งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รหัส 3091-2003 ครูวุฒิชัย คำมีสว่าง Domain Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รหัส 3091-2003 ครูวุฒิชัย คำมีสว่าง Domain Model."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รหัส 3091-2003 ครูวุฒิชัย คำมีสว่าง Domain Model

2 การค้นหา Class วิธีการค้นหาคำนาม (Noun Phrase Indentification) วิธีการค้นหาคลาสตามกลุ่มลักษณะ (Common Class Pattern) CRC : Classes, Responsibilityes, and Collaborators Reuse

3 วิธีการค้นหาคำนาม (Noun Phrase Identification) เป็นการค้นหาคำนามจากคำอธิบายการทำงาน ของระบบที่รวบรวมมาได้ คำอธิบายระบบที่สามารถใช้ได้คือคำอธิบาย Use Case ในการค้นหาคำนามจากคำอธิบาย Use Case นั้น จะเริ่มต้นจากส่วนที่เป็นตัวอย่างการทำงานหลักที่ สำเร็จ (Main Success Scenario) และส่วนการ ทำงานอื่นที่รองรับได้ (Extension)

4 วิธีการค้นหาคำนาม (Noun Phrase Identification)( ต่อ ) ข้อควรพิจารณาในการคัดเลือกคลาสตามลักษณะ ต่อไปนี้  Redundant Class  Irrelevant Class  Vague Class  Attribute  Operation  Role

5 ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส (Association) เมื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาสแล้วควรมี การตั้งชื่อให้เหมาะสมโดยใช้คำกริยา (Verb) หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า มี (has) และ ใช้ (use) เป็นชื่อความสัมพันธ์ จะต้องกำหนด Multiplicity หรือ Cardinality

6 ความสัมพันธ์แบบส่วนประกอบ (Aggregation) มีลักษณะของ คลาสหนึ่งเป็นส่วนประกอบของอีก คลาสหนึ่ง (Whole-Part-Relationship) มี 2 ลักษณะ  Composition อ็อบเจกต์เล็กที่เป็นส่วนประกอบ ของอีกอ็อบเจกต์ แต่จะเป็นส่วนประกอบของอ็ อบเจต์ได้เพียงอ็อบเจกต์เดียวเท่านั้น  Aggregation อ็อบเจกต์ที่เป็นส่วนประกอบ สามารถย้ายไปเป็นส่วนประกอบของอ็อบเจกต์ อื่นได้

7 การแสดงลักษณะประจำของคลาส (Attribute) ที่เหมาะสม Attribute คือ ที่เก็บข้อมูลของอ็อบเจกต์ ใช้ใน การระบุความต้องการข้อมูลในคลาสต่างๆ การค้นหา Attribute สามารถใช้วิธีค้นหาคำนาม เช่นเดียวกับการค้นหาคลาส รูปแบบการเขียน Attribute คือ : =

8 การรวมความเหมือนเป็นคลาส (Generalization) เป็นการรวบรวมความเหมือนกันจากคลาสมากกว่า 1 คลาส และออกแบบเป็นคลาสใหม่เรียกว่า Superclass ของคลาสเดิม คลาสใหม่จะมีคุณสมบัติและพฤติกรรมพื้นฐานบาง ประการ (General Concept) ที่คลาสเดิมทุกคลาส มี หลักการในการออกแบบความสัมพันธ์แบบ Generalization  กฎ 100% (100% Rule)  กฎ Is-a (Is-a Rule)


ดาวน์โหลด ppt วิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รหัส 3091-2003 ครูวุฒิชัย คำมีสว่าง Domain Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google