งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แผนภาพ เวน - ออยเลอร์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แผนภาพ เวน - ออยเลอร์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แผนภาพ เวน - ออยเลอร์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ได้รับ การสอนโดยใช้รูปแบบ การเรียนการสอน ของบลูม โดย นายโดม เจริญศิริ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน

2 ปัญหาการวิจัย จากประสบการณ์ของผู้ทำการวิจัยซึ่งเป็นครูในโรงเรียน อาชีวศึกษาเอกชน ด้านบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยประสบปัญหา อย่างมากในการปฏิบัติกิจกรรมเรียนการสอน ผู้เรียนซึ่งเป็น นักเรียนในระดับ ปวช. ( เทียบเท่า ม.4- ม.6) และปวช. ( เทียบเท่าระดับอุดมศึกษาชั้นปี 1-2) ไม่ค่อยชอบแสดง ความคิดในชั้นเรียนหรือในการอภิปราย ผู้เรียนส่วนใหญ่มี ท่าทางที่ไม่มั่นใจในตนเอง เมื่อถูกถามคำถามหรือให้แสดง ความคิดเห็นก็มักจะหันไปมาเพื่อดูว่าเพื่อนจะพูดว่าอย่างไร มักจะตอบคำถามตามที่เพื่อนบอก หรือมักจะยอมรับง่ายๆ ว่า ไม่รู้ ในการทำกิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนส่วนใหญ่จะไม่กล้าแสดง ความคิดเห็นของตนเองเพราะคิดว่าผู้อื่นจะไม่ยอมรับและดู ถูกความคิดของตน เมื่อมอบหมายงานให้ไปทำนอกเวลา เรียนก็พบว่าจะมีการลอกการบ้าน หรืองานที่มอบหมายให้ทำ มาส่งอยู่เสมอ ในการลอกงานของเพื่อนมาส่ง บางคนไม่มี ความคิดแม้แต่จะปรับเปลี่ยนข้อความให้ดูเป็นของตนเองมาก ขึ้น หากครูผู้สอนสั่งให้ทำรายงานก็มักจะพบว่ารายงานที่ทำ มาส่ง จะมีลักษณะของการลอกข้อความในหนังสือ 2-3 เล่ม มาต่อกันโดยไม่มีการปรับปรุงใดๆ ทั้งสิ้น แม้กระทั่งสรรพ นามหรือคำเรียกขานต่างๆ ซึ่งใช้ไม่เหมือนกันในหนังสือแต่ ละเล่ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขาดทักษะในการสังเคราะห์ข้อมูล อย่างมาก ในการทำโครงงาน ผลงานส่วนมากที่ทำขึ้นมาจะ ขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดจินตนาการที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ไม่พยายามคิดนอกกรอบ การทำข้อสอบประเภทเขียน บรรยาย ก็จะเห็นลักษณะการคิดด้านเดียว ไม่คิดในมุมมอง ของผู้อื่น ไม่มีความสามารถในการตัดสินและประเมินค่า

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนา ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยแผนภาพเวน - ออยเลอร์ ในรายวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์โดย 1. เปรียบเทียบความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณ ในวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เรื่อง แผนภาพเวน - ออยเลอร์ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ( ปวช.2) ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการ เรียนการสอนของบลูมก่อนการทดลองและ หลังการทดลอง

4 ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบ ความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณโดยรวม ความสามารถในการ คิด อย่างมีวิจารณญาณ โดยรวม ของกลุ่มทดลอง N St ก่อนการทดลอง 4917.494.809 22.747 * * หลังการทดลอง 4932.087.317

5 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในด้านการคิดอย่าง มีวิจารณญาณวิจารณญาณ โดยรวม, รายด้าน ด้าน การสรุปอ้างอิง, ด้านการยอมรับ, ด้านนิรนัย, ด้าน ตีความ และด้านการประเมินข้อโต้แย้ง ในวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แผนภาพเวน - ออย เลอร์ ของนักเรียน ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ประจำปี การศึกษา 2556 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ การเรียนการสอนของบลูม หลังการทดลองสูงกว่า ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

6 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แผนภาพ เวน - ออยเลอร์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google