งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน วิชา บัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง หน่วยที่ 5 บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และ กระดาษทำการ 6 ช่อง จัดทำโดย นายวิทวัสชัย คำยะ นายธนวัฒน์ น้อยมหาพรม นางสาวเสาวนีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน วิชา บัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง หน่วยที่ 5 บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และ กระดาษทำการ 6 ช่อง จัดทำโดย นายวิทวัสชัย คำยะ นายธนวัฒน์ น้อยมหาพรม นางสาวเสาวนีย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน วิชา บัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง หน่วยที่ 5 บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และ กระดาษทำการ 6 ช่อง จัดทำโดย นายวิทวัสชัย คำยะ นายธนวัฒน์ น้อยมหาพรม นางสาวเสาวนีย์ สมร่างวัจนกุล ชั้น ปวส.1 ห้อง 4/6B ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนดุสิตพณิชยการ

2 นี่ๆๆ ความหมาย ความสำคัญและ ประเภทของบัญชีแยกประเภทมีอะไรบ้าง อะ และมีความหมายอะไรบ้าง หรอ ฉัน งง หมดแล้วยกตัวอย่างมาข้อสอง ข้อ ก็ได้ นะช่วยบอกหน่อย อ๋อ ก็บัญชีแยกประเภทหมายถึงบัญชี ที่รวบรวมรายการค้าไว้แป็นหมวดหมู่โดย แยกเป็น บัญชี ๆ ไป ส่วนความสำคัญของบัญชีแยกประเภท เมื่อมีราการค้า เกิดขึ้นจะทำให้สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของ เจ้า ของกิจการเปลี่ยนแปลงไง

3 นี่ทุกคนฟังนะฉันจะบอก ส่วนผมจะบอกถึง อ่า ผมจะบอกถึง ถึงประเภทของบัญชีแยกประเภท รูปแบบบัญชีแยกประเภท เป็นบัญ การบันทึกบัญชีแยกประเภท มีอยู่ 3 ประเภท คือ 1 บัญชีประเภทสินทรัพย์ ชีที่ใช่เป็นบันทึกรายการที่มีลักษณะ รายการจากสมุดรายวันทั่วไปๆบัญชีแยก 2 บัญชีประเภทหนี้สิน เหมือนกันไว้ด้วยกันโดยใช้บันทึกต่อ ประเภททั่วไปคือ 1 ให้พิจารณาบัญชีที่บันทึก 3 บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ จากสมุดบันทึกรายการขั้นต้น เช่น ในสมุดรายวันทั่วไป 2 เปิดบัญชีแยกประ หวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะค่ะ บัญชีแยกประเภททั่วไปและประเภทย่อย เภทเกี่ยวข้อง ซึ่งในที่นี้มี 2 บัญชี คือ เงินสดและเงินทุนนะการบันทึกบัญชี แยกประเภท

4 นี่ๆๆๆจะบอกให้นะว่าความหมาย ของงบทดลอง คืองบที่ทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ ฉันรู้แล้วหน่า ว่าการ ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ตั้งแต่การบันทึก แก้ไขกรณีงบทดลองแล้วหาก รายการค้าในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น การผ่าน งบทดลองไม่ลงตัวกล่าวคือยอดรวม การขั้นต้นไปบัญชีแยกประเภท และการหา ช่องเดบิตและเครดิตไม่เท่ากันต้อง ยอด คงเหลือด้วยดินสอไงล่ะ ดำเนินการแก้ไขและค้นหาจุดที่ผิดสำ หรับสาเหตุที่ทำให้งบทดลองไม่ลงตัว มีหลายสาเหตุ คือ 1 รวมยอดผิด 2 ใส่จำนวนเงินผิด 3 ใส่จำนวนเงิน สลับช่องกัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การที่ทดลองลงตัวมิได้แปลว่า การบันทึกทุกต้องเสมอไป นะจ๊ะ

5 อืม แก้ไขกรณีไม่ลงตัว หลังจาก ที่จัดทำงบทดลองหากงบทดลองไม่ลงตัวกล่าวคือยอดรวมช่อง เดบิตและเครดิตไม่เท่ากันต้องดำเนินการแก้ไขและค้นหาจุดที่ผิดสำหรับ ที่ทำให้งบทดลองไม่ลงตัวมีหลายสาเหตุได้แก่ 1 รวมยอดผิด 2 ใส่จำนวนเงินผิด 3 ใส่จำนวนเงินสลับช่องกัน 4 หายอดคงเหลือใน บัญชีแยกประเภทผิด เป็นต้นนะ อยากให้ทุกคน ได้รับรู้ไว้ด้วย

6 คุณ กระดาษทำการ 6 ช่อง หลังจากที่กิจการได้ จัดทำงบทดลองขึ้นแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดทำงบการเงิน แต่ เพื่อให้การจัดทำงบการเงินสะดวกและง่ายกิจการมักจะจัดทำกระดาษทำการ ขึ้นก่อนโดยเฉพาะกิจการขนาดใหญ่ มีรายการค้าและบัญชีแยกประเภท เป็นจำนวนมาก รูปแบบของกระดาษทำการมีหลายรูปแบบ เช่น กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง 8 ช่อง 10 ช่อง 12 ช่อง ฉันก็รู้ ประโยชน์ของกระดาษทำการ เป็นที่รวมของบัญชีทั้งหมดของกิจการ ทำให้ทราบผล การดำเนินของกิจการว่าทำกำไรสุทธิเป็นจำนวนเท่าใด ทำให้จัดทำงบดุลการเงิน อันได้แก่งบกำไรขาดทุนและงบ ดุลเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

7 อืม การทำกระดาษ 6 ช่อง 3 นำรายการในงบทดลองไป วิธีทำกระดาษจะมีขั้นตอนต่อจากงบทดลอง ไปไว้ในช่องงบกำไรขาดทุนและงบดุล ดังได้กล่าวแล้ว ซึ่งสรุปได้ดังนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1 เขียน หัวกระดาษทำการ 3 บรรทัด ดังนี้ บัญชีหมายเลข 1 สินทรัพย์ ชื่อกิจการ ……….. บัญชีหมายเลข 2 หนี้สิน จะปรากฏในงบดุล กระดาษทำการ บัญชีหมายเลข 3 ส่วนของเจ้าของ สำหรับระยะเวลา …… สิ้นสุดวันที่ ……… บัญชีหมายเลข 4 รายได้ จะปรากฏในงบ 2 ลอกรายการจากงบทดลองลงในช่องงบทดลอง บัญชีหมายเลข 5 ค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุน ในกระดาษทำการ

8 4 รวมยอดงบกำไรขาดทุน และงบดุลทางเดบิตและเครดิต 5 หาผลต่างของทั้ง 2 งบ ผลต่างที่ได้จะ ต้องเท่ากัน 6 นำผลต่างที่คำนวณได้ไปใส่ทางด้านที่น้อย กว่าและรวมยอดอีกครั้ง 7 เขียนคำว่า กำไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ ที่ช่องชื่อบัญชี โดยดูที่ ข้อ 5 เรื่องราวก็มีประมาณแหละ ไม่อยากอย่างที่คิดนะจ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt รายงาน วิชา บัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง หน่วยที่ 5 บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และ กระดาษทำการ 6 ช่อง จัดทำโดย นายวิทวัสชัย คำยะ นายธนวัฒน์ น้อยมหาพรม นางสาวเสาวนีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google