัยในความ เป็นไปของเมืองไทยและคน ไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการ พัฒนาชนบท และช่วยเหลือ ประชาชนให้สามารถพึ่งตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google