งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Green ICT ในองค์กร แบบพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Green ICT ในองค์กร แบบพอเพียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ Green ICT ในองค์กร แบบพอเพียง

2 ความหมายของ ICT และ Green ICT
Green ICT คือ แนวความคิดในการนำ ICT มาสนับสนุนเพื่อการลดพลังงาน เพื่อการนำกลับมาใช้ เพื่อทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น การจะสำเร็จได้ต้องอยู่ที่ความตระหนัก และการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

3 การส่งเสริมการใช้ Green ICT แบบพอเพียง
Green User  Green Dispotal การลดการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอื่นๆ นำคอมพิวเตอร์เก่ามาใช้งานใหม่และทำการ Recycle Green ICT Green Design Green Manufacturing สร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ออกแบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

4 สิ่งสำคัญของการใช้ Green ICT
การเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ขึ้นชื่อว่า “กรีน” อย่างเดียวนั้นอาจไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่ช่วยให้โลกมีสีเขียวขึ้น นิยามที่แท้จริงของ “กรีน ไอที” คำตอบอาจอยู่ที่ “มนุษย์” ผู้ควบคุมการใช้อุปกรณ์เหล่านี้มากกว่า

5 บทบาทของ Green ICT     Green ICT หรือ Green Computing - ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพอยู่อย่างยั่งยืน ดังนั้น “ ถ้าเราจะกล่าวถึง การใช้ Green ICT ในองค์กรแบบพอเพียง คงจะหมายถึงการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม ”

6 ตัวอย่างการใช้ Green ICT ในองค์กร
พอเพียง ออกแบบวัสดุอุปกรณ์ให้สามารถใช้งาน ได้อย่างคงทนมากขึ้น ซอฟต์แวร์และข้อมูลจะเน้นการบูรณาการ เข้าไว้ด้วยกัน สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง ควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับรูปแบบและนโยบาย ของแต่ละองค์กรด้วย ถึงจะเรียกว่าเป็นการนำ Green ICT มาใช้ในองค์กรแบบพอเพียง Video Conferencing Content Layouts RFID ที่ใช้เพื่อการติดตามขนส่งสินค้า ลดการใช้กระดาษ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยี ภายในองค์กร

7 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Green ICT ในองค์กร แบบพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google