งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย
วาระการบริหารจัดการ มูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย

2 ข้อมูลทั่วไป ปี 2557 สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดสตูล ประกอบด้วย - โรงพยาบาลของรัฐ 7 แห่ง - รพ.สต. 55 แห่ง - คลินิก 65 แห่ง - สถานพยาบาลสัตว์ 4 แห่ง

3 สถานการณ์ขยะติดเชื้อ สสจ.สตูล ปี 2558 การคัดแยกและเก็บรวบรวม
สถานการณ์ขยะติดเชื้อ สสจ.สตูล ปี 2558 ชื่อสถานพยาบาล จำนวนเตียง ปริมาณขยะติดเชื้อ (กก./วัน) การคัดแยกและเก็บรวบรวม การกำจัดขยะติดเชื้อ แยกจากมูลฝอยทั่วไป การฆ่าเชื้อมูลฝอยติดเชื้อ ห้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ภาชนะ เก็บกักมีสัญลักษณ์ชัดเจน รพ.สตูล 186 120 มี ส่งกำจัดบ.เซฟวันกรีนเทค รพ.ควนกาหลง 30 15 - รพ.ท่าแพ 11 ไม่มี รพ.ควนโดน 10.5 รพ.ทุ่งหว้า ใช้เตาเผาขยะของรพ.เอง รพ.ละงู 60 49 รพ.มะนัง ส่งรพ.ควนกาหลง หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานผลการสำรวจข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สน.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต

4 นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
1. โรงพยาบาลละงูและทุ่งหว้า ซึ่งมีระบบกำจัดขยะโดยใช้เตาเผา ให้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากโรงพยาบาลลูกข่าย ดังนี้ 1.1 โรงพยาบาลละงู รับมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลท่าแพและโรงพยาบาลควนโดน

5 การเตรียมการรองรับนโยบายการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
1.2 โรงพยาบาลทุ่งหว้า รับมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลควนกาหลงและโรงพยาบาลมะนัง 1.3 โรงพยาบาลสตูล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ให้หาวิธีการดำเนินการที่เหมาะสม

6 การเตรียมการรองรับนโยบายการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ระบบเก็บขน - โรงพยาบาลละงูและทุ่งหว้า จัดทำแผนซื้อรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรับมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลลูกข่าย โดยได้รับจัดสรรจาก สสจ.สตูล - โรงพยาบาลลูกข่าย ให้เตรียมรถ สำหรับเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ จากสถานพยาบาลในพื้นที่

7 การเตรียมการรองรับนโยบายการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ระบบการพักขยะ โรงพยาบาลทุกแห่ง มีโรงพักขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล เตรียมพื้นที่เพื่อให้มีสถานที่เก็บมูลฝอยติดเชื้อ และลานตากมูลฝอยติดเชื้อก่อนนำเข้าสู่เตาเผา

8 การเตรียมการรองรับนโยบายการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ระบบกำจัดขยะ - โรงพยาบาลแม่ข่าย คือ โรงพยาบาลละงูและทุ่งหว้า ตรวจสอบเตาเผาขยะ ว่า สามารถรองรับการเผามูลฝอยติดเชื้อ ได้กี่กิโลกรัมต่อวัน เตาเผาขยะใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือต้องการปรับปรุงเตาเผาขยะอย่างไร

9 การเตรียมการรองรับนโยบายการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ระบบกำจัดขยะ - ถุงรองรับมูลฝอยติดเชื้อควรมีสัญลักษณ์หรือฉลากแสดง - มูลฝอยติดเชื้อที่เก็บอยู่ในถุงหรือภาชนะ ควรนำน้ำออกจากมูลฝอยติดเชื้อก่อนนำไปกำจัด

10 การเตรียมการรองรับนโยบายการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ระบบกำจัดขยะ - มูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลในพื้นที่เกาะ ไม่ให้นำไปทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไปของสถานที่กำจัดของพื้นที่ โดยให้นำมูลฝอยตืดเชื้อให้โรงพยาบาลเขตพื้นที่

11 การเตรียมการรองรับนโยบายการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ระบบกำจัดขยะ - ในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่สามารถดำเนินการมูลฝอยติดเชื้อให้กับโรงพยาบาลแม่ข่ายได้ โดยยังให้บริษัทเซฟวัน กรีนเทค นำไปกำจัด นั้น ให้โรงพยาบาลที่จ้างเก็บขนเตรียมแผนเวียนติดตามรถเก็บขนของบริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ โดยให้ติดตามอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

12 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ออกเยี่ยม ติดตาม การดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลแม่ข่าย คือ โรงพยาบาลละงู โรงพยาบาลทุ่งหว้า 3. ให้กลุ่มงานคุมครองผู้บริโภค ซึ่งรับขึ้นทะเบียนคลินิกรักษาผู้ป่วย ให้ติดตามการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยให้กำชับให้สถานพยาบาลนำไปกำจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาลหรือส่งโรงพยาบาลในพื้นที่

13 4. สถานพยาบาลสัตว์ ยังไม่ได้มีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งทางสสจ.สตูล ได้ขอความร่วมไปยังสน.ปศุสัตว์จ.สตูล ให้แจ้งให้สถานพยาบาลสัตว์ ที่มาขอขึ้นทะเบียนฯ รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อไปให้โรงยาบาลในพื้นที่กำจัดต่อไป โดยสถานพยาบาลฯ ดังกล่าว รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

14 ขยะอันตราย ให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งเตรียมสถานที่เก็บขยะอันตรายและรองรับขยะอันตรายจากสถานพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรวบรวมนำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนำไปกำจัดต่อไป


ดาวน์โหลด ppt มูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google