งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนนเต็ม 10 คะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนนเต็ม 10 คะแนน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนนเต็ม 10 คะแนน คำชี้แจง 1. ข้อสอบชุดนี้มี จำนวน 10 ข้อ 2. ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้ว เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคำตอบ 1. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 1. อายุ 2. น้ำหนัก 3. ส่วนสูง 4. หมู่เลือด 2. ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 1. ศาสนา 2. เพศ 3. รายได้ 4. เชื้อชาติ 3. ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งได้สรุปยอดขายในปี ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม มีดังนี้ สินค้าทางเกษตรคิดเป็น % สินค้าทางอุตสาหกรรมคิดเป็น % สินค้า ประเภทเชื้อเพลิงคิดเป็น % และอื่นๆ % จากข้อมูลดังกล่าว นักเรียนคิดว่า ควรนำเสนอในรูปแบบใดดีที่สุด 1. การนำเสนอโดยตาราง 2. การนำเสนอโดยกราฟแท่ง 3. การนำเสนอโดยเขียนบรรยาย 4. การนำเสนอโดยแผนภาพวงกลม

2 5. ข้อมูลที่นำเสนอด้วยการอธิบายหรือบรรยายเรียกว่า 1. ข้อมูลเชิงอธิบาย
ในการสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกในหมู่บ้านจำนวน คน ในเรื่อง เพิ่มเก็บเงินค่าทิ้งขยะในแต่ละเดือน สมาชิกแต่ละคนจะตอบว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย เมื่อนำความคิดเห็นทั้งหมด มาจัดระเบียบแล้วจะแสดงได้ดังตาราง 4. จากข้อมูลในข้างต้น ค่าความถี่สัมพัทธ์ ของความเห็นที่เห็นด้วย มีค่าเท่าไหร่ 5. ข้อมูลที่นำเสนอด้วยการอธิบายหรือบรรยายเรียกว่า 1. ข้อมูลเชิงอธิบาย 2. ข้อมูลเชิงบรรยาย 3. ข้อมูลเชิงปริมาณ 4. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 6. การนำเสนอข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มักจะนิยมนำเสนอในรูปแบบใด 1. กราฟแท่ง 2. กราฟเส้นตรง 3. กราฟรูปภาพ 4. แผนภาพวงกลม ความเห็น ความถี่ ความถี่สัมพัทธ์ เห็นด้วย 120 ไม่เห็นด้วย 50 ไม่มีความเห็น 30 รวม 200

3 7. อันตรภาคชั้นในข้อใดที่มีความกว้างของอันตรภาคชั้นแตกต่างจากข้ออื่น
7. อันตรภาคชั้นในข้อใดที่มีความกว้างของอันตรภาคชั้นแตกต่างจากข้ออื่น 8. อันตรภาคชั้นในข้อใดที่มีความกว้างของอันตรภาคชั้นเป็น 9 9. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล 5 , 8 , 7 , 6 , 4 , 5 , 6 , 9 , 10 มีค่าเป็นเท่าใด 10. ฐานนิยมของข้อมูล 35 , 39 , 40 , 39 , 43 , 42 , 41 , 38 , 37 , 36 , 42 , 36 , 41 , 43 , มีค่าเป็นเท่าใด 1. 43 2. 42 3. 41 4. 35 ทำกันได้ไหมค่ะ เด็กๆๆ


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล คะแนนเต็ม 10 คะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google