งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม
How to write a commentary

2 นักเรียน IB LANGUAGE A ต้องเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม สำหรับการสอบ Paper 1
write a commentary คือ การเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม นักเรียน IB LANGUAGE A ต้องเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม สำหรับการสอบ Paper 1 นักเรียนต้องเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมจากชิ้นงานที่สุ่มมาจากวรรณกรรมที่ไม่ได้เลือกเรียนในหลักสูตร ( unseen message )

3 วิธีเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม
how to write a commentary 1 อ่านข้อความทีกำหนดให้ :- ข้อความที่ตัดตอนมากล่าวถึงอะไร? ภาพรวมของข้อความนั้นคืออะไร? รูปแบบของงานนั้นคืออะไร? 2 บันทึกหมายเหตุประกอบการอ่าน:- - นักเรียนมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่างไรบ้าง - เขียนคำหลัก ( keywords ) หรือประโยคใจความสำคัญสั้น ๆ - ความหมายแฝง ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ - น้ำเสียงของผู้แต่ง

4 3 วิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ของวรรณกรรมนั้น:-
3 วิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ของวรรณกรรมนั้น:- - ระบุจุดสำคัญหรือความคิดรวบยอดของข้อความนั้น - ความเกี่ยวเนื่องของข้อความ - ระบุรายละเอียดให้มากขึ้น ( รายละเอียดของจินตภาพมีหรือไม่ ) 4 หมายเหตุไว้ถึงลักษณะเด่นหรือด้อยของการประพันธ์:- - การพิจารณาข้อเด่นหรือข้อด้อยของการประพันธ์ให้เทียบเคียงกับ โครงสร้างของวรรณกรรมประเภทนั้น ๆ ( นวนิยาย / บทละคร ฯลฯ ) 5 ลงมือเขียน

5 หลักการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม
- คำนำ : ( ชื่อผู้แต่ง การให้ชื่อเรื่องของข้อความที่ตัดตอนมา เนื้อเรื่องโดยรวม กลวิธีการนำเสนอของผู้แต่ง และน้ำเสียงของข้อความ ) - เนื้อเรื่อง: ถ้าเป็นบทกวีร้อยกรอง การตีความแต่ละวรรคจะทำให้ไม่พลาด รายละเอียด ถ้าเป็นวรรณกรรมร้อยแก้ว ให้พิจารณาแต่ละจุด ที่มีหลักฐานอ้างถึงได้ ( เช่นบทสนทนา ) และส่งผลกระทบ อะไรต่อข้อความหรือคนอ่าน - สรุป: น้ำเสียงของข้อความเมื่ออ่านจบ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับผู้อ่าน สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด

6 ไม่มีสูตรสำเร็จที่สมบูรณ์สำหรับการเขียนบทวิจารณ์
อาจเขียนตามลำดับตั้งแต่ต้นจนจบของข้อความ หรือ แบ่งวิจารณ์ใจความสำคัญแต่ละหัวข้อ เช่น - ย่อหน้าที่หนึ่งกล่าวถึงลักษณะการประพันธ์ในส่วนต่าง ๆ - ย่อหน้าที่สองกล่าวถึงมุมมองของผู้แต่ง น้ำเสียงและอารมณ์ - ย่อหน้าที่สามกล่าวถึงรายละเอียด ตัวอย่างของภาษาที่ก่อให้เกิด จินตภาพ หรือโวหารภาพพจน์ รายละเอียดของภาพในเรื่องที่ส่งผล กระทบแก่ผู้อ่าน - ต้องจำไว้ว่าการเสนอความคิดต้องชัดเจน แสดงทักษะในการเขียน และที่สำคัญคือต้องทำให้ผู้อ่านเชื่อตามได้ - การเขียนบทวิจารณ์ต้องไม่เป็นการเขียนซ้ำ อธิบาย หรืออภิปราย ความคิดเห็นและภาษาที่ใช้อยู่ในข้อความที่ยกมา

7 องค์ประกอบของการประพันธ์
literary devices - จินตนาการ imagery - การเปรียบเทียบ metaphor - การใช้สัญลักษณ์ symbolism โครงสร้าง structure - การเชื่อมต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ที่พบกับเนื้อหาทั้งหมด to connect the devices they see to the meaning that is created by those devices.


ดาวน์โหลด ppt การเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google