งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 1. อายุ 2. น้ำหนัก 3. ส่วนสูง 4. หมู่เลือด 2. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 1. ศาสนา 2. เพศ 3. รายได้ 4. เชื้อชาติ 3. ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งได้สรุปยอดขายในปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 1. อายุ 2. น้ำหนัก 3. ส่วนสูง 4. หมู่เลือด 2. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 1. ศาสนา 2. เพศ 3. รายได้ 4. เชื้อชาติ 3. ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งได้สรุปยอดขายในปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 1. อายุ 2. น้ำหนัก 3. ส่วนสูง 4. หมู่เลือด 2. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 1. ศาสนา 2. เพศ 3. รายได้ 4. เชื้อชาติ 3. ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งได้สรุปยอดขายในปี 2554 ตั้งแต่ เดือน มกราคม – ธันวาคม มีดังนี้ สินค้าทางเกษตรคิดเป็น 20.18% สินค้าทาง อุตสาหกรรมคิดเป็น 69.62% สินค้า ประเภทเชื้อเพลิงคิดเป็น 0.53% และอื่นๆ 10.67% จากข้อมูลดังกล่าว นักเรียนคิดว่า ควรนำเสนอในรูปแบบใดดีที่สุด 1. การนำเสนอโดยตาราง 2. การนำเสนอโดยกราฟแท่ง 3. การนำเสนอโดยเขียนบรรยาย 4. การนำเสนอโดยแผนภาพวงกลม แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนนเต็ม 10 คะแนน คำชี้แจง 1. ข้อสอบชุดนี้มี จำนวน 10 ข้อ 2. ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงคำตอบเดียวแล้ว เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคำตอบ

2 ในการสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกในหมู่บ้าน จำนวน 200 คน ในเรื่อง เพิ่มเก็บเงินค่าทิ้งขยะในแต่ละ เดือน สมาชิกแต่ละคนจะตอบว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย เมื่อนำความคิดเห็นทั้งหมด มาจัดระเบียบแล้วจะแสดงได้ ดังตาราง 4. จากข้อมูลในข้างต้น ค่าความถี่สัมพัทธ์ ของ ความเห็นที่เห็นด้วย มีค่าเท่าไหร่ 1. 0.6 2. 0.12 3. 0.25 4. 0.30 5. ข้อมูลที่นำเสนอด้วยการอธิบายหรือบรรยายเรียกว่า 1. ข้อมูลเชิงอธิบาย 2. ข้อมูลเชิงบรรยาย 3. ข้อมูลเชิงปริมาณ 4. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 6. การนำเสนอข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มักจะนิยม นำเสนอในรูปแบบใด 1. กราฟแท่ง 2. กราฟเส้นตรง 3. กราฟรูปภาพ 4. แผนภาพวงกลม ความเห็นความถี่ความถี่ สัมพัทธ์ เห็นด้วย 120 ไม่เห็นด้วย 50 ไม่มี ความเห็น 30 รวม 200

3 7. อันตรภาคชั้นในข้อใดที่มีความกว้างของอันตรภาค ชั้นแตกต่างจากข้ออื่น 1. 14 - 17 2. 18 - 20 3. 21 - 24 4. 25 - 28 8. อันตรภาคชั้นในข้อใดที่มีความกว้างของอันตรภาค ชั้นเป็น 9 1. 41 - 48 2. 49 - 57 3. 58 - 67 4. 68 - 78 9. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล 5, 8, 7, 6, 4, 5, 6, 9, 10 มีค่าเป็นเท่าใด 1. 8.75 2. 7.65 3. 6.67 4. 5.64 10. ฐานนิยมของข้อมูล 35, 39, 40, 39, 43, 42, 41, 38, 37, 36, 42, 36, 41, 43, 42 มีค่าเป็นเท่าใด 1. 43 2. 42 3. 41 4. 35 ทำกันได้ไหมค่ะ เด็กๆๆ


ดาวน์โหลด ppt 1. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 1. อายุ 2. น้ำหนัก 3. ส่วนสูง 4. หมู่เลือด 2. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 1. ศาสนา 2. เพศ 3. รายได้ 4. เชื้อชาติ 3. ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งได้สรุปยอดขายในปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google