งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

0300 368 คอมพิวเตอร์ช่วยใน การเขียนแบบและออกแบบ (Computer-Aided Drafting and Design) 1/2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "0300 368 คอมพิวเตอร์ช่วยใน การเขียนแบบและออกแบบ (Computer-Aided Drafting and Design) 1/2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 0300 368 คอมพิวเตอร์ช่วยใน การเขียนแบบและออกแบบ (Computer-Aided Drafting and Design)
1/2550

2 Course Description วิธีการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ร่วมสำหรับระบบเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเมนูและองค์ประกอบของโปรแกรม AutoCAD คำสั่งสำหรับเขียนภาพ 2 มิติ รูปแบบ 3 มิติ เทคนิคการเขียนอักษร การบอกขนาด การควบคุมเลเยอร์และการทำต้นแบบ การพล๊อตและการพิมพ์ การเขียนแบบทางเครื่องกล

3 Course Objectives Course Evaluations
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีความสามารถในการเขียนแบบเครื่องกลระบบ 2 มิติและ 3 มิติ Course Evaluations Home works/ Lab practice 25% Midterm Examination % Final Examination % Project %

4 Computer programs AutoCAD 2004 SolidWorks 2003

5 Introduction

6 Introduction AutoCAD เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ ที่พัฒนาโดยบริษัท AutoDesk ตั้งแต่ปี 1982. การประยุกต์ใช้งาน งานด้าน Mechanical, Architectural and Engineering construction, Surveying, Electronics, Multimedia, Facilities management

7 ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเขียนแบบ 2D
แนวแกนที่ใช้อ้างอิงในการเขียนแบบ อาศัยหลักพื้นฐานการมองภาพในสามแกนหลัก x,y,z

8 ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเขียนแบบ 2D
ภาพแบบ Isometric แต่ละแกนทำมุม 120 องศา

9 ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเขียนแบบ 2D
ภาพฉาย Orthographic

10 Example of Orthographic Drawing

11 ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเขียนแบบ 2D
ภาพแบบ Multiviews

12 ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเขียนแบบ 2D
ภาพช่วย Auxiliary views

13 ความรู้เบื้องต้นสำหรับการเขียนแบบ 2D
ภาพ Plan

14 ระบบพิกัดสำหรับการเขียนแบบ
Absolute coordinate เป็นระบบพิกัดที่วัดระยะจากจุด origin (x=0, y=0) Relative coordinate เป็นการกำหนดพิกัดโดยวัดระยะสัมพัทธ์หรืออ้างอิงกับพิกัดสุดท้าย (โดยพิจารณาให้จุดสุดท้ายมีพิกัดเป็น 0,0 ใหม่)

15 ระบบพิกัดสำหรับการเขียนแบบ
Absolute coordinate 1.1 แบบ Cartesian หรือ Rectangular รูปแบบการป้อน x,y

16 ระบบพิกัดสำหรับการเขียนแบบ
Absolute coordinate 1.2 แบบ Polar รูปแบบการป้อน r<a

17 ระบบพิกัดสำหรับการเขียนแบบ
2. Relative coordinate 2.1 แบบ Cartesian หรือ Rectangular

18 ระบบพิกัดสำหรับการเขียนแบบ
2. Relative coordinate 2.2 แบบ Polar

19 Drawing Test: Using AutoCAD
UNIT: INCHES

20 Drawing Test: Using AutoCAD
UNIT: Millimeters

21 คำสั่งเริ่มต้นสำหรับการเขียนแบบ
Week 1 Drawing Limits Units Drafting Setting Line/Rectangular/Circle คำสั่งช่วย GRID/SNAP/OSNAP การบอกขนาด (Dimension)

22 คำสั่งเริ่มต้นสำหรับการเขียนแบบ
Week 1 *Home work *Practice

23 คำสั่งเริ่มต้นสำหรับการเขียนแบบ
Week 2 Practice Polygon Array Offset Trim Mirror


ดาวน์โหลด ppt 0300 368 คอมพิวเตอร์ช่วยใน การเขียนแบบและออกแบบ (Computer-Aided Drafting and Design) 1/2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google