งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O การใช้ Green ICT ใน องค์กร แบบพอเพียง www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O การใช้ Green ICT ใน องค์กร แบบพอเพียง www.themegallery.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O การใช้ Green ICT ใน องค์กร แบบพอเพียง www.themegallery.com

2 ความหมายของ ICT และ Green ICT ICT ความหมายโดยรวม หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การ ประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ ซึ่งรวมไปถึงการให้บริการ การใช้ และการดูแล ข้อมูล Green ICT คือ แนวความคิดในการนำ ICT มา สนับสนุนเพื่อการลดพลังงาน เพื่อการนำกลับมาใช้ เพื่อ ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น การจะสำเร็จได้ต้องอยู่ที่ ความตระหนัก และการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

3 www.themegallery.com การส่งเสริมการใช้ Green ICT แบบพอเพียง Green Design ออกแบบอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โดย ประหยัดพลังงาน และรักษา สิ่งแวดล้อม Green User การลดการใช้ พลังงานของ คอมพิวเตอร์และ ระบบสารสนเทศ อื่นๆ Green Manufacturing สร้างอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย Green Dispotal นำคอมพิวเตอร์ เก่ามาใช้งานใหม่ และทำการ Recycle Green ICT

4 www.themegallery.com สิ่งสำคัญของการใช้ Green ICT การเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ขึ้นชื่อว่า “ กรีน ” อย่างเดียวนั้นอาจไม่ใช่ประเด็น สำคัญที่ช่วยให้โลกมีสีเขียวขึ้น – นิยามที่แท้จริงของ “ กรีน ไอที ” คำตอบอาจอยู่ที่ “ มนุษย์ ” ผู้ควบคุมการใช้อุปกรณ์เหล่านี้มากกว่า

5 www.themegallery.com บทบาทของ Green ICT Green ICT หรือ Green Computing - ก็คือเรื่องที่ เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพอยู่อย่างยั่งยืน – ดังนั้น “ ถ้าเราจะกล่าวถึง การใช้ Green ICT ใน องค์กรแบบพอเพียง คงจะหมายถึงการใช้ เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม ”

6 www.themegallery.com ตัวอย่างการใช้ Green ICT ในองค์กร Green ICT พอเพียง สิ่งเหล่านี้เป็นเพียง ตัวอย่าง ควร ปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับรูปแบบ และนโยบาย ของแต่ ละองค์กรด้วย ถึงจะ เรียกว่าเป็นการนำ Green ICT มาใช้ใน องค์กรแบบพอเพียง  ออกแบบวัสดุอุปกรณ์ให้สามารถใช้งาน ได้อย่างคงทนมากขึ้น  ซอฟต์แวร์และข้อมูลจะเน้น การบูรณาการ เข้าไว้ด้วยกัน  Video Conferencing  RFID ที่ใช้เพื่อการติดตามขนส่ง สินค้า  ลดการใช้กระดาษ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งาน เทคโนโลยี ภายในองค์กร

7 L/O/G/O www.themegallery.com Thank You!


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O การใช้ Green ICT ใน องค์กร แบบพอเพียง www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google