งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Clauses and Modifiers. Clauses I could not suppress my anger [ when I read about this event. ] (clause) [ พอได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ ] ผม ‘

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Clauses and Modifiers. Clauses I could not suppress my anger [ when I read about this event. ] (clause) [ พอได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ ] ผม ‘"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Clauses and Modifiers

2 Clauses I could not suppress my anger [ when I read about this event. ] (clause) [ พอได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ ] ผม ‘ ระงับความโกรธไม่อยู่ ’ ( อนุประโยค )

3 Their arguments are not wrong [ but they fail to hit home. ] (clause) ข้อถกเถียงนั้นก็มิได้ผิดแต่อย่างใด [ เพียงแต่ยังไม่ตรงจุด ] ( อนุประโยค )

4 [ If these problems are not properly addressed, ] how can the public be (clause) asked to forgive the original sins of the wealthy? [ หากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม เสียก่อน ] จะไปขอร้อง ( อนุประโยค ) ให้ประชาชนยกโทษให้กับบาปของพวกคนร่ำรวย ได้อย่างไร

5 1. Compound noun a sanitation worker a garbage tricycle the business tycoon คนงานทำความ สะอาด สามล้อใส่ขยะ / ซา เล้งขนขยะ ผู้ยิ่งใหญ่ / เจ้าพ่อ / ยักษ์ใหญ่ในวงการ ธุรกิจ

6 2. Adjective clause... the woman is a worker [who has been cleaning the street for 26 years. ] (adjective clause ขยายคำนาม a worker) … หญิงผู้นี้เป็นคนงาน [ ซึ่งกวาดถนนมาแล้วเป็นเวลา 26 ปี ] (adjective clause ขยายคำนาม คนงาน )

7 3. Adverb clause the rapidly widening wealth gap between the rich and poor (adverb ขยาย adjective: widening) ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน [ ที่ขยาย กว้างขึ้น ][ อย่างรวดเร็ว ] (adjective) (adverb ขยาย adjective)

8 I could not suppress my anger (verb) [when I read about this event.] (adverb clause ขยายกริยา suppress) ผมระงับความโกรธไม่อยู่ [ ตอนได้อ่านเรื่องนี้ ] (verb) (adverb clause ขยายกริยา ระงับ... ไม่อยู่ )

9 4. Noun clause [ what she said ] [ is ] not true. (noun clause) ( กริยา ) [Why he did such a thing to you ] (noun clause) [is ] still unclear. ( กริยา )

10 For a while, I even suspected [that we had returned to the old society.] (noun clause เป็นกรรม ) แว่บหนึ่ง ผมเกิดสงสัยขึ้นมา [ ว่าเราได้ย้อน ยุคกลับไปสู่สังคมสมัยเก่าเสียแล้ว ] (noun clause เป็นกรรม )

11 5. Compound adjective A fair - skinned lady 1 2 3 ผู้หญิง ผิว งาม 3 2 1 environmentally – friendly farming methods 1 2 3 4 กรรมวิธีทางการเกษตร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4 3 2 1 a hard - line Communist 1 2 3 คอมมิวนิสต์ผู้ใช้แนวทางที่แข็งกร้าว 3 2 1

12 6. Participial phrase [ Believing that a person will lose weight if he skips breakfast ], John stops (participial phrase: V-ing) having the first meal of the day. [ เพราะเชื่อว่าจะลดน้ำหนักได้หากไม่ รับประทานอาหารเช้า ] จอห์นจึง เลิกรับประทานอาหารมื้อแรกของวัน

13 [ Often described as the most important book of the 19th century ], (participial phrase : V3) “On The Origin of Species” was to change forever man’s considerations regarding his origins. “On the Origin of Species” [ มักได้รับการเรียกขาน ให้เป็นหนังสือ ที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 19 ] เพราะเป็นหนังสือที่เปลี่ยน ความคิดของมนุษย์เกี่ยวกับ ต้นกำเนิดของตนไปตลอดกาล

14 [ Having failed as a student of medicine, ] he became a clergyman. (participial phrase: Having + V3) [ เมื่อเรียนหมอไม่สำเร็จ ] เขาจึงไปเป็นหมอ สอนศาสนา

15 The People’s Power party [ supported by the majority of people ] should (participial phrase: V3) always feel confident about its future. พรรคพลังประชาชน [ ได้รับเสียงสนับสนุนจาก ประชาชนส่วนใหญ่ ] ควรจะรู้สึกมั่นใจกับอนาคตของพรรค

16 Misrelated participle บรรดานักเศรษฐศาสตร์แนะนำให้ลดดอกเบี้ย [ Advised by the economists], (participial phrase) [ the interest rates ] ( ประธาน ) were lowered.

17 7. Absolute phrase Agricultural production fell off last year [ because the weather was bad. ] (adverb clause) [ The weather being bad ], agricultural (absolute phrase) production fell off last year. [ อากาศไม่ดี ] ผลผลิตทางการเกษตรปีที่แล้วจึงตกต่ำ

18 [ When the aeroplane took off ], we could (adverb clause) see the whole city below us. [ The aeroplane taking off ], we could see (absolute phrase) the whole city below us. [ พอเครื่องบินขึ้น ] เราก็มองเห็นเมืองข้างล่าง

19 [ Since the cages at the zoo are carefully (adverb clause) designed ], the animals cannot get out. [ The cages at the zoo carefully designed ], (absolute phrase) the animals cannot get out. [ กรงในสวนสัตว์ได้รับการออกแบบมาอย่างรอบคอบ ] สัตว์จึง หนีออกมา ไม่ได้


ดาวน์โหลด ppt Clauses and Modifiers. Clauses I could not suppress my anger [ when I read about this event. ] (clause) [ พอได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ ] ผม ‘

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google