งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสมชาย มูลตุ้ย ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสมชาย มูลตุ้ย ผู้วิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสมชาย มูลตุ้ย ผู้วิจัย
สภาพและความต้องการบรรยากาศในการเรียนการสอน วิชาเขียนแบบเทคนิด เบื้องต้น (2101 – 1001 ) ของนักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ นายสมชาย มูลตุ้ย ผู้วิจัย

2 ปัญหาการวิจัย 1. จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 ปรับปรุงพุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล กำหนด วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2101 – 1001 ) เป็นวิชาชีพสาขาวิชา ทุกสาขาวิชานักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2101 – 1001 ) 2. การสร้างบรรยากาศในการเรียน รวมทั้งสภาพทั่วไปของห้องเรียน ห้องเรียนมีอากาศร้อน มีแสงสว่างมากเกินไป ภายในห้องเรียนมีอุปกรณ์ที่สมบรูณ์หรือไม่ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ห้องเรียนมีสีสัน น่าดูสวยงาม สบายตา และมีอากาศเย็นสบาย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ที่ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ มีความพอใจ ภูมิใจอบอุ่นและสบายใจซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกินการเรียนรู้

3 3. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนเช่น มีเสียงรบกวน มีกลิ่น และควันที่เกิดจากการเผาขยะรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในและภายนอก ห้องเรียน

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการบรรยากาศในการเรียนการสอน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2101 – 1001 ) ของนักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

5 สภาพบรรยากาศห้องเรียน
ตารางสรุปสำคัญ สภาพบรรยากาศห้องเรียน ค่าเฉลี่ย 1 ห้องเรียนมีขนาดความกว้างพอเหมาะกับจำนวนนักเรียน 3.49 2 ห้องเรียนมีแสงสว่างพอเหมาะต่อการเรียนการสอน 3.28 3 ห้องเรียนมีการจัดโต๊ะเก้าอี้และส่วนประกอบอื่นๆได้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.13 4 ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทได้ดีมีหน้าต่างเพียงพอ 3.61 5 ห้องเรียนมีอากาศร้อนไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน 2.10 6 ห้องเรียนมีสิ่งรบกวนต่าง ๆ เช่นเสียง กลิ่นควัน ฯลฯ 2.21

6 สภาพบรรยากาศห้องเรียน
ตารางสรุปสำคัญ สภาพบรรยากาศห้องเรียน ค่าเฉลี่ย 7 ห้องเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาด 3.53 8 ห้องเรียนมีสีสันน่าดู สวยงาม สบายตา 3.35 9 ห้องเรียนมีอากาศเย็นสบายเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 4.87 10 มีมุมเสริมความรู้ กลุ่มประสบการณ์ต่างๆจัดไว้ในห้องเรียน 3.48 เฉลี่ยรวม 3.30

7 สรุปผลการวิจัย 1. สภาพห้องเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ( ) แผนกช่างยนต์ สภาพทั่วไปของห้องเรียนมีขนาดความกว้างพอเหมาะกับจำนวนนักเรียน มีอากาศถ่ายเทได้ดี มีหน้าต่างเพียงพอ และมีแสงสว่างพอเหมาะมีการจัดโต๊ะเก้าอี้และส่วนประกอบอื่นๆได้พอดีกับจำนวนนักเรียน 2. ห้องเรียนมีอากาศร้อนมีกลิ่น ควันมารบกวน นักเรียนมีความต้องการเกี่ยวกับสภาพบรรยากาศทั่วไปของห้องเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นอยู่ในระดับน้อย

8 สรุปผลการวิจัย 3.นักศึกษาต้องการให้ห้องเรียนมีสีสัน น่าดูสวยงาม สบายตา และมีอากาศเย็นสบาย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ให้ห้องเรียนอยู่ในระดับปานกลาง

9 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
ทราบถึงสภาพบรรยากาศในการเรียนการสอน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2101 – 1001 ) ของนักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ 2. ทราบถึงความต้องการบรรยากาศในการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เป็นสภาพจริง 3. เป็นแนวทางการปรับปรุงสร้างเสริม สภาพและความต้องการบรรยากาศในการเรียนการสอนเพื่อที่จะได้นำเรียนผู้บริหารต่อไป


ดาวน์โหลด ppt นายสมชาย มูลตุ้ย ผู้วิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google