งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจเรื่องประชากร และสิ่งที่ประชากรสร้างขึ้น เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจเรื่องประชากร และสิ่งที่ประชากรสร้างขึ้น เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลางชล 1

2 ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจเรื่องประชากร และสิ่งที่ประชากรสร้างขึ้น เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต 2

3 ครูจงกล กลางชล สาระการเรียนรู้ การกระจายประชากรโลก การตั้งถิ่นฐาน 3

4 ครูจงกล กลางชล ตอบ คำถาม 1. ประชากรที่ตั้งถิ่นฐานแบบ ชั่วคราวมักเคลื่อนย้ายที่อยู่ เพื่อประสงค์สิ่งใด ….. ………. …………………… 4

5 ครูจงกล กลางชล 2. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์ อาศัยอยู่รวมเป็นกลุ่มถาวร คืออะไร …………………………………. ……………………………………………….. ………………………………………………... 5

6 ครูจงกล กลางชล 3. บริเวณที่มีอากาศร้อนชื้น มี การสร้างบ้านใต้ถุนสูงเพื่อจุด ประสงค์อะไร ……………………………… …………………………………………………

7 ครูจงกล กลางชล การตั้งถิ่นฐาน 1. การตั้งถิ่นฐานแบบชั่วคราว 7

8 ครูจงกล กลางชล 8 2. การตั้งถิ่นฐานแบบถาวร - สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เอื้ออำนวย - สภาพสังคมและวัฒนธรรม

9 ครูจงกล กลางชล รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในชนบท การตั้งถิ่นฐานแบบโดดเดี่ยว 9

10 ครูจงกล กลางชล - การตั้งถิ่นฐานแบบ กระจาย ( ผลผลิตค่อนข้างสูง แต่การ คมนาคมมีอุปสรรค ) - การตั้งถิ่นฐานแบบ กระจุก ( การตั้งถิ่นฐานในเขต เมือง ) 10

11 ครูจงกล กลางชล 1.2 การตั้งถิ่นฐานที่มีการวางแผน - การตั้งถิ่นฐานแบบโดดเดี่ยว - การตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่ม อย่างมีระบบ ( แบบกระจุก ) 11

12 ครูจงกล กลางชล 1.2 การตั้งถิ่นฐานที่มีการวางแผน - การรวมกลุ่มอย่างมีระบบ 1212 หมู่บ้านแบบสตราสเตนดอร์พ หมู่บ้านแบบกรีน

13 ครูจงกล กลางชล 1313 หมู่บ้านแบบ Green Village แบบรูปทรงกลม และรูปทรงไข่ }

14 ครูจงกล กลางชล - การตั้งถิ่นฐาน รวมกันเป็น กลุ่มรูปวงกลม ( มีศูนย์กลางของ หมู่บ้าน ) 1414

15 ครูจงกล กลางชล 2. รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในเมือง 2.1 การตั้งถิ่นฐานที่ไม่มีการ วางแผน 1515

16 ครูจงกล กลางชล 2. รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในเมือง 2.2 การตั้งถิ่นฐานที่มีการ วางแผน

17 ครูจงกล กลางชล มอบหมายงาน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตาม ท้องถิ่นที่นักเรียนอยู่และจัด ทำแผนผังการตั้งบ้านเรือนของ ชุมชนที่นักเรียนอยู่ 1717

18 ครูจงกล กลางชล พบกันใหม่ เรื่อง ความสัมพันธ์การตั้ง ถิ่นฐานกับสิ่งแวดล้อม 1818


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจเรื่องประชากร และสิ่งที่ประชากรสร้างขึ้น เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google