งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How to write a commentary การเขียนบท วิจารณ์วรรณกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How to write a commentary การเขียนบท วิจารณ์วรรณกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How to write a commentary การเขียนบท วิจารณ์วรรณกรรม

2 write a commentarywrite a commentary คือ การเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม นักเรียน IB LANGUAGE A ต้องเขียนบท วิจารณ์วรรณกรรม สำหรับการสอบ Paper 1 นักเรียนต้องเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม จากชิ้นงานที่สุ่มมาจากวรรณกรรมที่ไม่ได้ เลือกเรียนในหลักสูตร ( unseen message )

3 วิธีเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม how to write a commentary 1 อ่านข้อความทีกำหนดให้ :- ข้อความที่ ตัดตอนมากล่าวถึงอะไร ? ภาพรวมของข้อความนั้น คืออะไร ? รูปแบบของงานนั้นคือ อะไร ? 2 บันทึกหมายเหตุประกอบการอ่าน :- - นักเรียนมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน อย่างไรบ้าง - เขียนคำหลัก ( keywords ) หรือประโยค ใจความสำคัญสั้น ๆ - ความหมายแฝง ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ - น้ำเสียงของผู้แต่ง

4 3 วิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ของวรรณกรรม นั้น :- - ระบุจุดสำคัญหรือความคิดรวบยอดของ ข้อความนั้น - ความเกี่ยวเนื่องของข้อความ - ระบุรายละเอียดให้มากขึ้น ( รายละเอียดของจินตภาพมีหรือไม่ ) 4 หมายเหตุไว้ถึงลักษณะเด่นหรือด้อย ของการประพันธ์ :- - การพิจารณาข้อเด่นหรือข้อด้อยของการ ประพันธ์ให้เทียบเคียงกับ โครงสร้างของ วรรณกรรมประเภทนั้น ๆ ( นวนิยาย / บทละคร ฯลฯ ) 5 ลงมือเขียน

5 หลักการเขียนบทวิจารณ์ วรรณกรรม - คำนำ : ( ชื่อผู้แต่ง การให้ชื่อเรื่องของ ข้อความที่ตัดตอนมา เนื้อเรื่องโดยรวม กลวิธีการนำเสนอของผู้แต่ง และ น้ำเสียงของข้อความ ) - เนื้อเรื่อง : ถ้าเป็นบทกวีร้อยกรอง การตีความ แต่ละวรรคจะทำให้ไม่พลาด รายละเอียด ถ้าเป็นวรรณกรรมร้อยแก้ว ให้พิจารณาแต่ละ จุด ที่มีหลักฐานอ้างถึงได้ ( เช่นบท สนทนา ) และส่งผลกระทบ อะไร ต่อข้อความหรือคนอ่าน - สรุป : น้ำเสียงของข้อความเมื่ออ่านจบ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับผู้อ่าน สรุปสิ่งที่ เกิดขึ้นทั้งหมด

6 - ไม่มีสูตรสำเร็จที่สมบูรณ์สำหรับการเขียนบท วิจารณ์ - อาจเขียนตามลำดับตั้งแต่ต้นจนจบของ ข้อความ หรือ - แบ่งวิจารณ์ใจความสำคัญแต่ละหัวข้อ เช่น - ย่อหน้าที่หนึ่งกล่าวถึงลักษณะการ ประพันธ์ในส่วนต่าง ๆ - ย่อหน้าที่สองกล่าวถึงมุมมองของผู้แต่ง น้ำเสียงและอารมณ์ - ย่อหน้าที่สามกล่าวถึงรายละเอียด ตัวอย่างของภาษาที่ก่อให้เกิด จินต ภาพ หรือโวหารภาพพจน์ รายละเอียดของภาพ ในเรื่องที่ส่งผล กระทบแก่ผู้อ่าน - ต้องจำไว้ว่าการเสนอความคิดต้อง ชัดเจน แสดงทักษะในการเขียน และที่ สำคัญคือต้องทำให้ผู้อ่านเชื่อตามได้ - การเขียนบทวิจารณ์ต้องไม่เป็นการเขียน ซ้ำ อธิบาย หรืออภิปราย ความคิดเห็นและ ภาษาที่ใช้อยู่ในข้อความที่ยกมา

7 องค์ประกอบของการประพันธ์ literary devices - จินตนาการ imagery - การเปรียบเทียบ metaphor - การใช้สัญลักษณ์ symbolism - โครงสร้าง structure - การเชื่อมต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ที่พบกับเนื้อหา ทั้งหมด to connect the devices they see to the meaning that is created by those devices.


ดาวน์โหลด ppt How to write a commentary การเขียนบท วิจารณ์วรรณกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google