งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจเรื่องประชากร และสิ่งที่ประชากรสร้างขึ้น เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจเรื่องประชากร และสิ่งที่ประชากรสร้างขึ้น เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลางชล 1

2 ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจเรื่องประชากร และสิ่งที่ประชากรสร้างขึ้น เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต 2

3 ครูจงกล กลางชล สาระการเรียนรู้ การกระจายประชากรโลก การตั้งถิ่นฐาน 3

4 ครูจงกล กลางชล ตอบ คำถาม 1. ประชากรที่ตั้งถิ่นฐานแบบ ชั่วคราวมักเคลื่อนย้ายที่อยู่ เพื่อประสงค์สิ่งใด ….. ………. …………………… 4

5 ครูจงกล กลางชล 2. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์ อาศัยอยู่รวมเป็นกลุ่มถาวร คืออะไร …………………………………. ……………………………………………….. ………………………………………………... 5

6 ครูจงกล กลางชล 3. บริเวณที่มีอากาศร้อนชื้น มี การสร้างบ้านใต้ถุนสูงเพื่อจุด ประสงค์อะไร ……………………………… ………………………………………………….............................. 6

7 ครูจงกล กลางชล การตั้งถิ่นฐาน 1. การตั้งถิ่นฐานแบบชั่วคราว 7

8 ครูจงกล กลางชล 8 2. การตั้งถิ่นฐานแบบถาวร - สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เอื้ออำนวย - สภาพสังคมและวัฒนธรรม

9 ครูจงกล กลางชล รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในชนบท การตั้งถิ่นฐานแบบโดดเดี่ยว 9

10 ครูจงกล กลางชล - การตั้งถิ่นฐานแบบ กระจาย ( ผลผลิตค่อนข้างสูง แต่การ คมนาคมมีอุปสรรค ) - การตั้งถิ่นฐานแบบ กระจุก ( การตั้งถิ่นฐานในเขต เมือง ) 10

11 ครูจงกล กลางชล 1.2 การตั้งถิ่นฐานที่มีการวางแผน - การตั้งถิ่นฐานแบบโดดเดี่ยว - การตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่ม อย่างมีระบบ ( แบบกระจุก ) 11

12 ครูจงกล กลางชล 1.2 การตั้งถิ่นฐานที่มีการวางแผน - การรวมกลุ่มอย่างมีระบบ 1212 หมู่บ้านแบบสตราสเตนดอร์พ หมู่บ้านแบบกรีน

13 ครูจงกล กลางชล 1313 หมู่บ้านแบบ Green Village แบบรูปทรงกลม และรูปทรงไข่ }

14 ครูจงกล กลางชล - การตั้งถิ่นฐาน รวมกันเป็น กลุ่มรูปวงกลม ( มีศูนย์กลางของ หมู่บ้าน ) 1414

15 ครูจงกล กลางชล 2. รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในเมือง 2.1 การตั้งถิ่นฐานที่ไม่มีการ วางแผน 1515

16 ครูจงกล กลางชล 2. รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในเมือง 2.2 การตั้งถิ่นฐานที่มีการ วางแผน 1616 1 2 3 4

17 ครูจงกล กลางชล มอบหมายงาน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตาม ท้องถิ่นที่นักเรียนอยู่และจัด ทำแผนผังการตั้งบ้านเรือนของ ชุมชนที่นักเรียนอยู่ 1717

18 ครูจงกล กลางชล พบกันใหม่ เรื่อง ความสัมพันธ์การตั้ง ถิ่นฐานกับสิ่งแวดล้อม 1818


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจเรื่องประชากร และสิ่งที่ประชากรสร้างขึ้น เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google