งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Load Factor คืออะไร?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Load Factor คืออะไร?."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Load Factor คืออะไร?

2 Load Factor (LF) Load Factor หรือ ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า เป็นการแสดงถึงความสม่ำเสมอในการใช้ไฟฟ้า สูตร หมายถึง ถ้ามีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกๆ วัน Load Factor จะเท่ากับ 100% ดังนั้น Load Factor ของระบบไฟฟ้าที่ใกล้ 100% จะสะท้อนถึงการใช้ไฟฟ้าโดยรวมที่มีประสิทธิภาพ เพราะโรงไฟฟ้าต่างๆ จะทำงานได้เต็มที่คุ้มค่ากับการลงทุน ในทางตรงกันข้าม ถ้า Load Factor ที่ใกล้ 0% จะสะท้อนถึงการใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ในสภาพปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าในรอบวัน จะไม่สม่ำเสมอ โดย Peak จะเกิดช่วงเวลา 14.00–15.00 น. Load Factor (%) = Total Generation (GWh) x 100 Peak (GW) x Hour (h) x 365

3 ความต้องการไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า (กฟผ.) (EGAT System Generation)
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 Peak=26,598 MW เวลา น. Generation (MWh) หมายเหตุ : Net Generation ที่มา : EGAT

4 Peak & Generation Peak (ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด) คือ ค่าสูงสุดของค่าพลังไฟฟ้าในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) หรือเมกะวัตต์ (MW) (1 เมกะวัตต์เท่ากับหนึ่งพันกิโลวัตต์) (1MW = 1,000kW) Generation (ค่าพลังงานไฟฟ้า) คือ ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ มีหน่วยเป็นพลังงาน คือ กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) หรือที่เข้าใจโดยทั่วไปในรูปของจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ (1 kWh = 1 หน่วยไฟฟ้า) ความสัมพันธ์ของ Peak และ Generation จะอยู่ในรูปของค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor)

5 การคำนวณ Load Factor ในปี 2556
Load Factor (%) = Total Generation (GWh) x 100 Peak (GW) x Hour (h) x 365 = ,059 (GWh) x 100 (GW) x 24 (h) x 365 = % หมายเหตุ : Gross Generation ที่มา : สนพ.

6 Load Factor ของประเทศไทย
MONTH PEAK (MW) GENERATION (GWh) LOAD FACTOR (%) 1990 7,221 44,765 70.76 1991 8,045 50,713 71.96 1992 8,904 57,509 73.53 1993 9,839 63,982 74.23 1994 11,064 71,973 74.26 1995 12,268 80,436 74.84 1996 13,311 87,797 75.08 1997 14,506 93,407 73.50 1998 14,180 91,156 73.38 1999 13,712 91,414 76.10 2000 14,918 98,487 75.15 2001 16,126 103,856 73.51 2002 16,681 111,256 76.13 2003 18,121 117,290 73.88 2004 19,326 121,534 71.59 2005 20,538 134,798 74.92 2006 21,064 141,919 76.91 2007 22,586 147,026 74.30 2008 22,568 148,264 74.79 2009 22,596 148,372 74.96 2010 24,630 163,660 75.85 2011 24,518 162,343 75.59 2012 26,774 176,973 75.25 2013 27,285 177,059 74.08 หมายเหตุ : Gross Generation ที่มา : สนพ.


ดาวน์โหลด ppt Load Factor คืออะไร?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google