งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ปัจจุบันวิวัฒนาการต่าง ๆ ของโลกกำลัง พัฒนาสู่สากลมากขึ้น แต่การศึกษาของไทยกำลัง ถอยหลังลงคลองในบางเรื่อง โดยเฉพาะการเรียน การสอนในรายวิชาการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ปัจจุบันวิวัฒนาการต่าง ๆ ของโลกกำลัง พัฒนาสู่สากลมากขึ้น แต่การศึกษาของไทยกำลัง ถอยหลังลงคลองในบางเรื่อง โดยเฉพาะการเรียน การสอนในรายวิชาการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ปัจจุบันวิวัฒนาการต่าง ๆ ของโลกกำลัง พัฒนาสู่สากลมากขึ้น แต่การศึกษาของไทยกำลัง ถอยหลังลงคลองในบางเรื่อง โดยเฉพาะการเรียน การสอนในรายวิชาการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตและ อินทราเน็ต เด็กไทยทุกวันนี้ให้ความสนใจการ เรียนวิชาการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตและ อินทราเน็ต น้อยลง คิดว่าการเขียนเว็บเพจเป็น เรื่องที่ยากและน่าเบื่อ เรียนไปแล้วนำไปใช้ในชีวิต ได้ไม่ค่อยเป็นรูปธรรม จึงทำให้ผู้วิจัยต้องการ ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสร้างเว็บ เพจของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๒ ห้อง ๓ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อดู ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสนใจใน บทเรียนของนักเรียน และนำผลที่ได้นั้นมา ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

3 ๑. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะให้มีประสิทธิภาพ ๘๐ / ๘๐ ๒. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมของ นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ปีที่ ๒ ห้อง ๓ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ หลังการใช้ชุดกิจกรรม

4  จากการศึกษาหลักการ แนวคิด และประโยชน์ ของชุดกิจกรรมของ เบญจวรรณ ใจหาญ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงกำหนดเป็นกรอบ แนวคิดการวิจัยได้ดังนี้ ประสิทธิภาพ ของชุด กิจกรรม การสร้างเว็บ เพจ ตัวแปรต้น  ผลสัมฤทธิ์ ของชุด กิจกรรม  ประสิทธิภาพ ของชุด กิจกรรม  ความพึง พอใจจากการ เรียนด้วยชุด กิจกรรม ตัวแปรตาม

5 ๑. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E 1 /E 2 จากผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ E 1 /E 2 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ เนื่องมาจาก การเรียนรู้จากชุดกิจกรรมจะช่วยให้ ผู้เรียนช่วยเหลือกัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น การอภิปราย ทำให้การ เรียนมีความสนุก ได้รับความรู้โดยทั่วกัน สอด คลองกับแนวคิดของพรศรี ดาวรุงสวรรค (2548: 15) ที่สรุปไววา ชุดกิจกรรมทําใหผูเรียน มีอิสระในการเรียนรูและ สามารถแกปญหาในสถานการณตางๆ ที่พบ ด วยตนเอง ไดฝกทักษะกระบวนการคิดดานตางๆ เรียนรูไดตลอดเวลา และทุกสถานที่ย้ําใหเกิดความ เขาใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น เมื่อผูเรียนยังเกิด ความไมเขาใจก็สามารถนํามาศึกษาเรียนรูไดอยู เสมอ แมกระทั่งอาจจะลืมเรื่องที่เรียนมาแลว และ ยังชวยพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเกิด ประสิทธิภาพ ผลพบว่า ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E 1 /E 2 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

6 ๒. ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนก่อนและหลัง การทดลองใช้ชุด กิจกรรม จากผลการทดลองพบว่า ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลองใช้ชุดกิจกรรม สูงกว่าก่อนทดลองใช้ชุดกิจกรรม เมื่อพิจารณา ค่าเฉลี่ยแล้วพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้อง กับงานวิจัยของ วราภรณ์ ตระกูลสฤษณ์ ( ๒๕๔๕ : บทคัดย่อ ) และวิทยา อารีราษฎร์ ( ๒๕๔๙ : บทคัดย่อ ) ที่ศึกษาวิจัยในด้านการเรียนรู้โดยใช้ชุด กิจกรรม ผลพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนสูงขึ้น

7 ๓. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ จากผลการทดลองพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ในทุก ๆ ด้านในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจาก การที่ ได้เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ชุดกิจกรรม เป็นการเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้ร่วมกลุ่ม และร่วมกันแสดงความคิดเห็น การอภิปราย ทำให้การเรียนมีความสนุก ได้รับความรู้ โดยทั่วกัน ดังนั้น กิจกรรมยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุก ๆ คน ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้ของ ตนเอง หรือการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ผ่าน แบบทดสอบ จึงมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด สอด คลองกับแนวคิดของพรศรี ดาวรุงสวรรค (2548: 15) ที่ สรุปไววาชุดกิจกรรมทําใหผูเรียน มีอิสระในการเรียนรู และสามารถแกปญหาในสถานการณตางๆ ที่พบดวย ตนเอง ไดฝกทักษะกระบวนการคิดดาน ตางๆ เรียนรูได ตลอดเวลา และทุกสถานที่ ทั้งยังทำใหเกิดความเขาใจใน เนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น เมื่อผูเรียนยังเกิดความไมเขาใจ ก็สามารถนํามาศึกษาเรียนรูไดอยูเสมอ แมกระทั่งอาจจะ ลืมเรื่องที่เรียนมาแลว และยังชวยพัฒนาศักยภาพของผู เรียน ใหเกิดประสิทธิภาพ ผลพบว่า ผู้เรียนมีความพึง พอใจในระดับมากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt  ปัจจุบันวิวัฒนาการต่าง ๆ ของโลกกำลัง พัฒนาสู่สากลมากขึ้น แต่การศึกษาของไทยกำลัง ถอยหลังลงคลองในบางเรื่อง โดยเฉพาะการเรียน การสอนในรายวิชาการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google