งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลทั่วไป ปี 2557 สถานบริการสาธารณสุขใน จังหวัดสตูล ประกอบด้วย - โรงพยาบาลของรัฐ 7 แห่ง - รพ. สต. 55 แห่ง - คลินิก 65 แห่ง - สถานพยาบาลสัตว์ 4 แห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลทั่วไป ปี 2557 สถานบริการสาธารณสุขใน จังหวัดสตูล ประกอบด้วย - โรงพยาบาลของรัฐ 7 แห่ง - รพ. สต. 55 แห่ง - คลินิก 65 แห่ง - สถานพยาบาลสัตว์ 4 แห่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อมูลทั่วไป ปี 2557 สถานบริการสาธารณสุขใน จังหวัดสตูล ประกอบด้วย - โรงพยาบาลของรัฐ 7 แห่ง - รพ. สต. 55 แห่ง - คลินิก 65 แห่ง - สถานพยาบาลสัตว์ 4 แห่ง

3 สถานการณ์ขยะติดเชื้อ สสจ. สตูล ปี 2558 ชื่อ สถานพยา บาล จำนว น เตียง ปริมา ณขยะ ติดเชื้อ ( กก./ วัน ) การคัดแยกและเก็บรวบรวม การกำจัดขยะติด เชื้อ แยก จาก มูล ฝอย ทั่วไป การ ฆ่า เชื้อ มูล ฝอย ติด เชื้อ ห้อง เก็บมูล ฝอยติด เชื้อ ภาชนะ เก็บกัก มี สัญลัก ษณ์ ชัดเจน รพ. สตูล 186120 มี ส่งกำจัดบ. เซฟวัน กรีนเทค รพ. ควน กาหลง 3015 มี - - ส่งกำจัดบ. เซฟวัน กรีนเทค รพ. ท่าแพ 3011 มีไม่มีมี ส่งกำจัดบ. เซฟวัน กรีนเทค รพ. ควน โดน 3010.5 มี --- ส่งกำจัดบ. เซฟวัน กรีนเทค รพ. ทุ่งหว้า 3015 มีไม่มีมี ใช้เตาเผาขยะของ รพ. เอง รพ. ละงู 6049 มีไม่มีมี ใช้เตาเผาขยะของ รพ. เอง รพ. มะนัง 30----- ส่งรพ. ควนกาหลง หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานผลการสำรวจข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สน. สิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต

4 1. โรงพยาบาลละงูและทุ่งหว้า ซึ่งมี ระบบกำจัดขยะโดยใช้เตาเผา ให้เป็น โรงพยาบาลแม่ข่ายในการกำจัดมูลฝอย ติดเชื้อ โดยเก็บค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการจากโรงพยาบาลลูกข่าย ดังนี้ 1.1 โรงพยาบาลละงู รับมูลฝอยติด เชื้อจากโรงพยาบาลท่าแพและ โรงพยาบาลควนโดน นโยบายนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสตูล

5 1.2 โรงพยาบาลทุ่งหว้า รับมูล ฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลควนกาหลง และโรงพยาบาลมะนัง 1.3 โรงพยาบาลสตูล ซึ่งเป็น โรงพยาบาลทั่วไป ให้หาวิธีการ ดำเนินการที่เหมาะสม การเตรียมการรองรับนโยบายการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

6 ระบบเก็บขน - โรงพยาบาลละงูและทุ่งหว้า จัดทำ แผนซื้อรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อ รับมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลลูก ข่าย โดยได้รับจัดสรรจาก สสจ. สตูล - โรงพยาบาลลูกข่าย ให้เตรียมรถ สำหรับเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ จาก สถานพยาบาลในพื้นที่ การเตรียมการรองรับนโยบายการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

7 ระบบการพักขยะ โรงพยาบาลทุกแห่ง มีโรงพัก ขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล เตรียมพื้นที่ เพื่อให้มีสถานที่เก็บมูลฝอยติดเชื้อ และ ลานตากมูลฝอยติดเชื้อก่อนนำเข้าสู่ เตาเผา การเตรียมการรองรับนโยบายการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

8 ระบบกำจัดขยะ - โรงพยาบาลแม่ข่าย คือ โรงพยาบาลละงูและทุ่งหว้า ตรวจสอบ เตาเผาขยะ ว่า สามารถรองรับการเผา มูลฝอยติดเชื้อ ได้กี่กิโลกรัมต่อวัน เตาเผาขยะใช้การได้อย่างมี ประสิทธิภาพหรือไม่ หรือต้องการ ปรับปรุงเตาเผาขยะอย่างไร การเตรียมการรองรับนโยบายการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

9 ระบบกำจัดขยะ - ถุงรองรับมูลฝอยติดเชื้อควรมี สัญลักษณ์หรือฉลากแสดง - มูลฝอยติดเชื้อที่เก็บอยู่ในถุงหรือ ภาชนะ ควรนำน้ำออกจากมูลฝอยติด เชื้อก่อนนำไปกำจัด การเตรียมการรองรับนโยบายการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

10 ระบบกำจัดขยะ - มูลฝอยติดเชื้อจาก สถานพยาบาลในพื้นที่เกาะ ไม่ให้นำไป ทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไปของสถานที่ กำจัดของพื้นที่ โดยให้นำมูลฝอยตืด เชื้อให้โรงพยาบาลเขตพื้นที่ การเตรียมการรองรับนโยบาย การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

11 ระบบกำจัดขยะ - ในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่สามารถ ดำเนินการมูลฝอยติดเชื้อให้กับ โรงพยาบาลแม่ข่ายได้ โดยยังให้บริษัท เซฟวัน กรีนเทค นำไปกำจัด นั้น ให้ โรงพยาบาลที่จ้างเก็บขนเตรียมแผน เวียนติดตามรถเก็บขนของบริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ โดยให้ติดตามอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง การเตรียมการรองรับนโยบาย การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

12 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ออก เยี่ยม ติดตาม การดำเนินการกำจัดมูล ฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลแม่ข่าย คือ โรงพยาบาลละงู โรงพยาบาลทุ่งหว้า 3. ให้กลุ่มงานคุมครองผู้บริโภค ซึ่งรับ ขึ้นทะเบียนคลินิกรักษาผู้ป่วย ให้ ติดตามการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยให้ กำชับให้สถานพยาบาลนำไปกำจัดที่ถูก หลักสุขาภิบาลหรือส่งโรงพยาบาลใน พื้นที่

13 4. สถานพยาบาลสัตว์ ยังไม่ได้มีการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกหลัก สุขาภิบาล ซึ่งทางสสจ. สตูล ได้ขอความ ร่วมไปยังสน. ปศุสัตว์จ. สตูล ให้แจ้งให้ สถานพยาบาลสัตว์ ที่มาขอขึ้นทะเบียนฯ รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อไปให้โรงยาบาล ในพื้นที่กำจัดต่อไป โดยสถานพยาบาล ฯ ดังกล่าว รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

14 ขยะอันตราย ให้โรงพยาบาลแต่ละแห่ง เตรียมสถานที่เก็บขยะอันตรายและ รองรับขยะอันตรายจากสถานพยาบาล ในพื้นที่ เพื่อรวบรวมนำส่งให้องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสตูลนำไปกำจัดต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลทั่วไป ปี 2557 สถานบริการสาธารณสุขใน จังหวัดสตูล ประกอบด้วย - โรงพยาบาลของรัฐ 7 แห่ง - รพ. สต. 55 แห่ง - คลินิก 65 แห่ง - สถานพยาบาลสัตว์ 4 แห่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google