งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Connector Present Mrs. Chanchanok Klinjun By Miss Mutita Somjantra No.21 M.5/9 Miss Wassana Painok No.24 M.5/9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Connector Present Mrs. Chanchanok Klinjun By Miss Mutita Somjantra No.21 M.5/9 Miss Wassana Painok No.24 M.5/9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Connector Present Mrs. Chanchanok Klinjun By Miss Mutita Somjantra No.21 M.5/9 Miss Wassana Painok No.24 M.5/ Mr. Kitti Suesawatwanit No.30 M.5/9 Mr. Jakkapod Jiaranirongroj No.31 M.5/9 Mr. Chayapol Mongkolchantrakul No.32 M.5/ Mr. Warut Kultrakarn No.33 M.5/9 Mr. Soontorn Tangyarit No.34 M.5/9

2 Connector

3 Conjunction Conjunction คือคำสันธานที่ใช้ถ้อยคำ ,วลีหรือประโยค แบ่งออกเป็น 6 พวก1.conjunction ที่มีแสดงความต่อเนื่องกันหรือคล้อยตามกัน เช่น Both…and = ทั้ง(เหนื่อย)และ(หิว) And = และ , กับ as well as = และ,กับ and then = และแล้ว,แล้วจึง and also = และ ทั้งยัง อีกด้วย Not only…but(also) = ไม่เพียงแต่...ยัง...อีกด้วย Furthermore = ยิ่งไปกว่านั้น...อีกด้วย Besides = นอกจากนี้ยัง Moreover = ยิ่งกว่านั้น...อีกด้วย in addition = ทั้งยัง together with = ด้วย

4 both…and มีความหมายว่า ทั้ง, และ ใช้เชื่อมส่วนต่างๆ ของประโยค คำเชื่อมต้องเป็นคำชนิดเดียวกันและถ้าเชื่อมประธาน กริยาที่ตามมาเป็นพหูพจน์เสมอ -Both Mook and May are playing chess. -We were both listening the radio and doing exercise. and มีความหมายว่า และ,กับ ใช้เชื่อมส่วนต่าๆของประโยค -John is fat and short. -I ate ice-cream and chocolate.

5 as well as มีความหมายว่า และ,กับ,เช่นเดียวกัน ใช้เชื่อมประโยคส่วนต่างๆของประโยค เช่น adj. หรือ ประธานกับประธาน แต่ถ้าเชื่อมประธาน กริยาที่ตามมาต้องสอดคล้องกับประธานตัวแรก -I ,as well as John, am here. and then มีความหมายว่า และแล้ว,แล้วจึง ใช้เชื่อมข้อความที่คล้อยตามกัน -Helen is going to the zoo and then visit her parents. -I always have breakfast and then go to a University.

6 and also หรือ and…also มีความหมายว่า และทั้งยัง
and also หรือ and…also มีความหมายว่า และทั้งยัง...อีกด้วย ใช้เชื่อมสวนต่างๆ เช่น คำนาม เข้าด้วยกัน -I need fame and honour also. -plants need water and also sunlight. - not only…but also มีความหมายว่า ไม่เพียงแต่...ยัง...อีกด้วย - They are not only foolish but also some money. Furthermore In addition : มีความหมายว่า ยิ่งไปกว่านั้น…อีกด้วย Moreover ใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคที่คล้อยตามกัน หรือเสริมข้อความอันแรก

7 besides มีความหมายว่า “นอกจากนี้” ใช้เชื่อม ข้อความที่เพิ่ม หรือเสริมข้อความอันแรก เช่น This apartment is too expensive; besides, it is close to the main road. Together with มีความหมายว่า “ด้วย ” การใช้ Together with the มีหลักการใช้เหมือน as well as Pam, together with her friends, walks to school every day.

8 2. Conjunction ที่แสดงความขัดแย้งกัน ได้แก่ But = แต่ Though = ถึงแม้ว่า Although = ถึงแม้ว่า However = อย่างไรก็ตาม Nevertheless = แม้กระนั้น อย่างไรก็ตาม In spite of = ทั้งๆ ที่ But มีความหมายว่า “ แต่ ” ใช้เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน เช่น I passed the examination, but he failed. She is diligent, but she failed the examination

9 Though : มีความหมายว่า “ ถึงแม้ว่า ” Although ใช้เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน โดยจะวางไว้กลางประโยค หรือวางหน้าประโยคก็ได้ We are going to visit Kevin, though we don’t like him although หรือ however มีความหมายว่า “อย่างไรก็ตาม” nevertheless ใช้เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน โดยเขียนเครื่องหมาย semi-colon ( ; ) ไว้ข้างหน้า however และ nevertheless และหลัง conjunction ใส่เครื่องหมาย comma ( , ) - I was busy; howver , I hed time to go shopping nevertheless

10 In spite of มีความหมายว่า “ทั้งๆที่” ใช้เป็นprepositionเชื่อมประโยคกับคำนาม ใช้เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน โดยมีรูปแบบ2 อย่างคือ 1. in spite of + noun, clause เช่น In spite of her sadness , she went to the party . 2. In spite of + V.ing , clause เช่น In spite of being thin, the boy could carry the heavy box.

11 3 Conjunction ที่แสดงผล ได้แก่ therefore. = เพราะฉะนั้น so
3 Conjunction ที่แสดงผล ได้แก่ therefore = เพราะฉะนั้น so = ดังนั้น consequently = ด้วยเหตุนี้ accordingly = เพราะฉะนั้น ดังนั้น hence = ด้วยเหตุนั้ such that = มากเสียจนกระทั่ง so that = มากจนเสียกระทั่ง

12 therefore consequently มีความหมายว่า เพราะฉะนั้น ด้วยเหตุนี้ accordingly hence การใช้ Conjunction เหล่านี้ ใช้เครื่องหมาย semi-colon (;) ใส่ข้างหน้า ส่วนหลัง conjunction เหล่านี้จะใส่หรือไม่ใส่ comma (,) ก็ได้ทั้งสองตัวอย่างเช่น - Neil was lazy consequently , he didn’t pass the exam. So มีความหมายว่า ดังนั้น ใช้เชื่อมข้อความที่แสดงผล เช่น Clare had a toothache so I went to see the dentist. This shirt is beautiful, so I bought it.

13 Such…that มีความหมายว่า มากเสียจนกระทั่ง
Such…that มีความหมายว่า มากเสียจนกระทั่ง การใช้ Such…that มีรูปแบบการใช่ดังนี้ Such + countable n. + that, clause Uncountable n. It is such cold water that I cannot take a bath. So…that มีความหมายว่า มากเสียจนกระทั่ง การใช้ so…that มีรูปแบบการใช้ดังนี้ So+ adj +. / adv . + that, clause He is so good that nobody hates him

14 4. Conjunction ที่แสดงสาเหตุ ได้แก่ Since = เพราะว่า Because = เพราะว่า As = เพราะว่า, เนื่องจากว่า For = เพราะว่า, เนื่องจากว่า Since, as มีความว่า เพราะว่า ใช้ Since และ as เพื่อแสดงเหตุผล เช่น Since my mother isn’t at home, I have to go home early I have to go home early since my mother isn’t at home As the car broke down , she went to office by taxi She went to the office by taxi as the car broke down

15 Because , for มีความหมายว่า เพราะว่า ใช้ Because และ for เพื่อแสดงเหตุผล แต่การใช้นั้นแตกต่างกัน ให้นักเรียนสังเกตจากตัวอย่าง - The baby cried because he was hungry. - Because he was hungry, he cried. - He had a bed accident , for he drove the car very fast หมายเหตุ Because ใช้เชื่อมกลางประโยค หรือวางไว้หน้าประโยค แต่ for วางไว้ได้เฉพาะกลาง ปะโยคเท่านั้น

16 5. Conjunction ที่ใช่แสดงจุดมุ่งหมาย ได้แก่ In order that = So that = เพื่อว่า That = Conjunction ทั้ง 3 ตัว นี้ใช่เพื่อแสดง purpose (จุกมุ่งหมาย) เช่น In order that I exercise every so that I am going to have good health That

17 6. Conjunction ที่ใช้เชื่อมเพื่อแสดงอาการ ได้แก่ As though = ราวกับว่า As if = Conjunction ทั้งสองตัวใช้เชื่อมเพื่อแสดงอาการ เป็นเหตุที่สมมติ ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ มีรูปแบบการใช้ดังนี้ As though past simple As if หมายเหตุ หลัง as thought และ as if ถ้ากริยาเป็น V .to be ให้นักเรียนใช้ were กับประธานทุกตัวเช่น She speaks as though she were a queen David ran as if he were an airplane He reported the news as though he read all newspaper

18 Exercise 1 Fill in the blank with the given word 1
Exercise 1 Fill in the blank with the given word 1. .………… she is poor ,she is happy. <Although , Because> 2. I,……………..my mother, am cooking lunch. <and , as well as> 3. Barbara had a cold;………………..,she didn’t go to work. <consequently , because> 4. The swimmer didn’t have a rest;…………..he could swim.<however , so> 5.The traffic signs have been in the middle of the street……… people can see them. <since, in order that> 6.That engineer is …………….handsome ……………rich. <not only…but also , so…that> 7.Robert saved some money …………. He had some money to buy a new uniform.<although , so that> Although as well as consequently however in order that not only but also so that

19 8. Richard was very hungry so he ate …………… hamburger ………… hot dog
8.Richard was very hungry so he ate …………… hamburger ………… hot dog.<such…that , both…and> 9.My teacher gave him some advice ………………. A new uniform.<as well as , both…and> 10.Adam is good at tennis ……….. he is also good at soccer.<besides , so> Exercise 2 Fill in the blanks with “so…that” or “such <a> …that”. 1.There is …..... more rain …… the farmers can grow rice. 2.That ship is ……….. big ……… everybody can be in it. 3.It was ……….Delicious pizza …….. Jone asked for some. 4.This horse is ..….. fierce ……. Sharon cannot ride on it. 5.Jennifer is …………. good woman …………. We could not refuse her invitation. both and as well as besides such that that so such a that so that such that

20 Exercise 3 Combine the sentences with “such…that” or “so…that” 1
Exercise 3 Combine the sentences with “such…that” or “so…that” 1.It was cold coffee. Mother couldn’t drink it. ………………………………………………………… They were expensive. Nobody bought them. ………………………………………………………… It was salty soup. I couldn’t eat it. ………………………………………………………… It was an interesting advertisement. Everybody looked at it. ………………………………………………………… I arrived very late. I missed the train. ………………………………………………………….. . It was such cold coffee that mother couldn’t drink it. They were so expensive that nobody bought them. It was such salty soup that I couldn’t eat it. It was such an interesting advertisement that everybody looked at it. I arrived so late that I missed the train.

21 Exercise 4 Choose the correct answer. 1. He had a bad toothache ………
Exercise 4 Choose the correct answer. 1.He had a bad toothache ……….. he went to see the dentist. a) because b) so c) in addition d) in spite of 2.Helen ate steak quickly…………….she was very hungry. a) hence b) therefore c) however d) because 3.Stuart is talkative; ………………, he is boast. a) nevertheless b) accordingly c) moreover d) and then 4.………………. I am very tired, I have to go on my work. a) Although b) In addition c) Hence d) In spite of 5.She went on singing , ……………her daughter was in hospital. a) because b) together with c) though d) besides

22 6. Clare is ……………. nice ………………. polite
6.Clare is …………….nice ………………. polite. a) so…that b) not only…but c) such…that d) such a…that 7.Tom, …………. Neil, is going to travel to London next week. a) together with b) and c) but d) besides 8. …………… the high price, I decided to buy a new computer. a) In spite of b) Besides c) Since d) For 9. …………… he didn’t do his homework, the teacher punished him. a) So b) Since c) In spite of d) Furthermore 10. That soldier is brave; ………… , he is patient. a) hence b) but c) although d) besides

23 11. He didn’t like geometry; …………. , he has to study it
11. He didn’t like geometry; ………….. , he has to study it. a) hence b) consequently c) nevertheless d) therefore 12. There is no food left; ……………… , I have to go to the market. a) because b) therefore c) because d) since 13. I have to go to the market ……………. there is no food left. a) since b) so c) therefore d) hence 14. She sang the song sweetly; ………… , she won the first prize. a) as b) because c) accordingly d) since 15. …………….. it was raining , she got an umbrella. a) In addition b) Moreover c) Since d) Though

24 16. ……………. he eats a lot, he is very thin. a) Since
16. …………….. he eats a lot, he is very thin. a) Since b) Although c) Therefore d) However 17. You are ill; ……………… , you shouldn’t go to the funeral. a) moreover b) as well as c) therefore d) but 18.Diana ………………. Washed up the car …………… clean the house. a) such…that b) so…that c) and…also d) not only…but also 19. He prays ……………….. he were a monk. a) as b) as if c) though d) although 20. This bread is ………… hard ……… I cannot bite it. a) such…that b) so…that b) both…and d) not only…but also

25 and but or if either while nevertheless
Exercise 5 Fill in the blank with suitable words Do you like coffee ………… ice-cream? 2.She never works ………….. she sot a pro motion . 3.He has a house ………… a car. 4.The sun is shining and there are very few clounds ………………… I’m sure it is going rain . 5.I will be glad ……. she come. 6.Listen to me ……….. I am talking. 7.I waited for her ………… she didn’t come. 8.I want to go …………. she wants to stay. 9.I will wait ………. see. 10.I’ll by ………… a shirt ………… a pair of shoes next week. and but or if either while nevertheless or but and nevertheless if while but but and either or

26 Thank you for your attention!


ดาวน์โหลด ppt Connector Present Mrs. Chanchanok Klinjun By Miss Mutita Somjantra No.21 M.5/9 Miss Wassana Painok No.24 M.5/9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google