งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพและความต้องการ บรรยากาศในการเรียนการ สอน วิชาเขียนแบบเทคนิด เบื้องต้น (2101 – 1001 ) ของนักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพและความต้องการ บรรยากาศในการเรียนการ สอน วิชาเขียนแบบเทคนิด เบื้องต้น (2101 – 1001 ) ของนักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพและความต้องการ บรรยากาศในการเรียนการ สอน วิชาเขียนแบบเทคนิด เบื้องต้น (2101 – 1001 ) ของนักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ

2 ปัญหาการวิจัย 1. จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 ปรับปรุงพุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล กำหนด วิชาเขียน แบบเทคนิคเบื้องต้น (2101 – 1001 ) เป็นวิชาชีพ สาขาวิชา ทุกสาขาวิชานักศึกษาทุกคนจะต้องเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2101 – 1001 ) 2. การสร้างบรรยากาศในการเรียน รวมทั้งสภาพ ทั่วไปของห้องเรียน ห้องเรียนมีอากาศร้อน มีแสง สว่างมากเกินไป ภายในห้องเรียนมีอุปกรณ์ที่สมบรูณ์ หรือไม่ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ห้องเรียนมีสีสัน น่าดูสวยงาม สบายตา และมีอากาศเย็นสบาย มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสะอาด ที่ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความ สนใจ มีความพอใจ ภูมิใจอบอุ่นและสบายใจซึ่งจะ เป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกินการเรียนรู้

3 3. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน เช่น มีเสียงรบกวน มีกลิ่น และควันที่เกิดจากการเผาขยะรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ อยู่ภายในและภายนอก ห้องเรียน

4 1. เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการ บรรยากาศในการเรียนการสอน วิชาเขียนแบบ เทคนิคเบื้องต้น (2101 – 1001 ) ของ นักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ วัตถุประส งค์

5 ตารางสรุป สำคัญ สภาพบรรยากาศห้องเรียนค่าเฉลี่ย 1 ห้องเรียนมีขนาดความกว้างพอเหมาะกับจำนวนนักเรียน 3.49 2 ห้องเรียนมีแสงสว่างพอเหมาะต่อการเรียนการสอน 3.28 3 ห้องเรียนมีการจัดโต๊ะเก้าอี้และส่วนประกอบอื่นๆได้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 3.13 4 ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทได้ดีมีหน้าต่างเพียงพอ 3.61 5 ห้องเรียนมีอากาศร้อนไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน 2.10 6 ห้องเรียนมีสิ่งรบกวนต่าง ๆ เช่นเสียง กลิ่นควัน ฯลฯ 2.21

6 ตารางสรุป สำคัญ สภาพบรรยากาศห้องเรียนค่าเฉลี่ย 7 ห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาด 3.53 8 ห้องเรียนมีสีสันน่าดู สวยงาม สบายตา 3.35 9 ห้องเรียนมีอากาศเย็นสบายเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 4.87 10 มีมุมเสริมความรู้ กลุ่มประสบการณ์ต่างๆจัดไว้ในห้องเรียน 3.48 เฉลี่ยรวม 3.30

7 สรุป ผลการวิจั ย 1. สภาพห้องเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิค เบื้องต้น (2101 1001) แผนกช่างยนต์ สภาพ ทั่วไปของห้องเรียนมีขนาดความกว้างพอเหมาะ กับจำนวนนักเรียน มีอากาศถ่ายเทได้ดี มี หน้าต่างเพียงพอ และมีแสงสว่างพอเหมาะมีการ จัดโต๊ะเก้าอี้และส่วนประกอบอื่นๆได้พอดีกับ จำนวนนักเรียน 2. ห้องเรียนมีอากาศร้อนมีกลิ่น ควันมารบกวน นักเรียนมีความต้องการเกี่ยวกับสภาพบรรยากาศ ทั่วไปของห้องเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิค เบื้องต้นอยู่ในระดับน้อย

8 สรุป ผลการวิจั ย 3. นักศึกษาต้องการให้ห้องเรียนมีสีสัน น่าดู สวยงาม สบายตา และมีอากาศเย็นสบาย มี ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ให้ ห้องเรียนอยู่ในระดับปานกลาง

9 ประโยชน์ที่ได้จาก การศึกษาวิจัย 1. ทราบถึงสภาพบรรยากาศในการเรียนการสอน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2101 – 1001 ) ของนักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ 2. ทราบถึงความต้องการบรรยากาศในการเรียน การสอนของนักศึกษาที่เป็นสภาพจริง 3. เป็นแนวทางการปรับปรุงสร้างเสริม สภาพและ ความต้องการบรรยากาศในการเรียนการสอน เพื่อที่จะได้นำเรียนผู้บริหารต่อไป


ดาวน์โหลด ppt สภาพและความต้องการ บรรยากาศในการเรียนการ สอน วิชาเขียนแบบเทคนิด เบื้องต้น (2101 – 1001 ) ของนักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google