งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ผู้ส่งสาร (Sender) 2. การเข้ารหัส (Encoding) 3. ข่าวสาร (Message) 4. สื่อหรือช่องทางการส่งข่าวสาร (Media or communication channels) 5. การถอดรหัส (Decoding)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ผู้ส่งสาร (Sender) 2. การเข้ารหัส (Encoding) 3. ข่าวสาร (Message) 4. สื่อหรือช่องทางการส่งข่าวสาร (Media or communication channels) 5. การถอดรหัส (Decoding)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ผู้ส่งสาร (Sender) 2. การเข้ารหัส (Encoding) 3. ข่าวสาร (Message) 4. สื่อหรือช่องทางการส่งข่าวสาร (Media or communication channels) 5. การถอดรหัส (Decoding) 6. ผู้รับสาร (Receiver) 7. ปฏิกริยาตอบสนอง (Response) 8. ปฏิกริยาย้อนกลับ (Feedback) 9. สิ่งรบกวน (Noise) 1. ผู้ส่งสาร (Sender) 2. การเข้ารหัส (Encoding) 3. ข่าวสาร (Message) 4. สื่อหรือช่องทางการส่งข่าวสาร (Media or communication channels) 5. การถอดรหัส (Decoding) 6. ผู้รับสาร (Receiver) 7. ปฏิกริยาตอบสนอง (Response) 8. ปฏิกริยาย้อนกลับ (Feedback) 9. สิ่งรบกวน (Noise)

3 ผู้ส่ง สาร ข่าวสาร ช่องท าง ข่าวสาร ช่องท าง ผู้รับ สาร ปฏิกิริยา ย้อนกลับ การ ตอบสนอง สิ่งรบกว น

4 1. การสื่อสารการตลาด ภายนอก (External marketing communication) 2. การสื่อสารการตลาด ภายใน (Internal marketing) 3. การปฏิสัมพันธ์ทางการ ตลาด (Interactive marketing) 1. การสื่อสารการตลาด ภายนอก (External marketing communication) 2. การสื่อสารการตลาด ภายใน (Internal marketing) 3. การปฏิสัมพันธ์ทางการ ตลาด (Interactive marketing)

5 การสื่อสารการตลาด ภายใน - การสื่อสารแนวตั้ง - การสื่อสาร แนวนอน การสื่อสารการตลาด ภายนอก - การโฆษณา - การส่งเสริมการขาย - การประชาสัมพันธ์ - การตลาดทางตรง ผู้ ให้บริการ ลูก ค้า การปฏิสัมพันธ์ทางการตลาด - การขายโดยบุคคล - ศูนย์กลางบริการลูกค้า - การให้บริการแบบเผชิญหน้า - สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ บริษั ท

6 1. วัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาด ภายนอก อาทิ เพื่อแจ้งข่าวสาร เพื่อให้ความรู้ เพื่อจูง ใจ เพื่อประกาศนโยบายของบริษัท 2. เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร 2.1 การโฆษณา (Advertising) 2.2 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) 2.3 การประชาสัมพันธ์ (Public relations) 1. วัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาด ภายนอก อาทิ เพื่อแจ้งข่าวสาร เพื่อให้ความรู้ เพื่อจูง ใจ เพื่อประกาศนโยบายของบริษัท 2. เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร 2.1 การโฆษณา (Advertising) 2.2 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) 2.3 การประชาสัมพันธ์ (Public relations)

7 2. เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร ( ต่อ ) 2.4 การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) 2.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing) 2.6 การตลาดแบบโต้ตอบ (Interactive marketing) 2.7 การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth communication :WOM) 2.8 การตลาดประสบการณ์ (Experience marketing) 2. เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร ( ต่อ ) 2.4 การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) 2.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing) 2.6 การตลาดแบบโต้ตอบ (Interactive marketing) 2.7 การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth communication :WOM) 2.8 การตลาดประสบการณ์ (Experience marketing)

8 1. การสื่อสารแนวตั้ง (Vertical communication) 1.1 การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward communication) 1.2 การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward communication) 2. การสื่อสารแนวนอน (Horizontal communication) 1. การสื่อสารแนวตั้ง (Vertical communication) 1.1 การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward communication) 1.2 การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward communication) 2. การสื่อสารแนวนอน (Horizontal communication)

9 เป็นการสื่อสาร ระหว่างพนักงานกับ ลูกค้าผ่านช่องทาง ต่าง ๆ

10 เป็นการสื่อสารที่ เริ่มต้นจากลูกค้า (outside-in) และใช้สื่อ อย่างหลากหลาย โดยมี วัตถุประสงค์ไปที่การ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของกลุ่มเป้าหมาย

11 1. การบริการไม่สามารถจับต้องได้ 2. การบริหารคำมั่นสัญญาการบริการ (management of services promises) 3. การบริหารความคาดหวังของลูกค้า (management of customer expectations) 4. การให้ความรู้แก่ลูกค้า (customer education) 5. การสื่อสารการตลาดภายใน 1. การบริการไม่สามารถจับต้องได้ 2. การบริหารคำมั่นสัญญาการบริการ (management of services promises) 3. การบริหารความคาดหวังของลูกค้า (management of customer expectations) 4. การให้ความรู้แก่ลูกค้า (customer education) 5. การสื่อสารการตลาดภายใน

12


ดาวน์โหลด ppt 1. ผู้ส่งสาร (Sender) 2. การเข้ารหัส (Encoding) 3. ข่าวสาร (Message) 4. สื่อหรือช่องทางการส่งข่าวสาร (Media or communication channels) 5. การถอดรหัส (Decoding)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google